Katalog informacija SuRi
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03, 144/10 i 77/11), Sveučilište u Rijeci sastavilo je Katalog informacija koji je namijenjen prvenstveno korisnicima prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) s ciljem omogućavanja i olakšavanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, a sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Sveučilištu u Rijeci:

 

  • pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (u privitku) i poslati na adresu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
  • na broj fax-a: 216 671
  • elektroničkom poštom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
  • usmenim putem na broj telefona: +385 51 406 564
  • donijeti osobno u pisarnicu Sveučilišta u Rijeci radnim danom od 08:00 do 16:00 sati
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.
Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Odgovor na usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Treba naglasiti kako se gotovo sve informacije mogu naći na našoj web stranici www.uniri.hr, a za dodatne informacije molimo nazvati na broj telefona: + 385 51 406 564.
 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 144/10)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 77/11)