O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI / OSTALI PROGRAMI

Ostali programi

Programi Europske unije pokrivaju različita područja i ispunjavaju ciljeve zajedničkih europskih politika. Njima se financiraju razvojni ciljevi u velikom broju područja u svim državama članicama Unije te zemljama koje su s Unijom povezane i mogu sudjelovati u programu (programske zemlje). Europski programi odnose se npr. na područja od znanosti, zdravlja i zdravstva, umjetnosti, prava i zaštite potrošača, obrazovanja na svim razinama, kulturnog i kreativnog sektora, preko konkurentnosti tvrtki, maloga i srednjeg poduzetništva, zapošljavanja i socijalnih inovacija do tržišno orijentiranog razvojno – istraživačkog rada. Sredstva europskih programa dodjeljuju se kroz različite instrumente, najčešće natječaje za prijavu projektnih prijedloga na kojima najbolje ocijenjeni projekti ostvaruju ciljeve europskih strategija za područja koje pokrivaju.

Osim programa Obzor 2020. i Erasmus+, u nastavku se ukratko predstavljaju i odabrani EU programi za koje je zabilježen interes znanstveno obrazovnih institucija.  Pročitajte detalje i pronađite put do ostvarenja svojih projektnih ideja!

COST – Europska suradnja na području znanstvenih i tehničkih istraživanja

Europska suradnja na području znanstvenih i tehničkih istraživanja usmjerena na smanjenje fragmentacije u Europskom istraživačkim ulaganima i otvaranju Europskoh istraživačkog prostora za suradnju sa drugim institucijama diljem svijeta.
Cilj COST programa je osigurati snažnu poziciju Europe na području znanstvenog i stručnog istraživačkog rada usmjerenog na održavanje mira i stabilnosti kroz povećavanje broja suradnji i interakcija europskih zemalja. Na ovaj način omogućuje raznim nacionalnim jedinicama, institutima, sveučilištima i privatnom sektoru zajednički rad na raznim istraživačko – razvojnim projektima.

COST je usmjeren na nekompetitivna istraživanja, suradnju i rješavanje okolišnih, pograničnih i javnih problema čime potiče maksimiziranje europske sinergije i dodane vrijednosti suradničkim istraživačkim programima.

Financira se suradnja grupa znanstvenika diljem Europe i koordinacija istraživačkih mreža koje se nazivaju Akcije. Akcije su mreže smještene oko istraživačkih projekata financiranih na nacionalnoj razini u području koje je u interesu barem 5 COST zemalja.

Ne financira se istraživanje, već se financiraju troškovi aktivnosti umrežavanja kao što su sastanci (putovanja, dnevnice, podrška lokalnom organizatoru), konferencije, radionice, kratkoročne znanstvene razmjene, treninzi, publikacije i diseminacijske aktivnosti.

Tijekom 2013. godine COST je izmijenio u naziv COST Association uslijed organizacijskih promjena, a sredinom 2014. godine partnerskim sporazumom s Europskom komisijom povezan je s programom Obzor 2020.

COST Akcije otvorene su svim znanstvenim i istraživačkim područjima (uključujući interdisciplinarnim, novim te područjima u nastajanju). Sve tekuće i završene akcije mogu se pregledavati na COST Actions.

Odabirom određene akcije dobiva se njen sažet opis dok se detaljan opis pojedine akcije može naći u dokumentu pod nazivom Memorandum of Understanding. U dokumentu Action Fact Sheet, koji se također nalazi na istoj stranici, vidljivi su članovi akcije, tj. Management Committee-a, i ukoliko među njima nema Hrvata tada je otvorena mogućnost sudjelovanja dvoje znanstvenica/ka iz Hrvatske.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u određenoj akciji potrebno je javiti se nacionalnom COST koordinatoru koji će provjeriti mogućnost sudjelovanja i uputiti u proceduru pristupanja akciji. Preporučljivo je javiti se i predlagatelju/voditelju akcije (Proposer of the Action) i njegovom zamjeniku (Vice Chair of the Action) čiji kontakti su navedeni kada odabirete pojedinu COST Akciju.

Nacionalna COST koordinatorica
Koordinatorica za COST u ime Republike Hrvatske je Doris Jozić te sve upite vezane uz COST možete slati na sljedeće elektroničke adrese: Doris.Jozic@mzo.hr; cost_CNC@mzo.hr
COST Akcije za borbu protiv COVID-19
COST je u svojoj brošuri “COST Actions against COVID-19 ” prikupio detalje svih Akcija koje se žele suradnju vezanu uz istraživanja o koronavirusu. Budući da su posljedice trenutne pandemije još uvijek nepoznate, a prijetnje od širenja pandemije je još uvijek prisutna, ove mreže nude značajan potencijal za mobiliziranje stručnjaka i rješavanje problema. 
Brošuri možete pristupiti na sljedećoj poveznici. 

Europa za građane (2014.-2020.)

Program Europa za građane namjenjen je promicanju aktivnog europskog građanstva s glavnim ciljem premošćivanja jaza između građana i Europske unije financijskim instrumentima koji promiču aktivno europsko građanstvo.
Namjera je potaknuti suradnju između građana i organizacija iz različitih zemalja i time olakšati razvoj osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima te promicati proces europskih integracija. Program je namjenjen javnim tijelima ili neprofitnim organizacijama sa statusom pravne osobe, ovisno o mjeri na koju se prijavljuje.
Ukupni proračun Programa za razdoblje 2007. – 2013.bio je je 215 milijuna eura, dok je za razdoblje od 2014. do 2020. godine vrijednost proračuna 186,5 milijuna eura. Na sljedećoj poveznici pronaći ćete upute za prijavitelje i kao i natječaje Programa.

EUREKA

EUREKA predstavlja Europsku mrežu za tržišno orijentiran razvojno – istraživački rad. Ova mreža omogućava partnerima brz pristup iznimnoj količini znanja, vještine i ekspertize diljem Europe te ubrzava pristup nacionalanim privatnim i javnim sredstvima sufinanciranja. Specifičnost ovog programa je “bottom-up” pristup financiranju, odnosno iniciranje projekata od strane predlagača, a ne putem natječaja. Kroz projekt partneri razvijaju nove tehnologije te se dogovaraju oko prava intelektualnog vlasništva i razvijaju partnerstvo za probijanje na nova tržišta.

Svi proizvodi i usluge sufinancirane putem ovog programa imaju EUREKA oznaku prepoznatu diljem Europe od strane financijskih, tehničkih i komercijalnih partnera.

Tematska područja unutar ovog programa:

 • Electronics & ICT
 • Industrial Manufacturing, Material & Transport
 • Other Industrial Technologies
 • Energy Technology
 • Chemistry, Physical & Exact Sciences
 • Biological Sciences
 • Agriculture & Marine Resources
 • Agrofood Technology
 • Measurements & Standards Technology for protecting humankind & the environment

Proces prijave projekta, mogućnosti unutar EUREKA programa, potencijalne partnere i sve ostale informacije možete pronaći na poveznici. 

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSi

EU Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (Employment and Social innovation EaSi) objedinjava tri ranija programa: PROGRESS, EURESS i Progres Microfinance.
Cilj programa je podržati napore država članica u osmišljavanju i provedbi zapošljavanja i socijalnih reformi na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kroz koordinaciju politike, identifikaciju, analizu i razmjenu dobrih praksi.
Osim toga promicati će i sljedeće aktivnosti:
 • Jednakosti između žena i muškaraca,
 • Visoki stupanj kvalitetnog i održivog zapošljavanja,
 • Borba protiv siromaštva i socijalne isključivosti,
 • Osobita pažnja posvetiti će se najranjivijim članovima društva, osobito mladima i sl.

Ukupan proračun (2014. – 2020.) iznosi 919,469,000 EURViše informacija nalazi se na sljedećoj poveznici.

Kreativna Europa

Kreativna Europa (2014.- 2020.) je novi program EU koji pod istim imenom okuplja nekad tri zasebna programa: Kultura (2007 – 2013), MEDIA i MEDIA Mundus.
Podupire tri programske aktvinosti:

 • Međusektorski financijski instrument za kulturni i kreativni sektor
 • Kultura
 • MEDIA
Predloženi proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1.8 milijardi EUR-a. 

Potprogrami Kultura i MEDIA suočeni su s istim izazovima uključujući i tržišnu fragmentaciju kao rezultat kulturne i jezične raznolikosti i globalizacije no dijele zajednički cilj – očuvanje i promicanje kulturne i jezične raznolikosti i jačanja konkurentnosti s ciljem doprinosa općem rastu i zaposlenju.

Kreativna Europa namjenjena je pravnim osobama odnosno kulturnim organizacijama i institucijama svih zemalja članica EU, zemalja članica EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska), zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatkinjama i susjednim zemljama. Ostale zemlje će moći sudjelovati u programu u određenoj mjeri.

U programsku aktivnost MEDIA programa Kreativna Europa integriran je MEDIA Mundus program koji potiče suradnju između europskih i ostalih svjetskih stručnjaka i profesionalaca u međunarodnoj distribuciji europskih filmova.

Potprogramom Kultura koordinira Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogramom MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske).

Srednjoeuropska inicijativa (CEI)

Srednjoeuropska inicijativa (CEI) je mreža europskih zemalja koja ima za cilj povezati zemlje centralne i istočne Europe te im pružiti pomoć u pristupnim procesima za ulazak u Europsku uniju.

Područja djelovanja:

 • Klima, okoliš i održivi razvoj
 • Razvoj poduzetništva i turizma
 • Razvoj ljudskih resursa
 • Informacijsko društvo i mediji
 • Interkulturalna suradnja uključujući manjine
 • Multimodalni transport
 • Znanost i tehnologija
 • Održiva poljoprivreda
 • Interregionalna i prkogranična suradnja
Sufinanciranje se vrši preko 4 fonda:
Programi unutar CEI

NATO Science

NATO Science for Peace and Security Programme sufinancira aktivnosti znanstvenika čije su matične institucije smještene u NATO zemljama, partnerskim zemljama te zemljama mediteranskog dijaloga u svrhu zajedničkog rada na znanstvenim područjima od interesa za NATO kao i partnerske zemlje. Na ovaj način potiče se zajednički rad znanstvenika iz NATO zemaljas jeden strane te partnerskih ili zemalja mediteranskog dijaloga s druge strane.

Natječaj se objavljuje tri puta godišnje, iako je moguće poslati aplikaciju mimo tih termina.

Glavni prioriteti i pripadajuće teme:

1. Obrana od terorizma:

 • Brzo detektiranje kemijskog, biološkog i nuklearnog oružja i brza analiza utjecaja na ljude
 • Nove i brže metode detektiranja
 • Fizička zaštita od prethodno navedenih vrsta oružja za masovno uništavanje
 • Dekontaminacija istih
 • Uništavanje kemojskih, biloških i nuklearnih tvari i oružja
 • Medicinske protumjere
 • Sigurnost hrane
 • Otkrivanje eksploziva
 • Protumjere eko terorizmu
 • Kompjuterske protumjere

2. Ostali oblici prijetnje sigurnosti

 • Sigurnost okoliša sa naglaskom na ekonomsku, kulturalnu i političku nestabilnost
 • Smanjenje utjecaja vojnih aktivnosti na okoliš
 • Mjere upravljanja vodenim resursima
 • Mjere upravljanja neobnovljivim izvorima energije
 • Modeliranje održive potrošnje (hrana, energija, materijalna dobra, fiskalne mjere, okolišni troškovi)
 • Predviđanje katastrofa i njihova prevencija
 • Sigurnost informacija
 • LJudska i društvena dinamika (novi izazovi globalnoj sigurnosti, utjecaj terorizma na ekonomiju, studije rizika, znanstveni propisi)
 • Provođenje regionalnih studija koje uključuju prekogranične aktivnosti
 • Prevencija konflikata zbog zajedničkih izvora dobara
 • Netradiocionalni oblici prijetnje sigurnosti

Aktivnosti koje se sufinanciraju od strane NATO-a:

 • Napredne istraživačke radionice
 • Organizacija naprednih istraživačkih institute
 • Napredni treninzi
 • Suradničke aktivnosti  u svrhu dijeljenja ideja i resursa za istraživačke projekte i organiziranje specijalističkih mreža
 • Projekti Znanost za sigurnost

Aktivnosti koje se sufinanciraju na nacionalnoj razini:

 • Pilot studije
 • Kratkoročni projekti
 • Tematske radionice
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI