Javna nadmetanja i natječaji
Natječaj, ožujak 2017.
Četvrtak, 30.03.2017.


SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

-          stručni savjetnik za poslove razvoja radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj)


Uvjeti:

o   diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog  područja, polje ekonomija,

o   pet godina radnog iskustva,

o   poznavanje rada na računalu,


Prednosti:

o   iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

o   iskustvo rada na poslovima komercijalizacije resursa,

o   iskustvo rada na poslovima statističke obrade podataka i izradi financijskih pokazatelja,

o   certifikat u području javne nabave,

o   poznavanje Share Pointa.


Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst). 


Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, siječanj 2017.
Petak, 27.01.2017.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na radna mjesta:

-          stručni suradnik u Centru za elektroničko nakladništvo, radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme u punom radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj)

Uvjeti:

o   diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) umjetničkog područja ili tehničkog područja, polje grafička tehnologija,

o   jedna godina radnog iskustva,

o   poznavanje engleskog jezika,

o   poznavanje rada na računalu (Adobe InDesign CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Ilustrator CS6, Adobe Acrobat Pro, Microsoft Office).

 

-          spremačica, radno mjesto IV. vrste, na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s dugotrajnog bolovanja) u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj)

Uvjeti:

o   nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

U potpisanoj prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 – pročišćeni tekst).               

 

Sveučilište u Rijeci

 

 
Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade
Srijeda, 02.11.2016.

Nastavno na Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom – hostel za mlade raspisan 2. studenog 2016. godine, a temeljem upita potencijalnog ponuditelja te razmatranja postavljenih prijedloga mijenja se Dokumentacije za javni natječaj kako slijedi u prilogu.

Dokumentacija za javni netječaj - izmjene - 16. 11. 2016.Nastavno na Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade raspisan 2. studenog 2016. godine, a temeljem upita potencijalnog ponuditelja te provjere stvarnih prostornih mogućnosti smještaja jednokrevetnih soba donesena je odluka o izmjeni Dokumentacije za javni natječaj kako slijedi u prilogu

Dokumentacija za javni natječaj - izmjene - 08.11.2016.Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 17. lipnja, 2014.
(KLASA:602-04/14-01/02, URBROJ:2170-57-01-14-260) Sveučilište u Rijeci objavljuje javni poziv za
dostavu ponuda za prenamjenu objekta "HŽ Konačište" u studentski dom -hostel za mlade.

Rok za dostavu ponuda je 21 studenog 2016. u 12 sati.

Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade
 
Natječaj, listopad 2016.
Četvrtak, 27.10.2016.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na radna mjesta:

-          stručni suradnik u Centru za studije, radno mjesto I. vrste zvanja, na određeno vrijeme u punom radnim vremenom (do povratka odsutne djelatnice) (m/ž – 1 izvršitelj)

Uvjeti:

o   (VSS) društvenog/humanističkog područja

o   poznavanje rada na računalu

o   aktivno znanje engleskog jezika

Prednost: iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja

-          viši stručni referent za ekonomske poslove, radno mjesto II. vrste zvanja, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj) (do povratka odsutne djelatnice)

Uvjeti:

o   preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) društvenog područja, polje: ekonomija,

o   jedna godina radnog iskustva,

o   poznavanje rada na računalu.

      Prednost : iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja, poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa, poznavanje rada na SPI aplikacijama, poznavanje rada u COP sustavu

-          informatički referent, radno mjesto III. vrste (m/ž – 1 izvršitelj) (do povratka djelatnika s dugotrajnog bolovanja)

Uvjeti:

o   srednja stručna sprema (SSS), informatičkog ili tehničkog smjera

o   jedna godina radnog iskustva u struci

-          spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – 2 izvršitelja) (do povratka djelatnika s dugotrajnog bolovanja)

Uvjeti:

o nisko kvalificirani radnik (NKV)/ srednja stručna sprema (SSS)

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice.

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja/ vještina testiranjem odnosno intervjuom. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).               


Sveučilište u Rijeci

 
Zahtjev za prikupljanje ponuda Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci
Srijeda, 12.10.2016.
Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje izmjenu zahtjeva za prikupljanje ponuda za pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge autoophodnje Sveučilišnog kampusa i zaštitarske usluge čuvanja i nadzor svih objekata Sveučilišnog kampusa putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodojave i plinodojave na objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci, ev. broj nabave M-10/2016.


Rok za dostavu ponuda je 28. listopada 2016. do 10:00 sati.

Obavijest o izmjeni i pojašnjenje Zahtjeva za prikupljanje ponuda_Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata kampusa Sveučilišta u Rijeci

Zahtjev za prikupljanje ponuda - Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata kampusa Sveučilišta u Rijeci - Izmjena od 12. listopada 2016.

 
Zahtjev za prikupljanje ponuda Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci
Utorak, 04.10.2016.
Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda za za pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge autoophodnje Sveučilišnog kampusa i zaštitarske usluge čuvanja i nadzor svih objekata Sveučilišnog kampusa putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodojave i plinodojave na objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci, ev. broj nabave M-10/2016.


Rok za dostavu ponuda je 20. listopada 2016. do 10:00 sati.


Zahtjev za prikupljanje ponuda - Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampus Sveučilišta u Rijeci

 
Natječaj, rujan 2016.
Četvrtak, 15.09.2016.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste: stručni referent za tehničke poslove u Odsjeku održavanja (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:         

- SSS

- jedna godina radnog iskustva

- položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice te dokaz o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja.

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina testiranjem odnosno intervjuom. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obveznom naznakom ''za natječaj – stručni referent za tehničke poslove''.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 

 

 
Natječaj, srpanj 2016.
Srijeda, 06.07.2016.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

 

1. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste: stručni referent za uredsko poslovanje (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:          - SSS,

                            - dvije godina radnog iskustva,

- poznavanje rada na računalu,

      Prednost:    - položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva

- najmanje jedna godina radog iskustva u sustavu visokog obrazovanja i/ili na poslovima urudžbiranja i arhiviranja.

 

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto I. vrste: stručni suradnik za međunarodnu suradnju (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:          - diplomski sveučilišni / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog/humanističkog       smjera

                            - aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika

                            - poznavanje rada na računalu.

      Prednost:    - iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

                            - iskustvo rada na programima Europske komisije.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj prijavitelji su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,  motivacijsko pismo u kojem će naznačiti svoje dosadašnje iskustvo u radu na projektima Europske komisije i motivaciju za rad na ovom radnom mjestu (samo za radno mjesto pod red. br. 2.) te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva (samo za radno mjesto pod red. br. 1.) odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se prijavitelj natječe.

Prijavitelj koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Osobe koje se prijavljuju na oba radna mjesta moraju podnijeti dvije odvojene kuvertirane prijave.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

O rezultatima natječaja prijavitelji će biti obaviješteni dopisom o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci

 

 

 
Natječaj, svibanj 2016.
Srijeda, 11.05.2016.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste: viši informatički referent (m/ž – jedan izvršitelj); - (oznaka radnog mjesta – neodređeno)

      Uvjeti:          - preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničkog ili informatičkog smjera,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - poznavanje engleskog jezika;

      Prednost:    - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - posjedovanje "Pearson VUE Certified Test Administrators" certifikata,

                            - iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje SharePointa, Office 365 sustava.

 

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste: viši informatički referent (m/ž – jedan izvršitelj); (oznaka radno mjesto – određeno)

      Uvjeti:          - preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničkog ili informatičkog smjera,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - poznavanje engleskog jezika;

      Prednost:    - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje rada u Microsoft domeni.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom oznake radnog mjesta na koju se pristupnik natječe na kuverti.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, travanj 2016.
Ponedjeljak, 18.04.2016.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 

 

NATJEČAJ 

 

 
  na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Rijeci:

 

  

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta I. vrste:

 

 

1. stručni suradnik za pravne poslove sveučilišnih odjela (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:       - diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje pravo,

                            - poznavanje rada na računalu,

                            - dvije godine radnog iskustva,

      Prednost:  - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

                            - iskustvo rada na projektima financiranim iz ESF fondova

 

2. stručni suradnik za javnu nabavu (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:         - diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje ekonomije,

                            - poznavanje rada na računalu;

                            - jedna godina radnog iskustva,

      Prednost: - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - certifikat iz područja javne nabave,

                            - poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutne djelatnice) na radna mjesta I. / IV. vrste

 

3. stručni suradnik za programe i projekte (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:         - diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - aktivno znanje engleskog jezika,

                            - poznavanje rada na računalu - Excel

      Prednost: - iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

                            - iskustvo u pripremi projekata za financiranje iz ESI fondova ili EU programa,

- izobrazba o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i/ili EU programima u organizaciji službenih institucija,

                            - izobrazba u području prava intelektualnog vlasništva.

 

4. spremačica (m/ž – dva izvršitelja);

      Uvjeti:         - NKV/SSS

                             

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.


Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.


Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj (izuzev radnog mjesta 4.)

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.


Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci


 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 3 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk