Nastava

Nastavni program 2020. / 2021. akademska godina

POPIS PREDMETA
Godina studija: 1.
Semestar: 1.
PREDMET P V S ECTS STATUS[1]
Temelji hrvatskoga jezika 30 30 0 6 O
Govorna akustika 30 0 0 4 O
Osnove anatomije i fiziologije 30 30 0 8 O
Razvojna psihologija 30 0 30 6 O
Izborni predmeti 30 0 30 6 I
Ukupno 150 60 60 30
Izborni predmeti Odabrane teme iz inkluzivne edukacije 15 0 15 3 I
Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci*

 

                    POPIS PREDMETA
Godina studija: 1.
Semestar: 2.
PREDMET P V S ECTS STATUS
Fonijatrija 30 15 0 6 O
Fonetika i fonologija 30 30 0 5 O
Neurologija 30 30 0 7 O
Pedagoški aspekti edukacije 30 0 15 6 O
Izborni predmeti 30 0 30 6 I
Ukupno 150 75 45 30
Izborni predmeti Podrška obitelji u razvoju djece 15 0 15 3 I
Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci* I

[1] VAŽNO: Upisuje se O ako je predmet obvezan ili I ako je predmet izborni.

POPIS PREDMETA
Godina studija: 2.
Semestar: 3.
PREDMET P V S ECTS STATUS
Audiologija 30 15 0 6 O
Rani komunikacijski razvoj 30 15 0 4 O
Oro-faringo-laringealne funkcije u logopediji 30 0 15 5 O
Poremećaji glasa 45 15 0 5 O
Istraživačke metode 30 15 0 4 O
Izborni predmeti 30 0 30 6 I
Ukupno 195 60 45 30
   Izborni predmeti Interpersonalna komunikacija u profesionalnom radu logopeda 15 0 15 3 I
Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci*

 

POPIS PREDMETA
Godina studija: 2.
Semestar: 4.
PREDMET P V S ECTS STATUS
Osnove hrvatskoga znakovnog jezika 15 30 0 6 O
Jezični razvoj 30 0 30 6 O
Artikulacijsko-fonološki poremećaji (orofacijalni) 45 15 0 6 O
Statistika 1 30 30 0 6 O
Izborni predmeti 30 0 30 6 I
Ukupno 150 75 60 30
Izborni predmeti Obitelj i djeca u riziku 15 0 15 3 I
Potpomognuta komunikacija 15 0 15 3 I
Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci* I

 

POPIS PREDMETA
Godina studija: 3.
Semestar: 5.
PREDMET P V S ECTS STATUS
Fenomenologija oštećenja sluha 30 0 15 5 O
Razvojni jezični poremećaji 45 15 0 6 O
Poremećaji tečnosti govora 45 15 0 5 O
Rana intervencija 15 0 15 3 O
Statistika 2 30 30 0 5 O
Izborni predmeti 30 0 30 6 I
Ukupno 195 60 60 30
Izborni predmeti Neurolingvistika 15 0 15 3 I
Poremećaji  glasa i govora u neurodegenerativnim bolestima i mijasteniji gravis 15 0 15 3 I
Logoped u radu s djecom i adolescentima s poremećajima u ponašanju 30 0 30 6 I
Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci* I

 

POPIS PREDMETA
Godina studija3.
Semestar: 6.
PREDMET P V S ECTS STATUS
Audiorehabilitacija i tehnologije 30 15 0 5 O
Poremećaj iz spektra autizma i poremećaji socijalne komunikacije 30 15 15 5 O
Motorički govorni poremećaji 30 15 0 5 O
Jezične i govorne teškoće osoba sa sniženim kognitivnim sposobnostima 15 15 0 3 O
Klinička praksa u logopediji 0 120 0 6 O
Završni rad 0 0 0 6 O
Ukupno 105 150 15 30

 

Nastavni program 2020_2021 (preuzmi)