Uprava

Rektor je čelnik Sveučilišta koji zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem. Rektor predsjedava Senatom i provodi njegove odluke. Za svoj rad odgovoran je Senatu. Znaci rektorske časti su rektorski lanac i rektorsko žezlo. Rektora bira Senat iz redova nastavnika Sveučilišta u znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga profesora. Mandat rektora traje četiri godine s mogućnošću jednog uzastopnog reizbora. Od osnutka pa do travnja 2017. godine Sveučilištem je upravljalo 13 rektora. U ovom mandatnom razdoblju (2017. – 2021.) dužnost rektorice Sveučilišta u Rijeci obnaša prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija.

REKTORICA

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija

rektorica@uniri.hr

tel: 00385 51 406 508

PROGRAM RADA

PROREKTORICA ZA STUDIJE I STUDENTE

prof. dr. sc. Sanja Barić

sbaric@uniri.hr

tel: 00385 51 406 506

PROREKTORICA ZA INFORMATIZACIJU I ORGANIZACIJU

prof. dr. sc. Senka Maćešić

senka.macesic@uniri.hr

tel: 00385 51 406 516

PROREKTORICA ZA OSIGURAVANJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE

izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić

marta.zuvic@uniri.hr

tel: 00385 51 406 522

PROREKTOR ZA ZNANOST I UMJETNOST

prof. dr. sc. Alen Ružić

alen.ruzic@uniri.hr

tel: 00385 51 406 504

PROREKTOR ZA FINANCIJE I POSLOVANJE

prof. dr. sc. Davor Vašiček

davor.vasicek@uniri.hr

tel: 00385 51 406 512

GLAVNA TAJNICA

Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.

roberta@uniri.hr

tel: 00385 51 406 503