NATJEČAJI / JAVNA NABAVA

Javna nabava

Sveučilište u Rijeci je, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine  broj 120/16), obveznik primjene istoga. Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Prethodna savjetovanja

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. i 2. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Obavijest: Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), Sveučilište u Rijeci kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi: Smart plus d. o. o., Ulica Alessandra Manzonija 2, Rijeka, OIB: 40195121800

Obavijest

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), Sveučilište u Rijeci kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

Smart plus d. o. o., Ulica Alessandra Manzonija 2, Rijeka, OIB: 40195121800

Opći kontakt i podatci

Podatci o javnom naručitelju:

Sveučilište u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

MBS: 3337413

OIB: 64218323816

Telefon: 051 406 500

Glavna adresa naručitelja (URL): www.uniri.hr

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Sveučilište u Rijeci objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i jednostavne nabave. Sukladno članku 7. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N. br. 101/2017) Sveučilište u Rijeci objavljuje u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptRegistarUgovora.aspx

Planovi nabava

Sukladno članku 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Sveučilište u Rijeci objavljuje godišnje planove nabava roba, radova i usluga.

accordion-block_c724b7439215b1cb63cd4dfcdb6b1827

Arhiva

Kontakt

Ured za nabavu

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka

Patricia Petrović, mag. oec.

E patricia.petrovic@uniri.hr

T +385 51 406 525

Jelena Kosanović Klobučar, dipl. oec.

E jkosanovic@uniri.hr

T +385 51 406 534

Skip to content