SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / PROJEKT SPEAR

Projekt SPEAR

Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima Sveučilište u Rijeci je početkom siječnja 2019. godine započelo s provedbom projekta pod nazivom „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima“, akronim SPEAR (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research). 

Konzorcij projekta vrijednog ukupno 3 milijuna eura čini 11 partnera iz devet europskih zemalja koje koordinira Sveučilište južne Danske i to: Sveučilište u Uppsali (Švedska), Tehničko sveučilište u Aachenu (Njemačka), neprofitna organizacija Europa Media Ltd. (Mađarska), Istraživački institut Joanneum Research (Austrija), Sveučilište Jugozapad „Neofit Rilski” (Bugarska), Sveučilište „Paisii Hilendarski” u Plovdivu (Bugarska), Sveučilište u Vilniusu (Litva), Sveučilište Vitolda Velikog (Litva), Novo Sveučilište u Lisabonu (Portugal) te Sveučilište u Rijeci (Hrvatska). Konzorciju je pridružena i savjetodavna skupina ključnih dionika za rodnu ravnopravnost. Projekt traje četiri godine, a financiran je sredstvima programa Europske unije Obzor 2020., strateškog prioriteta „Znanost s društvom i za društvo“.

Sudjelovanjem u projektu Sveučilište u Rijeci potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost i dužnost odgovornog i socijalno osjetljivog javnog dionika, stvarajući poticajno okruženje protiv bilo kojih oblika neravnopravnosti u akademskoj zajednici. 

Više o projektu

Web // Twitter // Instagram // LinkedIn // YouTube

Intervjui

Planet Ri (Riječka ura), 21.03.2023.
Athena Equality, Empowering Gender Equality

Ciljevi, aktivnosti i očekivani učinci projekta

Projektom će se uspostaviti zajednice učenja (eng. communities of learning, CoL) u kojima će se partneri putem platformi za učenje pratiti na projektu u njihovom identificiranju potreba za djelovanjem u svojim institucijama. Istodobno, SPEAR će uspostaviti i zajednice praksi (eng. communities of practice, CoP) kao platforme za razmjenu praktičnih iskustava i primjenu stečenih znanja tijekom implementacije planova za rodnu ravnopravnost na partnerskim institucijama. Uspostavom i međusobnim povezivanjem navedenih zajednica, ključnih za uspješnu i održivu provedbu Plana za rodnu ravnopravnost, SPEAR projekt će pružiti potrebnu strukturnu potporu za poboljšanje rodne ravnopravnosti na partnerskim institucijama, tijekom, ali i nakon provedbe projekta.

U provedbi projekta i ostvarenju njegovih ciljeva koristi će se upute za provedbu planova za rodnu ravnopravnost Europskog instituta za rodnu ravnopravnost, primjenjujući jedinstvenu metodologiju posvećenu kreativnim, otvorenim, primjerenim, postepenim, odgovornim, pametnim (SMART) i održivim promjenama (SPEAR-ov COMPASS). Sastavni dio projekta SPEAR je i poboljšana nepristrana shema evaluacije kojom se potiče povratna informacija i učenje sudionika tijekom projekta.

U sklopu projekta SPEAR nastojat će se potaknuti održivost u praksama rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici nizom mjera i ishoda, uključujući i veze s drugim srodnim EU projektima, izgradnjom mreže i zajednice unutar i izvan granica projekta te formuliranjem praktičnih preporuka politikama (eng. policy recommendations).

Očekivani učinci projekta

  • povećan broj znanstveno-istraživačkih i visokoobrazovnih institucija koje provode planove za rodnu ravnopravnost
  • povećana participacija žena u području istraživanja i inovacija te poboljšanje njihovih karijernih mogućnosti
  • poboljšana rodna ravnoteža među donositeljima odluka u istraživačkim organizacijama
  • ojačana rodna dimenzija u istraživačkim sadržajima

Na mrežnim stranicama projekta mogu se pronaći korisni sadržaji koji su razvijeni od strane SPEAR projekta, ali i drugih inicijativa povezanih s temom ravnopravnost spolova u akademskim krugovima i istraživanjima

Odgovor na nedostatak strukturne potpore

Unatoč brojnim inicijativama diljem Europske unije kojima je cilj poboljšati rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici, izazovi i dalje postoje, a posebno je uočeno kako se stručnjaci za rodnu ravnopravnost suočavaju s nedostatkom poticajnih struktura. Upravo s ciljem strukturne potpore, kroz projekt SPEAR pokrenut će se institucionalne promjene u devet europskih znanstveno-istraživačkih institucija i to putem implementacije planova za rodnu ravnopravnost (eng. Gender equality plans ili GEPs) i GEAR alata Europskog instituta za rodnu ravnopravnost.

Projekt SPEAR financiran je u sklopu Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020., H2020-SWAFS-2018-2020, broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 824544.

Skip to content