Javna nadmetanja i natječaji
Natječaj Sveučilišta u Rijeci, listopad 2014.
Četvrtak, 23.10.2014.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
- za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (m/ž - 1 izvršitelj) za administraciju projekata iz područja studija i studenta u Uredu za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra
 
Uvjeti:
- magistar - VSS prema ranije važećim propisima društvenog smjera,
- 1. godina radnog iskustva,
- poznavanje rada na računalu,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- prednost: edukacija ili iskustvo u području savjetovanja
 
Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju diplome i ostale dokumente iz kojih se vidi da kandidat udovoljavanja uvjetima natječaja, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka.
 
S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obaviti će se razgovor / testiranje o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se na smatra kandidatom.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o odabiru kandidata.
  
 
Sveučilište u Rijeci
 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci, rujan 2014.
Utorak, 09.09.2014.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1.   prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme

      na radno mjesto III. vrste – informatički referent (m/ž – 1 izvršitelj)

      u Sveučilišnom informatičkom centru

 

      Uvjeti:

      - SSS informatičkog smjera

      - prednost: iskustvo rada u održavanju baza podataka, programiranju, izradi

        softwarea i pokretanju novih funkcija u sustavu visokog obrazovanja

 

 

2.   prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme

      na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (m/ž – 2 izvršitelja)

      za administraciju projekata iz područja studija i studenata

 

      Uvjeti:

      - magistra/ar struke ili VSS prema ranije važećim propisima odgovarajućeg usmjerenja

      - jedna godina radnog iskustva

      - poznavanje rada na računalu

      - aktivno znanje engleskog jezika

      - prednost: iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja

 

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnicu su dužni priložiti: životopis, kopiju odgovarajuće svjedodžbe / diplome i ostale dokumente iz kojih se vidi da kandidat udovoljava uvjetima natječaja, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu (kopiju ugovora o radu, kopiju rješenja o rasporedu na radno mjesto ili sl.) 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. 

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, uz naznaku radnog mjesta za koje je kandidat natječe. 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

S kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obavit će se razgovor (intervju), o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. 

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o odabiru kandidata. 

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

 

 

Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci, lipanj 2014.
Utorak, 17.06.2014.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
1. za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na:
A) položaj I. vrste – voditelj računovodstva (m/ž – 1 izvršitelj) na Rektoratu Sveučilišta;
Uvjeti: sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima) društvenog smjera, polje ekonomije, 3 godina radnog iskustva od čega najmanje godinu dana na računovodstvenim poslovima u sustavu visokog obrazovanja, poznavanje rada na računalu.
B) radno mjesto III. vrste - stručni referent (m/ž – 1 izvršitelj) u Tehničkoj službi za poslove održavanja zelenih površina, šetnica i okoliša;
Uvjeti: SSS – poljoprivredni tehničar, 1 godina radnog iskustva.
C) radno mjesto III. vrste – stručni referent (m/ž – 1 izvršitelj) u Tehničkoj službi za tehničke poslove;
Uvjeti: SSS - odgovarajućeg usmjerenja, 1 godina radnog iskustva
 
2. za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na:
A) radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za odnose s javnošću (m/ž – 1 izvršitelj) u Službi za odnose s javnošću;
Uvjeti: sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima) društvenog smjera, polje novinarstvo najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima iz odnosa s javnošću, visoka razina pismenosti i poznavanje pravopisa hrvatskog jezika, poznavanje 2 strana jezika, poznavanje rada na računalu uključujući programe za administraciju mrežnih stranica.
B) radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (m/ž – 1 izvršitelj) u Uredu za međunarodnu suradnju;
Uvjeti: sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima) društvenog/humanističkog smjera, aktivno znanje 2 svjetska jezika, poznavanje rada na računalu, prednost kandidatima s iskustvom rada na programima Europske komisije.
C) radno mjesto III. vrste – administrativni referent (m/ž – 1 izvršitelj) u Službi za studentske poslove na Kampusu;
Uvjeti: SSS društvenog smjera, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računalu, prednost kandidatima s iskustvom rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
D) radnom mjestu III. vrste – stručni referent (m/ž – 2 izvršitelja) u Tehničkoj službi za nadzor i upravljanje;
Uvjeti: SSS odgovarajućeg usmjerenja, 1  godina radnog iskustva.
E) radnom mjestu IV. vrste – spremačica (m/ž - 3 izvršitelja) u Tehničkoj službi;
Uvjeti: KV
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju odgovarajuće svjedodžbe/diplome, kopiju domovnice ili osobne, dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.), uvjerenje o nekažnjavanju (samo za 1A).

S pristupnicima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obaviti će se: razgovor, testiranje (za radna mjesta: 1A, 2A, 2B, 2C) te provjera praktičnog rada (za radna mjesta: 1B, 1C i 2D), a o detaljima održavanja pristupnici će biti obaviješteni najmanje pet dana prije održavanja telefonskim putem. Smatra se da je pristupnik koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom na koje se radno mjesto pristupnik natječe.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.
 

Sveučilište u Rijeci
                                                                                                                 
 
Natječaj - stručni suradnik za pravne poslove
Ponedjeljak, 07.04.2014.
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme:
-jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za pravne poslove (m/ž),
 
Uvjeti:
- magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polja prava,
- poznavanje pravnih propisa i funkcioniranja sustava znanosti i visokog obrazovanja,
- tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima, od čega najmanje jedna godina na pravnim poslovima u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računalu
 
Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o radnom iskustvu,
- preslika osobne iskaznice.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
S kandidatima će se obaviti usmeni razgovor (intervju).

Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 rektor Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Pero Lučin

                                                                                                                
 
Natječaj - docent na preddiplomskom studiju ''Gluma i mediji''
Petak, 31.01.2014.
KLASA: 602-04/14-01/02
URBROJ: 2170-57-01-14-33a
 
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 28. siječnja 2013. godine, Sveučilište u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ
 
- za izbor jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (bez zasnivanja radnog odnosa) u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost u umjetnosti za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija ''Gluma i mediji''
Pristupnici na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.
Prijavi na natječaj prilaže se:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju
– popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor.
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu poštom (preporučeno) ili osobno: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
                                                                                                                              
 
                                                                                                                  rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                                                           prof. dr. sc. Pero Lučin
 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci
Petak, 24.01.2014.

 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

- za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)
1) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – viši stručni savjetnik (m/ž) za Sveučilišni savjetovališni centar.
2) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za administrativno vođenje projekata Sveučilišta (m/ž),
3) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za industrijsku arheologiju (m/ž) za Centra za industrijsku baštinu
4) četiri zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnici (m/ž),
                a) za pravne poslove,
                b) za financije i računovodstvo, (2),
                c) za javnu nabavu,
- za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme
5) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Centru za EU projekte, (m/ž)
 
Uvjeti:
1) Sveučilišni diplomski studij psihologije, sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz grane kliničke psihologije, položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore, dodatno stručno usavršavanje ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana, minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva, iskustvo u psihološkom savjetovanju, aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uz pružanje psihološke podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih i akademskih vještina, prilagodbe na studiju te uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
2) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja), poznavanje vođenja projekata, strateško planiranje i upravljanje u području visokog obrazovanja, poznavanje engleskoga jezika, godina dana radnog iskustva, prednost: iskustvo u administraciji i evaluaciji projekata visokog obrazovanja i strateškog planiranja u sustavu visokog obrazovanja.
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uz administraciju, evaluaciju i osiguravanje vidljivosti i provedbe projekata, praćenje provedbe strateških ciljeva.
3) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) iz grane povijesti umjetnosti (konzervatorski smjer), diplomski rad iz područja industrijske baštine, iskustvo u radu u području industrijske baštine, poznavanje engleskoga i još jednog stranog jezika, iskustvo rada na projektima.
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uzistraživanje, očuvanje, revitalizaciju i prenamjenu industrijske baštine, osmišljavanje projekata, priprema web baze podataka, osmišljavanje i provođenje aktivnosti u području popularizacije industrijske baštine.
4a) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polja prava, poznavanje pravnih propisa i funkcioniranja sustava znanosti i visokog obrazovanja, godina dana radnog iskustva, daktilografske vještine, poznavanje engleskoga i njemačkoga jezika, prednost kandidatima s iskustvom na pravnim poslovima u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja
Opis poslova: Pravni poslovi u pravnoj službi Rektorata vezani uz zapošljavanje, izradu ugovora o radu i suglasnosti za zapošljavanje, praćenje napredovanja i izrada statističkih podataka o kadrovima na Sveučilištu, usklađivanje normativnih akata Sveučilišta s izmjenama pravne regulative u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, izrada pravnih akata, dokumenata, odluka, ugovora.  
4b) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polje ekonomije i baccalaurea/us društvenog područja VŠS) polje ekonomije, poznavanje poslova u financijskoj službi (proračun, analiza, plan), poznavanje proračunskog računovodstva i računovodstvenih programa, godina dana radnog iskustva, prednost kandidatima s iskustvom u poslovima financija i računovodstva u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja
Opis poslova: Poslovi u financijskoj službi, financijska izvješća, izrada planova i analiza financijskog poslovanja, vođenje knjigovodstva, statističke izrade, obrada podataka, rad u izradi proračuna i praćenje provedbe proračuna.
4c)magistra/ar ekonomije društvenog područja (VSS društvenog područja) polja ekonomija, poznavanje poslova u službi javne nabave (proračun, analiza, plan), godina dana radnog iskustva, prednost certifikat u području javne nabave.
Opis poslova: Poslovi u službi javne nabave, izrada plana javne nabave, priprema i provedba postupka javne nabave, nabava roba i usluga.
5) magistra/ar ekonomije društvenog područja (VSS društvenog područja), najmanje dvije godine radnog iskustva, poznavanje engleskog jezika, prednost kandidatima s iskustvom i referencama u području rada na prijavama i praćenju projekata iz EU fondova te iskustvo najmanje jednog infrastrukturnog projekta za financiranje iz Strukturnih fondova EU.
Opis poslova: Priprema infrastrukturnih projekata Sveučilišta za financiranje iz Strukturnih fondova EU i praćenje njihove provedbe. Priprema i provedba drugih projekata Centra za EU projekte. Informiranje i savjetovanje djelatnika Sveučilišta o programima i Strukturnim fondovima EU te pomoć u prijavi i upravljanju projektima financiranima iz istih izvora.
Opći uvjet za sve kandidate: poznavanje rada na računalu
 
Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi, (preslika diplome)
- dokaz o radnom iskustvu,
- presliku osobne iskaznice,
- preslika osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore (radno mjesto 1.)
- dokaz o pohađanju ili završenoj dodatnoj edukaciji za provođenje psiholoških tretmana (radno mjesto 1.),
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10 s naznakom na koje se radno mjesto pristupnik natječe.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                          rektor Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Pero Lučin
 
Natječaj za asistenta - socijalna filozofija
Utorak, 01.10.2013.

KLASA: 602-04/13-01/02
URBROJ: 2170-57-01-13-293B
 
Sveučilište u Rijeci na temelju odluke Senata objavljuje

NATJEČAJ

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta (m/ž),

iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofija, grana socijalna filozofija.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice i dokaz o akademskom stupnju
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalje se na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.
 
rektor Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Pero Lučin


 
Natječaj - rad na IPA IV projektu
Ponedjeljak, 23.09.2013.
 

Sveučilište u Rijeci
, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 

 NATJEČAJ


za popunu radnih mjesta na određeno puno radno vrijeme (18 mjeseci) za rad na IPA IV projektu pod nazivom

“Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi”.

1.   Radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik - psiholog , 1 izvršitelj (m/ž),
2.   Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik,1 izvršitelj (m/ž).
 
Uvjeti:
1. - sveučilišni diplomski studij psihologije ili sveučilišni dodiplomski studij iz psihologije, položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore, aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata. poželjno dodatno stručno usavršavanje (poslijediplomski specijalistički studij iz grane kliničke psihologije i/ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana), poželjno 3 (tri) godine radnog iskustva, poželjno iskustvo u psihološkom savjetovanju.
Opis poslova: stručni poslovi vezani su uz razvoj programa te pružanje psihološke podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih i akademskih vještina, prilagodbe na studij te podrške podzastupljenim skupinama studenata kao i uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
2. - sveučilišni preddiplomski/diplomski studij ili sveučilišni dodiplomski studij iz društveno-humanističkog područja (pedagogija, psihologija, socijalni rad, edukacijska rehabilitacija), aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu s osobama s invaliditetom, poželjne dodatne edukacije za rad s osobama s invaliditetom,
Opis poslova: stručni poslovi vezani su uz razvoj programa/aktivnosti osnaživanja i socijalne integracije studenata te pružanja podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih vještina, prilagodbe na studij te podrške studentima s invaliditetom kao i uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
Prijavi na natječaj prilaže se:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- preslika osobne iskaznice,
- presliku osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore, (točka 1.),
- dokaz o radnom stažu, (točka 1.),
- dokaz o pohađanju ili završenoj dodatnoj edukaciji ili specijalističkom studiju, (točka 1.),
- dokaz o dodatnim edukacijama za rad s osobama s invaliditetom, (točka 2.)
 
Osim uvjeta za spomenuta radna mjesta primjenjuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguće je upućivanje na razgovor i psihologijsko testiranje te dodatnu provjeru znanja engleskog jezika, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.
Za kandidata koji se ne odazove na razgovor, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenim Internet stranicama Sveučilišta na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
 
                                                                                                                                  
 
rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                                                    prof. dr. sc. Pero Lučin
 
Natječaj za docenta - filozofija kulture
Ponedjeljak, 09.09.2013.
KLASA: 602-04/13-01/02
UR. BROJ: 2170-57-01-13-272a
 
Sveučilište u Rijeci na temelju odluke Senata raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 

za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto docent (m/ž),

iz humanističkog područja, polje filozofija, grana filozofija kulture.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.
 
Prijavi na natječaj prilaže se:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
– dokaz o državljanstvu (preslika),
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
– popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor.
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.
 
                                                                                                            
rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                         prof. dr. sc. Pero Lučin
 
 
Strateški partner u realizaciji projekta Centra za translacijska medicinska istraživanja.
Srijeda, 03.07.2013.
Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, KLASA: 602-04/13-01/02; URBROJ: 2170-57-01-13-146, Sveučilište u Rijeci objavljuje javni natječaj radi nalaženja strateškog partnera u realizaciji projekta Centra za translacijska medicinska istraživanja.

Cjelovit tekst natječaja s prilozima možete preuzeti ovdje:

1. prvi dokument
2. drugi dokument
 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 5 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk