KATEGORIJE

Kreativna Europa – Kultura: Otvoren poziv – Potpora za Europske projekte suradnje 2020

14.10.2019. / vijesti / eu projekti

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini.

Glavni ciljevi poziva za Potporu za Europske projekte suradnje su: podizanje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje; poticanje transnacionalne mobilnosti djela i aktera kulturnog i kreativnog sektora; doprinos razvoju publike i poboljšanje pristupa djelima kulturnog i kreativnog sektora unutar Europske Unije i šire; doprinos inovaciji i kreativnosti u području kulture.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim do najviše tri od navedenih prioriteta:

A) Transnacionalna mobilnost

B) Razvoj publike

C) Podizanje kapaciteta u područjima:

C.1) Digitalizacija

C.2.) Razvoj novih poslovnih modela

C.3) Usavršavanje i osposobljavanje

D) Međukulturni dijalog i društvena integracija migranata i izbjeglica

E) Nasljeđe European Year of Culture Herotage 2018

Trajanje projekata može biti najviše 48 mjeseci, a početak provedbe između 01. rujna i 15. prosinca 2020. godine. Rok za prijave je 27. studenog 2019. godine do 17:00.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 48.444.567 €, pri čemu je oko 40% navedenog prroačuna predviđeno za potporu manjim projektima suradnje (COOP1). Maksimalan iznos potpore po projektu iznosi:

  • EUR 200.000 – 60% ukupnog budžeta – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • EUR 2.000.000 – 50% ukupnog budžeta – za veće projekte suradnje (COOP2)

Prijedlozi se podnose u ime partnerskih konzorcija u sastavu:

  • najmanje tri organizacije iz tri različite države koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • najmanje šest organizacija iz šest različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za veće projekte suradnje (COOP2)

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

Dodatne upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su na mrežnim stranicama Deska Kreativne Europe, Ministarstva kulture Službe za Kreativnu Europu.

Skip to content