Doktorska škola

Dobro došli na stranicu Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci!

U skladu sa smjernicama Europske udruge sveučilišta (EUA) Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 91. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donio Odluku o osnivanju Doktorske školeSveučilišta u Rijeci preuzimajući tako institucionalnu odgovornost za doktorske studije u programima svih znanstvenih disciplina, koje se obrađuju na Sveučilištu. Strategijom Sveučilišta 2014. – 2020., Sveučilište u Rijeci se obvezalo formirati doktorsku školu koja je utemeljena na jasnoj vezi sa znanstvenim projektima, međunarodnom povezivanju sa sličnim školama i razmjeni nastavnika i studenata, razviti financijske instrumente za razvoj doktorskih programa unutar doktorske škole i stipendiranja doktoranada u punom radnom vremenu te osnažiti ulogu poslijedoktoranada i drugih mladih istraživača u razvoju znanosti i visokog obrazovanja.Doktorsku školu zastupa i njenim radom rukovodi predstojnik/predstojnica. Predstojnica Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci je izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić. OdlukaGlavni ciljevi doktorske škole su kvaliteta doktorskog studija na Sveučilištu u Rijeci te povećanje istraživačkih i nastavnih kapaciteta, poticanje interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti na doktorskim studijima/programima Sveučilišta u Rijeci, poticanje osnivanja interdisciplinarnih, zajedničkih i združenih (međunarodnih) doktorskih studija te osiguravanje istraživačkog obrazovanja i osposobljavanja studenata. Cilj škole je da student završetkom studija stječe kompetencije iskusnog istraživača koji svoju istraživačku karijeru može usmjeriti prema statusu samostalnog istraživača provedbom organiziranog postdoktorskog osposobljavanja.

accordion-block_5cbec69151af6

Konferencije

Kontakt

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, predstojnica

doktorska@uniri.hr

Vijesti

16/04/2019.
Poziv na mini-tečaj
Sveučilište u Rijeci organizira mini tečaj pod nazivom Pitanja profesionalizacije profesorskog zvanja: poučavanje i rad na globalnim sveučilištima (engl. Issues in the Professionalization of Professoriate: Teaching and Working in Global Universities)