KATEGORIJE

Nagrade ”Ivan Filipović”

24.06.2024. / vijesti / znanstvenici

Troje znanstvenika sa Sveučilišta u Rijeci našlo se na ovogodišnjem popisu Odluke o dodjeli Nagrade ”Ivan Filipović” za 2023. godinu, koje dodjeljuje Republika Hrvatska. To su: prof. emer. dr. sc. Vladimir Takšić, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji dobiva Nagradu za životno djelo u kategoriji ”Visoko obrazovanje”; zatim prof. emer.. dr. sc. Bruno Grbac, umirovljeni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji također dobiva Nagradu za životno djelo u kategoriji ”Znanstveni i stručni rad u području odgoja i obrazovanja” i izv. prof. dr. sc. Nina Pereza s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koja dobiva godišnju nagradu u kategoriji ”Visoko obrazovanje”.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija sa svojim suradnicima upućuje ovogodišnjim dobitnicima iskrene čestitke!

Nagrada ”Ivan Filipović” za životno djelo i godišnje nagrade za rad i rezultate u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom i stručnom radu nosi Filipovićevo ime, učitelja koji je rođen 1823. u Velikoj Kopanici, a umro 1895. godine u Zagrebu. Filipović je bio školski nadzornik, plodan pisac, urednik časopisa, osnivač Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora 1871. godine i Saveza hrvatskih učiteljskih društava 1885. godine, sudionik triju općih učiteljskih skupština. Uz to, zbog svoga istaknutoga učiteljskog rada, zalaganja za učiteljevu samostalnost i slobodu te slobodu narodne škole njegove su ga kolege nazvali ocem učitelja. Njegova misao – Da se deset puta rodim, deset puta bio bih učiteljem – već gotovo jedno stoljeće ulijeva nadu, hrabri i potiče sve one koji su za svoj životni poziv odabrali jedan od najtežih poziva na svijetu, ali mu ostali vjerni unatoč svim teškoćama i izazovima. Nagradu ”Ivan Filipović” dodjeljuje Republika Hrvatska odnosno Odbor Nagrade ”Ivan Filipović”, a priprema Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada se dodjeljuje od 1964. godine, prvo u okrilju Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, a zatim od 1967. postaje nagrada Sabora Republike Hrvatske. Hrvatsko školstvo i društvo i na taj način pokazuju sustavnu brigu o onima koji su svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonijeli unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskoga poziva.

Vladimir Takšić rođen je 1954. godine u Vinkovcima. Godine 1973. upisao je studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1980., magistrirao 1988. i doktorirao 1998. Od 1982. do 1999. godine bio je zaposlen na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru, a od 1. ožujka 1999. godine do umirovljenja zaposlen je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2016., od 2019. godine je u mirovini. Objavio je više od 70 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim publikacijama i s izlaganjima sudjelovao na preko 100 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, uključujući i desetak pozvanih predavanja. Bio je član znanstvenih i organizacijskih odbora domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija te voditelj desetak znanstvenih i stručnih projekata, uključujući i prestižni FP6 projekt. Član je uredništva nekoliko znanstvenih časopisa, a četiri je puta bio urednik specijaliziranih tematskih brojeva domaćih i međunarodnih znanstvenih časopisa posvećenih emocionalnoj inteligenciji. U nekoliko je mandata obavljao funkciju prodekana za znanost i međunarodnu suradnju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i voditelja Katedre za opću psihologiju i metodologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Kao prodekan naročito je poticao međunarodnu znanstvenu suradnju i radio na promociju Filozofskog Sveučilišta u Rijeci. Uz ove, obavijao je i brojne druge upravljačke funkcije u domaćim i međunarodnim znanstvenim i strukovnim udruženjima. Intenzivno je radio na popularizaciji psihologije, organiziranju predavanja, radionica i prevođenju stručnih istraživanja za potrebe lokalnih zajednica. Za svoj je znanstveni, nastavni i stručni rad dobio više nagrada i priznanja. Godine 2021. dobio je počasni naslov i titulu professor emeritus Sveučilišta u Rijeci.

”Gospodin Vladimir Takšić, prof. emer. svojim dosadašnjim aktivnostima u akademskoj i stručnoj javnosti prepoznat je kao izniman znanstvenik, vrstan nastavnik i neumoran popularizator psihologije kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Sve je to usko povezano i s njegovim obimnim i vrlo vrijednim znanstvenim i stručnim radom koji se temelji na principima
primjene suvremenih znanstvenih spoznaja u rješavanju problema pojedinaca, institucija i lokalnih zajednica. Svojim je znanstvenim radom znatno pridonio spoznajama pogotovo u području emocionalne inteligencije i njezinog mjerenja, o čemu govori velik broj objavljenih radova u međunarodno priznatim časopisima kao i njihova citiranost. U istraživačkim radovima dr. sc. Vladimir Takšić došao je do izuzetno zanimljivih i vrlo vrijednih spoznaja o prirodi emocionalne inteligencije, mogućnostima njezinog valjanog i pouzdanog mjerenja, njezinoj strukturi, međukulturalnim razlikama i sličnostima te njezinim psihosocijalnim posljedicama. Njegov Upitnik emocionalne kompetentnosti preveden je na četrdesetak jezika, a Test rječnika emocije na desetak jezika te se koriste kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu”, stoji u obrazloženju dodjele Nagrade.

Bruno Grbac rođen je u Rijeci 1949. godine. Diplomirao je 1974. i magistrirao 1985. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Doktorat ekonomskih znanosti iz područja marketinga obranio je 1991. na istom Fakultetu. njego se prvo zaposlenje 1974. vezuje se uz poduzeće Luka Rijeka u svojstvu suradnika za istraživanje tržišta plasmana lučkih usluga. Na funkciji savjetnika za gospodarstvo djeluje daljnjih deset godina u tadašnjoj Općini Rijeka, a od 1987.
radi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Godine 206. postao je redoviti profesor u trajnom zvanju. U jednom je mandatu (1992.-1995.) obnašao i funkciju prodekana na Ekonomskom fakultetu. u svojem je znanstvenom radu interes koncentrirao na izučavanje mikro- i makro-trendova u marketinškom okruženju, na istraživanje interaktivnosti procesa tranzicije, ekologije i marketinga te operacionalizaciju tržišne orijentacije poslovnih subjekata. Objavio je kao autor/koautor, urednik/suurednik 26 knjiga te više od 180 znanstvenih i stručnih radova. Inicijator je i organizator okupljanja znanstvenika i stručnjaka iz područja marketinga na skupovima pod nazivom Marketing and Development i Marketing forum te se javlja kao voditelj i istraživač na više međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata. Profesor Grbac je, kao umirovljeni profesor aktivni član Vijeća professora emeritusa Sveučilišta u Rijeci, Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Izvršnog odbora Academicusa – kluba umirovljenih profesora Sveučilišta u Rijeci.

”Gospodin Bruno Grbac, prof. emer. Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, istaknuti je znanstvenik koji ima znanstvenu (uredničke knjige, poglavlja u knjigama i radovi u zbornicima, autorske ili koautorske knjige i znanstveni radovi u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima) i stručnu produkciju (recenziranje znanstvenih i stručnih radova te knjiga, uredništvo znanstvenih časopisa, zbornika radova i knjiga, recenziranje ili evaluacija prijedloga i uspješnosti znanstvenih projekata te autorstvo ili koautorstvo udžbenika, priručnika, elaborata i ekspertiza).
Za rad u struci primio je nagrade i priznanja na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Posjeduje radno iskustvo na domaćim i međunarodnim kompetitivnim stručnim i znanstvenim projektima kao i iskustvo vođenja domaćih i međunarodnih kompetitivnih stručnih i znanstvenih projekata. Izlagao je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bio je član u organizacijskom ili programskom odboru domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Držao je pozvana izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Studijski je boravio u inozemstvu. Kroz dugogodišnji staž obnašao je rukovodeće dužnosti u ustrojstvenim tijelima visokoškolskih ustanova i čelne dužnosti u znanstvenim i stručnim udrugama. Radio je na popularizaciji znanosti i sudjelovao u programima popularizacije znanosti. Sudjelovao je i u međunarodnim i nacionalnim povjerenstvima, radnim tijelima i skupinama.
Znanstveni i stručni rad professora emeritusa trajan je doprinos odgojno-obrazovnoj i znanstvenoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj”, stoji u obrazloženju dodjele Nagrade.

Nina Pereza je izvanredna profesorica na Katedri za Medicinsku biologiju i genetiku te voditeljica Centra za genetičku edukaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada za nastavnu izvrsnost, kao i Diplome i Zahvalnice Hrvatskoga liječničkog zbora, Državne nagrade za znanost te Nagrade za najbolju mladu znanstvenicu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za temeljne medicinske znanosti. Autorica je i koautorica brojnih znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima s relevantnom indeksacijom te urednica i autorica deset nastavnih priručnika. Nadalje, njezin dugogodišnji rad temelji se i na popularizaciji znanosti, ponajviše kroz edukaciju studenata održavanjem radionica i pisanjem priručnika. Obnaša ulogu pomoćne urednice za Studentsku sekciju u znanstveno-stručnom časopisu Medicina Fluminensis. Voditeljica je i suradnica na brojnim kolegijima u okviru prijediplomskog, diplomskog, integriranog, doktorskog i specijalističkog studija pri Medicinskom fakultetu i na Studiju Logopedije Sveučilišta u Rijeci. Naposljetku, profesorica je voditeljica Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina Medicinskog fakulteta u Rijeci te voditeljica temeljnog institucijskog programa cjeloživotnog obrazovanja za usavršavanje nastavnika u području metodologije medicinske edukacije.

”Izv. prof. dr. sc. Nina Pereza u protekloj godini akreditirala je program cjeloživotnog obrazovanja “Moderna i praktična medicinska edukacija”, koji predstavlja temeljni program za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je u sklopu programa osmislila, izradila i voditeljica je tri obavezna kolegija i jednog izbornog kolegija. Voditeljica je tečaja “3I Škole iz medicinske edukacije: inovacije, interakcija, implementacija”. Bila je aktivna u području izdavačke djelatnosti te je objavila tri edukacijska izdanja, organizirala je znanstvene i stručne skupove, zatim simpozij o medicinskoj edukaciji te satelitski simpozij u međunarodnim razmjerima. Bila je kourednica dva posebna izdanja prestižnih domaćih znanstvenih časopisa u izdavaštvu Hrvatskog liječničkog zbora. Posebno se ističe i njezin angažman u radu sa studentima izvan redovitih obveza kao i uspostavu međuinstitucije suradnje koja je neposredno pridonijela unaprjeđenju kvalitete visokoškolske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci”, stoji u obrazloženju dodjele Nagrade.

Skip to content