Ispravak dijela natječaja objavljenog 3. srpnja 2019.

Sveučilište u Rijeci, objavljuje

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog na službenim Internet stranicama Sveučilišta u Rijeci dana 3. srpnja 2019. godine na način da umjesto dijela teksta u točki 3. natječaja koji glasi: ”znanstveno polje: Pedagogija” treba stajati: ”znanstveno polje: Logopedija”.

Ostali dio teksta natječaja ostaje nepromijenjen.​ 

Sveučilište u Rijeci

Natječaj:

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Logopedija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenogpolja: Kognitivne znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu,3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta (m/ž) iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstveno polje: Pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu,

i – u Centru za napredno računanje i modeliranje:4. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta – mladog istraživača (m/ž) iz znanstvenog područja: Tehničkeznanosti, znanstveno polje: Temeljne tehničke znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prednost za izbor pod rednim brojem 3. – daje se pristupnicima s objavljenim radovima u polju Logopedije.

Prijavi na natječaj prilaže se:- životopis,- domovnica ili dokaz o državljanstvu druge države,- preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti, – preslika Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora) – samo za izbor pod rednim brojem 1.,- prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,- uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija – samo za izbor pod rednim brojem 3.,- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),- uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).

Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka.

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

​​Sveučilište u Rijeci

Dokumenti