Javni natječaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

– za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Sveučilišnom savjetovališnom centru Sveučilišta u Rijeci na:

  1. radno mjesto I. vrste, viši stručni savjetnik u Psihološkom savjetovalištu Sveučilišnog savjetovališnog centra (m/ž – jedan izvršitelj).

Uvjeti:  

  • diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: psihologije, pedagogije, sociologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti,
  • 3 godine radnog iskustva,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • poznavanje rada na računalu.

Prednosti: 

  • sveučilišni poslijediplomski studij iz grane kliničke i zdravstvene psihologije,
  • osnovna dopusnica Hrvatske psihološke komore,
  • dodatno stručno usavršavanje ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana,
  • iskustvo u psihološkom savjetovanju.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslik diplome), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana), preslik osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, Rijeka s obaveznom naznakom: »Za natječaj – naziv radnog mjesta«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Sveučilište u Rijeci

Natječaj:

Sveučilište u Rijeci, objavljuje

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog na službenim Internet stranicama Sveučilišta u Rijeci dana 3. srpnja 2019. godine na način da umjesto dijela teksta u točki 3. natječaja koji glasi: ”znanstveno polje: Pedagogija” treba stajati: ”znanstveno polje: Logopedija”.

Ostali dio teksta natječaja ostaje nepromijenjen.​ 

Sveučilište u Rijeci

Natječaj:

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Logopedija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenogpolja: Kognitivne znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu,3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta (m/ž) iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstveno polje: Pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu,

i – u Centru za napredno računanje i modeliranje:4. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta – mladog istraživača (m/ž) iz znanstvenog područja: Tehničkeznanosti, znanstveno polje: Temeljne tehničke znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prednost za izbor pod rednim brojem 3. – daje se pristupnicima s objavljenim radovima u polju Logopedije.

Prijavi na natječaj prilaže se:- životopis,- domovnica ili dokaz o državljanstvu druge države,- preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti, – preslika Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora) – samo za izbor pod rednim brojem 1.,- prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,- uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija – samo za izbor pod rednim brojem 3.,- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),- uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).

Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka.

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

​​Sveučilište u Rijeci

Dokumenti

Natječaj:

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, raspisuje natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž)za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Elektrotehnika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Dokumenti

TEst Tekst