Javna nadmetanja i natječaji
Natječaj - docent na preddiplomskom studiju ''Gluma i mediji''
Petak, 31.01.2014.
KLASA: 602-04/14-01/02
URBROJ: 2170-57-01-14-33a
 
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 28. siječnja 2013. godine, Sveučilište u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ
 
- za izbor jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (bez zasnivanja radnog odnosa) u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost u umjetnosti za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija ''Gluma i mediji''
Pristupnici na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.
Prijavi na natječaj prilaže se:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju
– popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor.
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu poštom (preporučeno) ili osobno: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
                                                                                                                              
 
                                                                                                                  rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                                                           prof. dr. sc. Pero Lučin
 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci
Petak, 24.01.2014.

 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

- za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)
1) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – viši stručni savjetnik (m/ž) za Sveučilišni savjetovališni centar.
2) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za administrativno vođenje projekata Sveučilišta (m/ž),
3) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za industrijsku arheologiju (m/ž) za Centra za industrijsku baštinu
4) četiri zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnici (m/ž),
                a) za pravne poslove,
                b) za financije i računovodstvo, (2),
                c) za javnu nabavu,
- za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme
5) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Centru za EU projekte, (m/ž)
 
Uvjeti:
1) Sveučilišni diplomski studij psihologije, sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz grane kliničke psihologije, položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore, dodatno stručno usavršavanje ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana, minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva, iskustvo u psihološkom savjetovanju, aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uz pružanje psihološke podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih i akademskih vještina, prilagodbe na studiju te uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
2) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja), poznavanje vođenja projekata, strateško planiranje i upravljanje u području visokog obrazovanja, poznavanje engleskoga jezika, godina dana radnog iskustva, prednost: iskustvo u administraciji i evaluaciji projekata visokog obrazovanja i strateškog planiranja u sustavu visokog obrazovanja.
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uz administraciju, evaluaciju i osiguravanje vidljivosti i provedbe projekata, praćenje provedbe strateških ciljeva.
3) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) iz grane povijesti umjetnosti (konzervatorski smjer), diplomski rad iz područja industrijske baštine, iskustvo u radu u području industrijske baštine, poznavanje engleskoga i još jednog stranog jezika, iskustvo rada na projektima.
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uzistraživanje, očuvanje, revitalizaciju i prenamjenu industrijske baštine, osmišljavanje projekata, priprema web baze podataka, osmišljavanje i provođenje aktivnosti u području popularizacije industrijske baštine.
4a) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polja prava, poznavanje pravnih propisa i funkcioniranja sustava znanosti i visokog obrazovanja, godina dana radnog iskustva, daktilografske vještine, poznavanje engleskoga i njemačkoga jezika, prednost kandidatima s iskustvom na pravnim poslovima u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja
Opis poslova: Pravni poslovi u pravnoj službi Rektorata vezani uz zapošljavanje, izradu ugovora o radu i suglasnosti za zapošljavanje, praćenje napredovanja i izrada statističkih podataka o kadrovima na Sveučilištu, usklađivanje normativnih akata Sveučilišta s izmjenama pravne regulative u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, izrada pravnih akata, dokumenata, odluka, ugovora.  
4b) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polje ekonomije i baccalaurea/us društvenog područja VŠS) polje ekonomije, poznavanje poslova u financijskoj službi (proračun, analiza, plan), poznavanje proračunskog računovodstva i računovodstvenih programa, godina dana radnog iskustva, prednost kandidatima s iskustvom u poslovima financija i računovodstva u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja
Opis poslova: Poslovi u financijskoj službi, financijska izvješća, izrada planova i analiza financijskog poslovanja, vođenje knjigovodstva, statističke izrade, obrada podataka, rad u izradi proračuna i praćenje provedbe proračuna.
4c)magistra/ar ekonomije društvenog područja (VSS društvenog područja) polja ekonomija, poznavanje poslova u službi javne nabave (proračun, analiza, plan), godina dana radnog iskustva, prednost certifikat u području javne nabave.
Opis poslova: Poslovi u službi javne nabave, izrada plana javne nabave, priprema i provedba postupka javne nabave, nabava roba i usluga.
5) magistra/ar ekonomije društvenog područja (VSS društvenog područja), najmanje dvije godine radnog iskustva, poznavanje engleskog jezika, prednost kandidatima s iskustvom i referencama u području rada na prijavama i praćenju projekata iz EU fondova te iskustvo najmanje jednog infrastrukturnog projekta za financiranje iz Strukturnih fondova EU.
Opis poslova: Priprema infrastrukturnih projekata Sveučilišta za financiranje iz Strukturnih fondova EU i praćenje njihove provedbe. Priprema i provedba drugih projekata Centra za EU projekte. Informiranje i savjetovanje djelatnika Sveučilišta o programima i Strukturnim fondovima EU te pomoć u prijavi i upravljanju projektima financiranima iz istih izvora.
Opći uvjet za sve kandidate: poznavanje rada na računalu
 
Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi, (preslika diplome)
- dokaz o radnom iskustvu,
- presliku osobne iskaznice,
- preslika osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore (radno mjesto 1.)
- dokaz o pohađanju ili završenoj dodatnoj edukaciji za provođenje psiholoških tretmana (radno mjesto 1.),
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10 s naznakom na koje se radno mjesto pristupnik natječe.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                          rektor Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Pero Lučin
 
Natječaj za asistenta - socijalna filozofija
Utorak, 01.10.2013.

KLASA: 602-04/13-01/02
URBROJ: 2170-57-01-13-293B
 
Sveučilište u Rijeci na temelju odluke Senata objavljuje

NATJEČAJ

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta (m/ž),

iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofija, grana socijalna filozofija.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice i dokaz o akademskom stupnju
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalje se na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.
 
rektor Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Pero Lučin


 
Natječaj - rad na IPA IV projektu
Ponedjeljak, 23.09.2013.
 

Sveučilište u Rijeci
, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 

 NATJEČAJ


za popunu radnih mjesta na određeno puno radno vrijeme (18 mjeseci) za rad na IPA IV projektu pod nazivom

“Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi”.

1.   Radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik - psiholog , 1 izvršitelj (m/ž),
2.   Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik,1 izvršitelj (m/ž).
 
Uvjeti:
1. - sveučilišni diplomski studij psihologije ili sveučilišni dodiplomski studij iz psihologije, položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore, aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata. poželjno dodatno stručno usavršavanje (poslijediplomski specijalistički studij iz grane kliničke psihologije i/ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana), poželjno 3 (tri) godine radnog iskustva, poželjno iskustvo u psihološkom savjetovanju.
Opis poslova: stručni poslovi vezani su uz razvoj programa te pružanje psihološke podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih i akademskih vještina, prilagodbe na studij te podrške podzastupljenim skupinama studenata kao i uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
2. - sveučilišni preddiplomski/diplomski studij ili sveučilišni dodiplomski studij iz društveno-humanističkog područja (pedagogija, psihologija, socijalni rad, edukacijska rehabilitacija), aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu s osobama s invaliditetom, poželjne dodatne edukacije za rad s osobama s invaliditetom,
Opis poslova: stručni poslovi vezani su uz razvoj programa/aktivnosti osnaživanja i socijalne integracije studenata te pružanja podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih vještina, prilagodbe na studij te podrške studentima s invaliditetom kao i uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
Prijavi na natječaj prilaže se:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- preslika osobne iskaznice,
- presliku osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore, (točka 1.),
- dokaz o radnom stažu, (točka 1.),
- dokaz o pohađanju ili završenoj dodatnoj edukaciji ili specijalističkom studiju, (točka 1.),
- dokaz o dodatnim edukacijama za rad s osobama s invaliditetom, (točka 2.)
 
Osim uvjeta za spomenuta radna mjesta primjenjuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguće je upućivanje na razgovor i psihologijsko testiranje te dodatnu provjeru znanja engleskog jezika, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.
Za kandidata koji se ne odazove na razgovor, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenim Internet stranicama Sveučilišta na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
 
                                                                                                                                  
 
rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                                                    prof. dr. sc. Pero Lučin
 
Natječaj za docenta - filozofija kulture
Ponedjeljak, 09.09.2013.
KLASA: 602-04/13-01/02
UR. BROJ: 2170-57-01-13-272a
 
Sveučilište u Rijeci na temelju odluke Senata raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 

za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto docent (m/ž),

iz humanističkog područja, polje filozofija, grana filozofija kulture.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.
 
Prijavi na natječaj prilaže se:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
– dokaz o državljanstvu (preslika),
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
– popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor.
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.
 
                                                                                                            
rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                         prof. dr. sc. Pero Lučin
 
 
Strateški partner u realizaciji projekta Centra za translacijska medicinska istraživanja.
Srijeda, 03.07.2013.
Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, KLASA: 602-04/13-01/02; URBROJ: 2170-57-01-13-146, Sveučilište u Rijeci objavljuje javni natječaj radi nalaženja strateškog partnera u realizaciji projekta Centra za translacijska medicinska istraživanja.

Cjelovit tekst natječaja s prilozima možete preuzeti ovdje:

1. prvi dokument
2. drugi dokument
 
Natječaj za elektromehaničara
Petak, 28.06.2013.
Sveučilište u Rijeci raspisuje natječaj za prijam u radni odnos jednog namještenika na radnom mjestu III. vrste zvanja – elektromehaničar na neodređeno za potrebe Tehničke službe kampusa.

Tekst natječaja
 
Natjecaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istrazivackih projekata za razdoblje 2013.-2015.
Utorak, 28.05.2013.
Natjecaj
 
Javni poziv za kandidiranje u Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
Četvrtak, 09.05.2013.
SVEUČILIŠTE U RIJECI OBJAVLJUJE
Javni poziv za kandidiranje u
 Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
 
Pozivamo cijenjene sveučilišne nastavnike da se kandidiraju u Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
u mandatnom razdoblju 2013. - 2016. godine.
Postupak kandidiranja otvoren je od dana objave javnog poziva do zaključno 27. svibnja 2013. godine.
Kandidat za izbor u Povjerenstvo dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:
-          kratak životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada
-          izjavu o prihvaćanju kandidature
 na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
(za Povjerenstvo za izdavačku djelatnost)
Cjeloviti tekst i uvjete natječaja možete pogledati u sljedećem prilogu: Tekst  Natječaja
 
Natječaj za izbor u novo zvanje i odgovarajuće radno mjesto
Četvrtak, 28.03.2013.
Sveučilište u Rijeci na temelju odluke Senata Sveučilišta u Rijeci objavljuje:
 
NATJEČAJ
 
za izbor:
 
1. jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta (m/ž), iz znanstvenog područja polje filozofija.
 
2. jednog nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto višeg umjetničkog suradnika (m/ž), iz umjetničkog područja, interdisciplinarno umjetničko polje.
 
3. jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta (m/ž), iz umjetničkog područja, polje kazališna umjetnost, grana kazališna režija.
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis i presliku domovnice, dokaz o akademskom stupnju,i popis umjetničkih i stručnih radova, dokaz o iskustvu rada u kazališnoj i filmskoj produkciji (t. 2), odnosno kazališnoj režiji (t. 3.)
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalje se na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.
 
 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 5 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk