STUDIRANJE / STIPENDIRANJE I FINANCIRANJE / KREDITIRANJE STUDENATA

Kreditiranje studenata

Sveučilište u Rijeci, smatrajući da je studiranje osnovno pravo svih građanki i građana Republike Hrvatske, nastoji osigurati sredstva za povoljno kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci kao i studenata s područja Primorsko-goranske županije, koji studiraju na drugim sveučilištima, ako takvog studijskog programa nema na Sveučilištu u Rijeci. U suradnji sa Zagrebačkom bankom, Primorsko-goranskom županijom, Gradom Rijekom, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Sveučilište omogućuje studentima povoljne kamate na studentski kredit i mogućnost korištenja počeka otplate i do godine dana nakon završetka studija. Kredit se može zatražiti za jednu godinu, za svaku godinu pojedinačno ili za sve godine trajanja studija. U slučaju da se kredit odobri za sve godine trajanja studija, korisnik kredita obvezan je, prije uplate školarine za narednu godinu, Sveučilištu u Rijeci i banci predočiti uvjerenje o uspješno završenoj prethodnoj godini studija.

Vrste kredita

 • A kredit – kredit za troškove života, mjesečne isplate od 70,00 do 300,00 eura
 • B kredit – kredit za troškove školarine, od 200,00 do 20.000,00 eura

Tko se može prijaviti za kredit?

 • studenti državljani Republike Hrvatske
 • studenti stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci
 • studenti studija na drugim sveučilištima koji se ne provode na Sveučilištu u Rijeci
 • studenti koji imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko-goranske županije

Što sadrži prijava za kredit?

 • obrazac prijave
 • potvrdu fakulteta o upisu na studij (sa naznakom smjera, studijske grupe, godine studija, trajanja studija)
 • potvrdu o prebivalištu/boravištu ili kopiju osobne iskaznice
 • dokument koji dokazuje poseban uspjeh (članak 21. Pravilnika)
 • dokaz o dohotku članova kućanstva u prethodnom tromjesečju (članak 23. Pravilnika)
 • dokaz o postotku invaliditeta (članak 23. Pravilnika)
 • rodni list maloljetnog djeteta studenta (članak 23. Pravilnika)

Prijavu i dokumentaciju potrebno je dostaviti u dva (2) istovjetna primjerka, a obrazac prijave i elektronskim putem na e-adresu krediti@uniri.hr. 

Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Javni natječaj otvoren je neograničeno od dana objave. Prijave za dodjelu studentskog kredita dostavljaju se na adresu:

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
s naznakom ”Za studentski kredit”.

Kontakt

Sveučilište u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Marijana Miletić, univ. spec. oec.

krediti@uniri.hr

00385 51 406 571

Dokumenti

Skip to content
Virtualna sova UNIRI