KATEGORIJE

PREPORUKE SVEUČILIŠTA U RIJECI ZA ORGANIZACIJU SIGURNOG RADA I PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19 za period nakon 11. svibnja 2020.

08.05.2020. / vijesti / ostalo

Sveučilište u Rijeci želi u okolnostima epidemije COVID-19 nastaviti provoditi najvišu razinu zaštite od infekcije svih dionika koji su izravno ili posredno uključeni u aktivnosti iz područja znanosti, umjetnosti i visokog obrazovanja, te u navedenom smislu donosi sljedeće preporuke.

Organizacija rada

 • Sve nastavne, znanstvene, umjetničke, administrativne i druge aktivnosti potrebno je nastaviti provoditi neizravno, od kuće, online, elektroničkom komunikacijom i/ili telefonom gdje god je to moguće, a u situacijama za koje Sveučilište ili sastavnice procijene da se zbog strateškog interesa institucije moraju provoditi u nekim od prihvatljivih oblika izravnog kontakta, potrebno je bez iznimke poduzeti sve raspoložive mjere prevencije.
 • Preventivne mjere trebaju provoditi, bez iznimke, svi sudionici aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci (studenti, nastavnici, znanstvenici i drugi zaposlenici, suradnici, poslovni partneri ili drugi posjetitelji) u svim Sveučilišnim otvorenim ili zatvorenim prostorima, kao i pri transportu koji je vezan uz aktivnosti na Sveučilištu uz posebnu pažnju na javni prijevoz koji se načelno ne preporučuje.
 • Administrativni, nastavni, znanstveni i umjetnički rad treba organizirati u što manjim skupinama uz ukupno sudjelovanje do najviše 10 osoba.
 • Sve oblike rada u kojima istodobno sudjeluje više osoba potrebno je na razini sastavnice i drugih organizacijskih cjelina formirati u obliku turnusa ili u srodnim oblicima ustroja kad god je to moguće, a kako bi se osiguralo poštivanje načela boravka što manjeg broja osoba u isto vrijeme na istome mjestu.
 • Svaku organizaciju rada koji uključuje socijalni kontakt treba unaprijed detaljno prostorno i vremenski isplanirati uvažavajući raspored koji će između pojedinih aktivnosti u istoj prostoriji osigurati njeno temeljito prozračivanje i dezinfekciju svih površina s kojima sudionici dolaze u fizički kontakt. Ako postoje skupine koje zajednički rade više puta u istom sastavu, potrebno je pokušati osigurati istu prostoriju za istu skupinu korisnika

Klinička nastava 

 • Tijekom nastave iz kliničkih predmeta studenti i nastavnici dužni su dodatno poštivati sve upute za prevenciju i zaštitu na radu koje je propisala zdravstvena ustanova kao nastavna baza u kojoj se klinička nastava provodi.
 • Pri ulasku u zdravstvenu ustanovu studenti su dužni sa sobom ponijeti studentsku identifikacijsku ispravu kojom dokazuju svoj status studenta na pojedinoj sastavnici Sveučilišta.

Laboratorijski rad

 • Rad u istraživačkim i drugim laboratorijima te srodnim prostorima treba organizirati uz poštivanje svih ovdje propisanih preventivnih mjera, i uz obvezu njihove prilagodbe mogućim specifičnostima, kao i obveze pribavljanja savjeta/uputa/ocjena epidemiologa u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nedoumica.

Umjetnička nastava i drugi oblici nastavnog rada (vježbe koje se ne mogu prenijeti u online okruženje, provjere znanja, ispiti i dr.)

 • Tijekom provedbe nastavnih aktivnosti studenti i nastavnici dužni su dodatno poštivati sve ovdje propisane mjere za zaštitu i prevenciju, uz obveze provedbe dodatnih mjera ako se u istom prostoru izmjenjuju skupine koje uključuju više od 10 osoba.

Knjižnice i čitaonice 

 • Rad knjižnica, čitaonica i srodnih prostora potrebno je organizirati uz maksimalno izbjegavanje socijalnih kontakata (e-materijali gdje god je to moguće), a ulaske korisnika u knjižnicu organizirati prema dnevnom rasporedu, uz prethodnu najavu i dodjelu termina kad god je to moguće. Primjena općih preporuka za smanjenje rizika od infekcije u ovim je prostorima nužna i zahtijeva posebnu kontrolu. Sastavnice se također pozivaju da prema raspoloživosti osiguraju studentima maksimalnu dostupnost informatičke opreme.

Objekti studentskog smještaja i prehrane

 • Propisane mjere socijalne distance odnose se jednako na sve otvorene i zatvorene prostore Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica, objekte studentskog smještaja i prehrane te se primjenjuju jednako na studente i sve druge osobe.
 • Postupanja u objektima studentske prehrane organizirat će se sukladno ovim općim preporukama i posebnim nacionalnim uputama za ugostiteljsku djelatnost.

Opće preventivne mjere

 • Sve aktivnosti koje po Odluci Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica uključuju nužan fizički boravak moraju se organizirati na način osiguravanja maksimalne higijene i redovitog prozračivanja prostora, održavanje higijene svih predmeta koji su uključeni u fizički kontakt, poštivanja socijalne distance koja podrazumijeva minimalnu fizičku udaljenost među osobama od 2 m u zatvorenom i 1 m u otvorenom prostoru, korištenja najveće raspoložive prostorije.
 • Nošenje zaštitnih maski za nos i usta je preporučljivo u svakom socijalnom kontaktu, dok nošenje rukavica ovisi o specifičnosti situacije jer se ne smatra prednošću u održavanju optimalne higijene ruku. Rukovanje treba izbjegavati, kao i dodirivanje usta i nosa.
 • Dozatore s dezinficijensom za ruke valja osigurati na svakom ulazu u zgradu, u sanitarnim prostorijama ili neposredno ispred njih, kao i na drugim dostupnim mjestima. U sanitarnim prostorima treba, osim dezinficijensa, osigurati tekući sapun, jednokratne ručnike te pisane upute o ispravnom pranju ruku.
 • Pranje ruku treba provoditi temeljito i prema službenim uputama, a sušenje jednokratnim papirnatim ručnicima koji se nakon uporabe odbacuju u kante za otpad s poklopcem.
 • U slučaju kašlja ili kihanja, usta i nos valja prekriti papirnatom maramicom ili laktom. Nakon upotrebe, papirnatu maramicu valja baciti u kantu za otpad s poklopcem, oprati i dezinficirati ruke.
 • Preporuča se mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom svim osobama pri ulasku u zgrade Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica. U slučaju da se utvrdi tjelesna temperatura veća od 37,2 °C, osobi se treba onemogućiti ulazak, a ona je dužna postupiti po telefonskom savjetu specijalista obiteljske medicine.
 • Korištenje zajedničkih prostora mora se organizirati uz maksimalnu protočnost, trajno osiguravanje primjerene udaljenosti među osobama i uz izbjegavanja okupljanja. Posebnu pozornost valja pridavati održavanju higijene sanitarnih i svih zajedničkih prostora uz poseban naglasak na periodičku dezinfekciju površina koje se najčešće dodiruju (tipkala vodokotlića, slavine, ručice na vratima i prozorima, prekidači, komandne ploče liftova i sl.), i to najmanje jednom u smjeni, a po mogućnosti i češće.
 • Svaki djelatnik treba voditi računa o redovitoj dezinfekciji svog užeg radnog prostora (radni stol, tipkovnica i dr.).
 • Šalice, čaše i drugi pribor za jelo i posuđe ne treba dijeliti s drugim osobama.
 • Savjetuje se izbjegavanje fizičkih aktivnosti koje povećavaju frekvenciju i dubinu disanja (trčanje), a u slučaju njihove nužnosti, valja povećati razmak između osoba na više od 2 m i nositi masku. Ako se one provode, ove je aktivnosti uputno provoditi u otvorenom prostoru.

Osjetljive i posebno rizične skupine

 • Treba voditi posebnu brigu o pridržavanju svih preventivnih mjera i ostanka kod kuće za sve osjetljive i posebno rizične pojedince i skupine – one koji imaju kronične bolesti ili imaju članove domaćinstva, djecu predškolskog uzrasta, roditelje ili druge bliske osobe s kroničnim bolestima ili u visokoj životnoj dobi.

U slučaju pojave simptoma ili znakova bolesti

 • Pozivaju se sve osobe koje imaju simptome i znakove respiratorne bolesti ili upalnog stanja (povišena tjelesna temperatura, kašalj, zaduha), bilo kakvu osobnu sumnju na zaraženost SARS-CoV-2 virusom, izloženost kontaktu s osobama oboljelima od COVID-19 ili izrečenu mjeru samoizolacije da ne koriste vanjske ili unutarnje prostore Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica.
 • U slučaju pojave simptoma ili znakova respiratorne bolesti ili infekcije, svi su zaposlenici i studenti dužni odmah napustiti prostore Sveučilišta u Rijeci, javiti se nadležnom specijalistu obiteljske medicine i o događaju izvijestiti nadređenu osobu. U slučaju saznanja o mogućoj prijetnji zarazom, potencijalnom izvoru infekcije, svaki zaposlenik i student dužan je obavijestiti nadređenu osobu.

Posebne obveze sastavnica

 • Sve sastavnice i organizacijske jedinice Sveučilišta u Rijeci dužne su provoditi propisane mjere i po potrebi ih prilagoditi svojim specifičnostima.
 • Čelnik sastavnice odgovoran je za provedbu svih mjera zaštite od epidemije COVID-19 na sastavnici. O izvanrednim postupanjima dužan je voditi pisanu evidenciju.
 • U slučaju da zbog samoizolacije ili drugih epidemioloških ili medicinskih razloga na nekoj sastavnici dođe u pitanje organizacija nužnih radnih zadataka u nekom stručnom, nastavnom ili drugom području, čelnik sastavnice dužan je o navedenom izvijestiti rektoricu.

Prijelazne i završne odredbe

 • Ove preporuke stupaju na snagu danom donošenja, ali ne isključuju provedbu drugih sadašnjih i budućih preporuka nadležnih tijela (Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva).

U Rijeci, 8. svibnja 2020.

Rektorica
prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI