O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / SAVJET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Savjet Sveučilišta u Rijeci

Savjet Sveučilišta u Rijeci je tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata. Savjet nadzire izvršavanje zadaća sveučilišta, posebice zakonitost njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te ostvarivanje odluka Senata. Savjet ima 12 članova: 6 članova imenuje Senat (5 iz redova sveučilišnih znanstvenika ili nastavnika, 1 iz redova studenata), 2 člana imenuje osnivač (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), 2 člana imenuje Hrvatska gospodarska komora, a preostala 2 imenuju tijela jedinice lokalne samouprave u kojima je sjedište sveučilišta.

Predsjednik:
Mladen Pejković, Atlantic grupa d. d.

Članice i članovi:
1. prof. dr. sc. Marko Čanađija, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
2. Zlatko Komadina, primorsko-goranski župan
3. izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić, Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci
4. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
5. mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke
6. Siniša Reljić, Navis Consult d. o. o.
7. Ana Zulijani, studentica-članica (Tihana Zibar Belašić, studentica-zamjenica)
8. akademik Daniel Rukavina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
9. prof. dr. sc. Christian Stipanović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
10. prof. dr. sc. Silvana Vranić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
11. prof. dr. sc. Heri Bezić, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI