KATEGORIJE

Odobren Erasmus+ projekt SHEFCE

23.09.2020. / vijesti / SHEFCE

Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je financiranje projekta “Upravljanje visokim obrazovanjem za angažman u zajednici“ (eng. Steering Higher Education for Community Engagement – SHEFCE) u okviru programa Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva za područje visokog obrazovanja.

Sve su veći zahtjevi da se sveučilišta otvore prema društvu i pokažu svoj utjecaj na društvo. Angažiranje zajednice ključni je preduvjet za utjecaj na društvo i odnosi se na partnerstva između sveučilišta i njihovih vanjskih zajednica, koja uključuju javni, poslovni i sektor civilnog društva, radi zadovoljavanja društvenih potreba. Međutim, sveučilištima koja se žele više baviti zajednicom nedostaju metode i alati za to, kreatorima politika nedostaje jasna definicija angažmana u zajednici, njenih dimenzija i koristi, a zajednicama koje žele surađivati sa sveučilištima i dalje je teško pristupiti.

Dugoročni cilj projekta SHEFCE je doprinijeti povećanju angažmana u zajednici europskih sveučilišta, u obliku partnerstva s lokalnim i regionalnim dionicima u rješavanju društvenih izazova. Specifični cilj projekta je izgraditi kapacitete sveučilišta, kreatora politika i dionika za uključivanje zajedničkog angažmana u visoko obrazovanje u Europi.

Metodologija projekta SHEFCE stoga uključuje paralelne akcije na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Na lokalnoj razini, projekt će primijeniti metodologije za razvijanje visokokvalitetnih planova za poboljšanje angažmana u zajednici; na nacionalnoj razini projekt će izraditi analize za potporu kreiranju politika temeljenih na rezultatima; i na europskoj razini u projektu će se osmisliti vrijedan informativni resurs za korisnike, testirat će se inovativna metodologija i alat za mjerenje uspješnosti sveučilišta u angažmanu zajednice.

Projekt će trajati tri godine, a konzorcij se sastoji od deset projektnih partnera, te dvanaest pridruženih partnera.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI