O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / SAVJET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Savjet Sveučilišta u Rijeci

Savjet Sveučilišta u Rijeci je tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata. Savjet nadzire izvršavanje zadaća sveučilišta, posebice zakonitost njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te ostvarivanje odluka Senata. Savjet ima 12 članova: 6 članova imenuje Senat (5 iz redova sveučilišnih znanstvenika ili nastavnika, 1 iz redova studenata), 2 člana imenuje osnivač (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), 2 člana imenuje Hrvatska gospodarska komora, a preostala 2 imenuju tijela jedinice lokalne samouprave u kojima je sjedište sveučilišta.

Predsjednik Savjeta Sveučilišta:
Mladen Pejković, Atlantic grupa d.d.

 1. prof. dr. sc. Marko Čanađija, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
 2. Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije
 3. izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić, Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci
 4. prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 5. mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke
 6. Siniša Reljić, Navis Consult d. o. o.
 7. Ana Zulijani, studentica-članica (Tihana Zibar Belašić, studentica-zamjenica)
 8. akademik Daniel Rukavina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 9. prof. dr. sc. Christian Stipanović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
 10. prof. dr. sc. Silvana Vranić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 11. prof. dr. sc. Heri Bezić, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI