Javna nadmetanja i natječaji
Zahtjev za prikupljanje ponuda Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci
Srijeda, 12.10.2016.
Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje izmjenu zahtjeva za prikupljanje ponuda za pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge autoophodnje Sveučilišnog kampusa i zaštitarske usluge čuvanja i nadzor svih objekata Sveučilišnog kampusa putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodojave i plinodojave na objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci, ev. broj nabave M-10/2016.


Rok za dostavu ponuda je 28. listopada 2016. do 10:00 sati.

Obavijest o izmjeni i pojašnjenje Zahtjeva za prikupljanje ponuda_Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata kampusa Sveučilišta u Rijeci

Zahtjev za prikupljanje ponuda - Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata kampusa Sveučilišta u Rijeci - Izmjena od 12. listopada 2016.

 
Zahtjev za prikupljanje ponuda Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci
Utorak, 04.10.2016.
Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda za za pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge autoophodnje Sveučilišnog kampusa i zaštitarske usluge čuvanja i nadzor svih objekata Sveučilišnog kampusa putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodojave i plinodojave na objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci, ev. broj nabave M-10/2016.


Rok za dostavu ponuda je 20. listopada 2016. do 10:00 sati.


Zahtjev za prikupljanje ponuda - Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampus Sveučilišta u Rijeci

 
Natječaj, rujan 2016.
Četvrtak, 15.09.2016.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste: stručni referent za tehničke poslove u Odsjeku održavanja (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:         

- SSS

- jedna godina radnog iskustva

- položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice te dokaz o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja.

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina testiranjem odnosno intervjuom. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obveznom naznakom ''za natječaj – stručni referent za tehničke poslove''.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 

 

 
Natječaj, srpanj 2016.
Srijeda, 06.07.2016.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

 

1. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste: stručni referent za uredsko poslovanje (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:          - SSS,

                            - dvije godina radnog iskustva,

- poznavanje rada na računalu,

      Prednost:    - položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva

- najmanje jedna godina radog iskustva u sustavu visokog obrazovanja i/ili na poslovima urudžbiranja i arhiviranja.

 

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto I. vrste: stručni suradnik za međunarodnu suradnju (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:          - diplomski sveučilišni / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog/humanističkog       smjera

                            - aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika

                            - poznavanje rada na računalu.

      Prednost:    - iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

                            - iskustvo rada na programima Europske komisije.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj prijavitelji su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,  motivacijsko pismo u kojem će naznačiti svoje dosadašnje iskustvo u radu na projektima Europske komisije i motivaciju za rad na ovom radnom mjestu (samo za radno mjesto pod red. br. 2.) te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva (samo za radno mjesto pod red. br. 1.) odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se prijavitelj natječe.

Prijavitelj koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Osobe koje se prijavljuju na oba radna mjesta moraju podnijeti dvije odvojene kuvertirane prijave.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

O rezultatima natječaja prijavitelji će biti obaviješteni dopisom o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci

 

 

 
Natječaj, svibanj 2016.
Srijeda, 11.05.2016.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste: viši informatički referent (m/ž – jedan izvršitelj); - (oznaka radnog mjesta – neodređeno)

      Uvjeti:          - preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničkog ili informatičkog smjera,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - poznavanje engleskog jezika;

      Prednost:    - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - posjedovanje "Pearson VUE Certified Test Administrators" certifikata,

                            - iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje SharePointa, Office 365 sustava.

 

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste: viši informatički referent (m/ž – jedan izvršitelj); (oznaka radno mjesto – određeno)

      Uvjeti:          - preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničkog ili informatičkog smjera,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - poznavanje engleskog jezika;

      Prednost:    - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje rada u Microsoft domeni.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom oznake radnog mjesta na koju se pristupnik natječe na kuverti.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, travanj 2016.
Ponedjeljak, 18.04.2016.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 

 

NATJEČAJ 

 

 
  na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Rijeci:

 

  

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta I. vrste:

 

 

1. stručni suradnik za pravne poslove sveučilišnih odjela (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:       - diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje pravo,

                            - poznavanje rada na računalu,

                            - dvije godine radnog iskustva,

      Prednost:  - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

                            - iskustvo rada na projektima financiranim iz ESF fondova

 

2. stručni suradnik za javnu nabavu (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:         - diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje ekonomije,

                            - poznavanje rada na računalu;

                            - jedna godina radnog iskustva,

      Prednost: - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - certifikat iz područja javne nabave,

                            - poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutne djelatnice) na radna mjesta I. / IV. vrste

 

3. stručni suradnik za programe i projekte (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:         - diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - aktivno znanje engleskog jezika,

                            - poznavanje rada na računalu - Excel

      Prednost: - iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

                            - iskustvo u pripremi projekata za financiranje iz ESI fondova ili EU programa,

- izobrazba o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i/ili EU programima u organizaciji službenih institucija,

                            - izobrazba u području prava intelektualnog vlasništva.

 

4. spremačica (m/ž – dva izvršitelja);

      Uvjeti:         - NKV/SSS

                             

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.


Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.


Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj (izuzev radnog mjesta 4.)

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.


Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci


 
natječaj, siječanj 2016.
Srijeda, 27.01.2016.
 
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 


za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutne djelatnike) na radna mjesta:1. stručni suradnik za ekonomske poslove
(m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti:         

- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje ekonomija,

- aktivno znanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu;


Prednost
  
- iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

- poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

- poznavanje rada na SPI aplikacijama, poslovi vezani uz vođenje evidencija dugotrajne imovine,2. stručni suradnik za programe i projekte
(m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti
       
- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja,

- aktivno znanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu - Excel


Prednost:   

- iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

- iskustvo u pripremi projekata za financiranje iz ESI fondova ili EU programa,

- izobrazba o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i/ili EU programima u organizaciji službenih institucija,
- izobrazba u području prava intelektualnog vlasništva.3. dostavljač
(m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti:         

- SSS,

- položen vozački ispit B kategorije.


Prednost
:
 
- iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

- obrazovanje u području primjene osobnog računala (MS sustav, Internet)

                             


Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.


Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.


Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.


Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.


Zaštita osobnih podataka: Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).


Sveučilište u Rijeci


 
Natječaj, prosinac 2015.
Petak, 04.12.2015.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta I. vrste:


1. stručni suradnik za odnose s javnošću
(m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:         
- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje novinarstvo,
- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- poznavanje dva strana jezika,
- poznavanje rada na računalu;

Prednost:
- visoka razina pismenosti i poznavanja pravopisa hrvatskog jezika,

- poznavanje programa za administraciju mrežnih stranica i Share Pointa,


2. stručni suradnik za financije i računovodstvo
(m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:
- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje ekonomija,

- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje rada na računalu;

Prednost:
  
- poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

- poznavanje rada na SPI aplikacijama;


3. stručni suradnik za informatiku
(m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:        
- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz tehničkog ili društvenog područja,

- posjedovanje specijalističkih znanja za sistem inženjera,
- najmanje dvije godine radnog iskustva u radu s IT,
- znanje engleskog jezika;

Prednost:   
- usavršavanje i osposobljavanje za sistemskog mrežnog administratora, specijalista za
računalne mreže i servise osobnih računala,
- iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje Share Pointa, Ms Exchangea, Office 365 sustava, Active Directori imeničkog servisa, Hyper-V / VMware virtualizacije

 


Prednost za sva radna mjesta
: iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.


Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.


Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.


Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.


Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.


Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                     Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj - studeni 2015.
Petak, 13.11.2015.
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

 

 

za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administraciju projekata iz područja studija i studenata (m/ž – 1 izvršitelj).

Uvjeti: - diplomski sveučilišni studij iz humanističkog područja,

- 1 godina radnog iskustva,

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

- prednost: iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma), te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom „stručni suradnik za administraciju projekata iz područja studija i studenata“.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

S kandidatima će se obaviti razgovor/testiranje o čemu će biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj - srpanj 2015.
Ponedjeljak, 13.07.2015.

  

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

 

za rad na projektu ''Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt''  za popunu radnog mjesta:

-               stručni suradnik za administrativno vođenje projekta i provedbu projektnih aktivnosti (projekt menadžer) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij ekonomije (VSS prema ranije važećim propisima), pet godina radnog iskustva u struci, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (MS Office, Windows, Internet), vozački ispit B kategorije.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, kopija odgovarajuće diplome, dokaz o radnom iskustvu (potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje), preslika vozačke dozvole, motivacijsko pismo u kojemu će istaknuti motivaciju za rad na ovom radnom mjestu, pisma preporuke.

 

S pristupnicima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obavit će se intervju o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Prijave s prilozima podnose se na adresu Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

 

                                                                                            Sveučilište u Rijeci

 

 

 

 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 3 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk