Natječaj – Sveučilište u Rijeci – viši stručni savjetnik

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

– za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Sveučilišnom savjetovališnom centru Sveučilišta u Rijeci na:

  1. radno mjesto I. vrste, viši stručni savjetnik u Psihološkom savjetovalištu Sveučilišnog savjetovališnog centra (m/ž – jedan izvršitelj).

Uvjeti:  

  • diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: psihologije, pedagogije, sociologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti,
  • 3 godine radnog iskustva,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • poznavanje rada na računalu.

Prednosti: 

  • sveučilišni poslijediplomski studij iz grane kliničke i zdravstvene psihologije,
  • osnovna dopusnica Hrvatske psihološke komore,
  • dodatno stručno usavršavanje ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana,
  • iskustvo u psihološkom savjetovanju.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslik diplome), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana), preslik osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, Rijeka s obaveznom naznakom: »Za natječaj – naziv radnog mjesta«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Sveučilište u Rijeci

Dokumenti