Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Sveučilište u Rijeci omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire, kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzetci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se

  • pisanim putem: putem pošte ili osobno u pisarnicu na adresu Sveučilišta u Rijeci: Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
  • putem elektroničke pošte: daria@uniri.hr
  • usmenim putem: telefonom na broj: 051 406 523 ili osobno na zapisnik, prema unaprijed dogovorenom terminu dolaska

Dokumenti, obrasci, izvješća

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu   PDF   CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu    PDF   CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu   PDF   CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu PDF CSV


Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Opće informacije

Sveučilište u Rijeci

sjedište: Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

OIB: 64218323816

matični broj (MB): 3337413

matični broj subjekta (MBS): 040131108

e-adresa: ured@uniri.hr

IBAN: HR5324020061100977786 ERSTEbank

Povjerljiva osoba za prijavljivanje nepravilnosti

Na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/2019), a sukladno Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Sveučilištu u Rijeci (KLASA: 011-01/19-01/33; URBROJ: 2170-57-01-19-1, od 23. prosinca 2019. godine povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenovana je iz redova zaposlenika Rektorata, zajedničkih službi na Kampusu, podružnica Sveučilišta, centara osnovanih temeljem Statuta Sveučilišta, te studijskih programa koje neposredno provodi Sveučilište

Danijela Bradamante

e-mail: dbradamante@uniri.hr

 

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti provodi se sukladno Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Sveučilištu u Rijeci.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte, dostaviti u elektroničkom obliku na navedenu e-mail adresu povjerljive osobe ili izjaviti usmeno na zapisnik.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Sveučilištu u Rijeci

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnjem prijavljivanje nepravilnosti

Obrazac za prijavu nepravilnosti

Skip to content