KATEGORIJE

Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija

16.03.2020. / vijesti / logopedija

Sveučilište u Rijeci od sljedeće akademske godine 2020./2021. pokreće preddiplomski sveučilišni studij Logopedija. Optimalan broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete iznosi 30 redovitih studenata.

Znanstveno područje studijskog programa su društvene znanosti, znanstveno polje logopedija te se završetkom studija stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca logopedije (univ. bacc. logoped.).

Logopedi su stručnjaci koji rade u okviru zdravstvenog, odgojno-obrazovnog i sustava socijalne zaštite, u znanstvenim ustanovama  i privatnoj praksi sa svim dobnim skupinama na poremećajima govora, jezika, glasa, slušanja i gutanja. 

Potreba za logopedima je izrazito velika u cijeloj zemlji, najizraženija u Primorsko-goranskoj županiji u kojoj jedan logoped dolazi na 14000 stanovnika (u Hrvatskoj jedan logoped dolazi na 5500 stanovnika). Posebno nepovoljna situacija je u sustavu zdravstva u kojemu su na području Županije zaposlena samo dva logopeda. Pokretanje studija logopedije na Sveučilištu u Rijeci zasigurno će doprinijeti boljoj dostupnosti logopedskih usluga. 

Sveučilište u Rijeci konstantno radi na usklađivanju upisnih politika s potrebama tržišta rada. Više informacija o preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (poveznica).

Budući studenti logopedije se na studij mogu prijaviti preko portala Postani student.hr.

Informacije o studiju dostupne su na: https://uniri.hr/preddiplomski-sveucilisni-studij-logopedija/ .

Skip to content