STUDIRANJE / DOKTORSKA ŠKOLA

Doktorska škola

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci potiče primjenu holističkog pristupa doktorandima, što podrazumijeva sagledavanje individualnih potreba doktoranada za odabirom sadržaja, socijalnu, rodnu i drugu senzibiliziranost za razumijevanje socio-ekonomskih i drugih odrednica koje utječu na stopu završavanja studija te osigurava preduvjete za jačanje mentorskih vještina, osiguravanje jednakih mogućnosti za sve, brigu za ranjive i podzastupljene skupine, poštivanje različitosti, uključivosti i dostojanstva.

Više o doktorskoj školi pronađite ovdje.U skladu sa smjernicama Europske udruge sveučilišta (EUA) Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 91. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donio Odluku o osnivanju Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci preuzimajući tako institucionalnu odgovornost za doktorske studije u programima svih znanstvenih disciplina, koje se obrađuju na Sveučilištu.

Strategijom Sveučilišta 2014. – 2020., Sveučilište u Rijeci se obvezalo formirati doktorsku školu koja je utemeljena na jasnoj vezi sa znanstvenim projektima, međunarodnom povezivanju sa sličnim školama i razmjeni nastavnika i studenata, razviti financijske instrumente za razvoj doktorskih programa unutar doktorske škole i stipendiranja doktoranada u punom radnom vremenu te osnažiti ulogu poslijedoktoranada i drugih mladih istraživača u razvoju znanosti i visokog obrazovanja.

Doktorsku školu zastupa i njenim radom rukovodi predstojnik/predstojnica. Predstojnik Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci je prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. 

Glavni ciljevi Doktorske škole su kvaliteta doktorskog studija na Sveučilištu u Rijeci te povećanje istraživačkih i nastavnih kapaciteta, poticanje interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti na doktorskim studijima/programima Sveučilišta u Rijeci, poticanje osnivanja interdisciplinarnih, zajedničkih i združenih (međunarodnih) doktorskih studija te osiguravanje istraživačkog obrazovanja i osposobljavanja studenata. Cilj škole je da student završetkom studija stječe kompetencije iskusnog istraživača koji svoju istraživačku karijeru može usmjeriti prema statusu samostalnog istraživača provedbom organiziranog postdoktorskog osposobljavanja.

Dobitnici Nagrade rektora za izvrsnost – doktorandi/ice

Odlukom Senata od 21. travnja 2023. godine, na prijedlog rektorice, u skladu s mišljenjem Stručnog vijeća Doktorske škole, a na temelju kriterija iz članka 25. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci od 24. siječnja 2023. godine, Nagrada rektorice za izvrsnost u 2022./2023. ak. god. dodjeljuje se sljedećim studentima/icama doktorskih studija, po kategorijama: 

Društvene i humanističke znanosti te umjetnička područja znanosti: 

Vito Balorda, mag. educ. phil. et hist.,  Filozofski fakultet, Doktorski studij Filozofija i suvremenost 

Biomedicina, biotehničke i interdisciplinarne znanosti: 

Juran Kralj, dr.sc., Odjel za biotehnologiju, Doktorski studij Medicinska kemija 

Prirodne i tehničke znanosti: 

Marta Alvir, mag. ing. mech.,Tehnički fakultet, Doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti 

Poziv za predlaganje kandidata/kinja za dodjelu Nagrade rektora za izvrsnost (ak.god. 2022./2023.)

Pravilnikom o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci (KLASA:030-01/23-01/01, URBROJ: 2170-137-01-23-1 od 24. siječnja 2023.) predviđena je dodjela Nagrade rektora za izvrsnost i jednom student/ici doktorskog studija u svakoj od tri kategorije:

 1. društvene i humanističke znanosti te umjetnička područja znanosti,
 2. biomedicina, biotehničke i interdisciplinarne znanosti,
 3. prirodne i tehničke znanosti.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu nagrade utvrđeni su člankom 25. Pravilnika i Odlukom o smjernicama za vrednovanje izvrsnosti doktoranada Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 007-01/23-01/09, URBROJ: 2170-137-03-23-2 od 26. siječnja 2023.):

Osnovni uvjeti:

 • da je u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada student ispunio obveze na doktorskom studiju u obujmu od najmanje 90 ECTS bodova, što uključuje i kandidate koji su obranili doktorski rad u toj akademskoj godini
 • da mu je u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada ili ranijoj akademskoj godini pozitivno ocijenjena tema doktorske disertacije,
 • da je u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada ili ranijoj akademskoj godini iz područja doktorskog istraživanja objavljen ili za objavu prihvaćen najmanje jedan znanstveni rad čiji je autor ili suautor.

Dodatni kriteriji:

 • utvrđeni su Odlukom o smjernicama za vrednovanje izvrsnosti doktoranada Sveučilišta u Rijeci  (KLASA: 007-01/23-01/09, URBROJ: 2170-137-03-23-2 od 26. siječnja 2023.) koju je donijelo Stručno vijeće Doktorske škole, a povrh toga mogu se utvrditi i vlastiti dodatni kriteriji na razini sastavnice.

Nagrada za izvrsnost sastoji se od priznanja i novčanog iznosa, a isplaćuje se iz sredstava doznačenih na temelju članka 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci (projekt 3 %).

Svaka sastavnica predlaže po jednog studenta/icu, a rektorica donosi odluku nakon pribavljanja mišljenja Stručnog vijeća Doktorske škole.

Dokumentacija vezana uz Poziv za predlaganje kandidata/kinja:

7th International PhD Conference Ljubljana – Graz – Rijeka (5. – 6.10.2023.)

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Sveučilištima iz Ljubljane i Graza domaćin je međunarodne konferencije za doktorande “Sustainability in Research/Science and Doctoral Education”, koja će se održati 05. i 06. listopada 2023. godine, na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Radmile Matejčić 3 (Kampus).

Održivost, kao glavna tema konferencije, problematika je koja utječe na svaki aspekt našeg života. Izazovi s kojima se suočavamo, bilo da dolaze iz biomedicine, zdravstva, prirodnih ili društvenih znanosti, tehničkih ili humanističkih znanosti, zahtijevaju društveni angažman i inovativna rješenja. Dobrodošle su teme iz svih područja znanosti, kako bi se osigurala raznolikost i multidisciplinarni pristup.

Više informacija dostupno je ovdje.

Preuzmite program i Knjigu sažetaka konferencije.

Radionica Naučimo uspješno komunicirati znanost (21. – 23.5.2023.)

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci te Veleučilištem Edward Bernays organizira radionicu pod nazivom Naučimo uspješno komunicirati znanost, koja će se održati od 21. do 23. svibnja 2023. godine u Palači Moise na Cresu.

Radionica je namijenjena trenutnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studentima Sveučilišta u Rijeci.

Središnje teme radionice su:

 • što znači diseminirati, a što komunicirati znanost
 • zašto je važno planirati komunikaciju
 • prezentacijske vještine
 • kako i uz koje alate predstaviti znanstveni projekt

Radionicu će održati:

 • prof. dr. sc. Bojana Ćulum-Ilić, ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci
 • izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, dekan Veleučilišta Edward Bernays)
 • Ivan Pakozdi, prodekan za strateške projekte na Veleučilištu Edward Bernays)
 • Franjo Skoko, voditelj Bernays Akademije)
 • Katarina Leko, voditeljica Bernays Consultinga

Zbog ograničenog broja sudionika potrebno je izvršiti prijavu putem ove poveznice. Rok za prijavu ističe u četvrtak 27. travnja 2023. godine u 10h.

Nakon što se popuni broj sudionika, prijave će biti obustavljene, bez obzira na navedeni krajnji datum mogućnosti prijave. Kandidati čije prijave budu prihvaćene o tome će biti obavješteni 28. travnja 2023. godine. Prihvaćeni kandidati bit će pozvani najkasnije do 5. svibnja 2023. godine uplatiti troškove kotizacije te na adresu e-pošte Doktorske škole (doktorska@uniri.hr) dostaviti  dokaz o uplati. Po uspješnom primitku uplate, kandidatima će biti dostavljena konačna potvrda sudjelovanja.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija uključuje organizaciju radionice, radne materijale, smještaj, polupansion u hotelu (doručak i večera) te ručak u restoranu.

Tijekom prijave odaberite odgovarajući smještaj- šifru kotizacije, kako slijedi:.

Šifre kotizacije:

A1 (1 noćenje / jednokrevetna soba, s 21. svibnja na 22. svibnja) s uslugom hotelskog polupansiona (doručak i večera) i ručka u restoranu. Iznos kotizacije iznosi 70,00€/527,41kn (s uključenim PDV-om 25%).

A2 (1 noćenje / dvokrevetna soba, s 21. svibnja na 22 svibnja 2023. godine ) s uslugom hotelskog polupansiona (doručak i večera) i ručka u restoranu. Iznos kotizacije iznosi 96,00€/723,31kn(s uključenim PDV-om 25%).

A3 (2 noćenja / jednokrevetna soba, od 21. svibnja 2023. do 23. svibnja 2023. godine, s uslugom hotelskog polupansiona (doručak i večera) i ručka u restoranu. Iznos kotizacije iznosi 117,50€/885,30kn (s uključenim PDV-om 25%).

A4 (2 noćenja / dvokrevetna soba od 21. svibnja 2023. godine do 23. svibnja 2023. godine, s uslugom hotelskog polupansiona (doručak i večera) i ručka u restoranu. Iznos kotizacije iznosi 165,00€/1.243,19kn (s uključenim PDV-om 25%).

Obvezno navesti imena osoba koje dijele sobu ili će smještaj u sobi dodjeljivati organizator!

 

Podaci za plaćanje kotizacije:
Primatelj uplate: Sveučilište u Rijeci
Adresa primatelja: Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
IBAN: HR5324020061100977786
Banka: Erste banka
Poziv na broj: OIB – šifra kotizacije

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem elektroničke pošte: doktorska@uniri.hr.

Preuzmite program radionice!

 

Radionica Akademsko pisanje (2. – 4.10.2022.)

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci zajedno sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci i Odjelom za pedagogiju Filozofskog fakulteta organizira radionicu pod nazivom Akademsko pisanje koja će se održati od 2. do 4. listopada 2022. godine u znanstveno-edukacijskom centru Sveučilišta u Rijeci, Palači Moise na otoku Cresu.

Radionica je namijenjena poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studentima Sveučilišta u Rijeci i početnicima postdoktorandima.

Središnje teme radionice su:

 • Što je akademsko pisanje?
 • Stil, jezik, jasnoća i organizacija tekstova
 • Izdavaštvo, recenzije
 • Suočavanje s kritikom i promicanje rada

Radionicu će održati:

 • doc. dr. sc. Vanja Pupovac, Medicinski fakultet u Rijeci
 • dr. sc. Jelena Branković, Sveučilište Bielefeld, Njemačka
 • dr. sc. Melina Aarnikoivu, Sveučilište Jyväskylä, Finska

Zbog ograničenog broja sudionika potrebno je izvršiti prijavu putem poveznice. Rok za prijavu ističe u ponedjeljak, 19. rujna u 16:00 sati. Prijavi pristupate putem korisničkih AAI podataka.

Kada se popuni broj sudionika, prijava će biti obustavljene, bez obzira na navedeni krajnji datum mogućnosti prijave.

SAŽETAK:

Budući da je jedan od ciljeva radionice pomoći sudionicima u poboljšanju vlastitog pisanja, molimo sve da pošalju tekst. To može biti izvadak iz članka ili poglavlja/ knjiga. U idealnom slučaju, to bi trebao biti uvod ili prošireni sažetak. Tekst ne smije biti duži od 1200 riječi (bez literature). Preferiramo tekstove na engleskom, ali ako pišete samo na hrvatskom, možete poslati i tekst na hrvatskom.

Napomena: Ako ste tek na početku svog doktorskog puta i/ili još nemate ništa napisano, to je u redu. U tom slučaju možete nam, na primjer, poslati svoj plan istraživanja.

Nakon zaprimljene uredne prijave, kao i priložene potvrde o izvršenoj uplati kotizacije, poslat ćemo vam potvrdu o zaprimljenoj i prihvaćenoj prijavi.

KOTIZACIJA

Kotizacija uključuje organizaciju radionice, radne materijale, smještaj, ručak (3. i 4. listopada 2022.), te osvježenja tijekom radionice. Postoji mogućnost organiziranog prijevoza. Troškovi prijevoza pokriveni su od strane organizatora.

Obavezno navesti imena osoba koje dijele sobu ili će smještaj u sobi dodjeljivati organizator!

Šifra kotizacije

A1 – 1 noćenje sa uslugom polupansiona (jednokrevetna soba) (doručak + večera). Iznos kotizacije iznosi 442,65 kuna / 58,75 eura. (s uključenim PDV-om 25%).

A2 – 1 noćenja sa uslugom polupansiona (dvokrevetna soba) (doručak + večera).                                                Iznos kotizacije iznosi 621,60 kuna / 82,50 eura (s uključenim PDV-om 25%). Po osobi cijena noćenja iznosi 310,80 kuna / 41,25 eura.

A3 – 2 noćenja sa uslugom polupansiona (jednokrevetna soba)  (doručak + večera). Iznos kotizacije iznosi 885,30 kuna / 117,50 eura (s uključenim PDV-om 25%).

A4 – 2 noćenja sa uslugom polupansiona (dvokrevetna soba) (doručak + večera). Iznos kotizacije iznosi 1243,19 kuna / 165,00 eura (s uključenim PDV-om 25%). Po osobi cijena noćenja iznosi 621,60 kuna / 82,50 eura.

A5 – sudjelovanje u radionici bez smještaja s uključenom prehranom. Iznos kotizacije iznosi 350,00 kuna / 46,45 eura.

*Fiksni tečaj konverzije je 1 EUR = 7,53450 HRK

Podatci za uplatu kotizacije:
Primatelj uplate: Sveučilište u Rijeci
Adresa primatelja: Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
IBAN i banka: HR5324020061100977786 ERSTE banka
Poziv na broj: OIB – šifra kotizacije
Opis plaćanja: Kotizacija za radionicu

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem elektroničke pošte: doktorska@uniri.hr.

Radionica Akademsko pisanje – program

Radionica Znanost i komunikacija (13. – 14.5.2022.)

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Centrom za napredne studije Jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci organizira radionicu pod nazivom Komunikacija i znanost koja će se održati od 13. do 14. svibnja 2022. godine u Palači Moise na Cresu.

Radionica je namijenjena trenutnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studentima Sveučilišta u Rijeci.

Središnje teme radionice su:

 • odgovorna znanost,
 • komunikacija u znanosti,
 • prezentacijske vještine,
 • upravljanje znanostvenom karijerom.

Radionicu će održati:

 • prof. dr. sc. Matko Marušić, profesor emeritus Sveučilišta u Splitu,
 • prof. dr. sc. Ana Marušić
 • izv. prof. dr. sc. Nikša Sviličić
 • prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Sveučilište u Rijeci
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić, Sveučilište u Rijeci
 • Nikoleta Zubić, Sveučilište u Rijeci

Zbog ograničenog broja sudionika potrebno je izvršiti prijavu putem ove poveznice. Rok za prijavu ističe u petak, 15. travnja u 16:00 sati.

Nakon što se popuni broj sudionika, prijava će biti obustavljene, bez obzira na navedeni krajnji datum mogućnosti prijave.

Nakon zaprimljene uredne prijave kao i priložene potvrde o izvršenoj uplati kotizacije, poslati ćemo Vam potvrdu o zaprimljenoj i prihvaćenoj prijavi.

KOTIZACIJA

Kotizacija uključuje organizaciju radionice, radne materijale, smještaj, ručak (subota, 14.05.2022), te osvježenja tijekom radionice. Kotizacija ne uključuje putne troškove.

Tijekom prijave, u padajućem izborniku odaberite odgovarajući smještaj- šifru kotizacije, kako slijedi:.

Smještaj u dvokrevetnoj sobi – dijeljenje sobe- mogućnost razdvojenih kreveta

Obavezno navesti imena osoba koje dijele sobu ili će smještaj u sobi dodjeljivati organizator!

Šifra kotizacije

A1 – 1 noćenje s 13. na 14. svibnja 2022 sa uslugom polupansiona (doručak + večera).
Iznos kotizacije iznosi 425,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

A2 – 1 noćenje s 13. na 14. svibnja 2022 sa uslugom noćenje s doručkom.                                                                          Iznos kotizacije iznosi 380,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

A3 – 2 noćenje s 13. do 15. svibnja 2022 sa uslugom polupansiona (doručak + večera).
Iznos kotizacije iznosi 710,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

A4 – 2 noćenje s 13. -15. svibnja 2022 sa uslugom noćenje s doručkom.                                                                             Iznos kotizacije iznosi 665,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

Cijena  u dvokrevetnoj sobi Single Use:                                         

Šifra kotizacije

B1 – 1 noćenje s 13. na 14. svibnja 2022 sa uslugom polupansiona (doručak + večera).
Iznos kotizacije iznosi 390,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

B2 – 1 noćenje s 13. na 14. svibnja 2022 sa uslugom noćenje s doručkom.                                                                          Iznos kotizacije iznosi 350,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

B3 – 2 noćenje s 13. do 15. svibnja 2022 sa uslugom polupansiona (doručak + večera).
Iznos kotizacije iznosi 650,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

B4 –  noćenje s 13. -15. svibnja 2022 sa uslugom noćenje s doručkom.                                                                             Iznos kotizacije iznosi 610,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

Podatci za plaćanje kotizacije:
Primatelj uplate: Sveučilište u Rijeci
Adresa primatelja: Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
IBAN i banka: HR5324020061100977786 ERSTE banka
Poziv na broj: OIB – šifra kotizacije
Opis plaćanja: Kotizacija za radionicu

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem elektroničke pošte: doktorska@uniri.hr.

Radionica Znanost i komunikacija – program

Obavijesti

Poziv na radionicu za doktorande: Kako formirati i voditi grupe za pisanje

Pozivamo vas na online radionicu “Kako formirati i voditi grupe za pisanje?” koja će se održati 10.05. i 17.05. (srijeda) od 14:00 do 15:30. Radionica je namijenjena trenutnim doktorandima i doktorandicama Sveučilišta u Rijeci, a broj sudionika ograničen je na 20. Prijave su otvorene do 30.04., a vrše se putem poveznice: https://forms.gle/hTmLGH4vQekiy9SP9. Sudionicima će barem tjedan dana prije održavanja na e-mail biti poslan Zoom link za pristupanje radionici.

Radionicu vodi Katarina Damčević, doktorandica i mlađi istraživač na Odsjeku za semiotiku pri Sveučilištu u Tartuu u Estoniji. U doktoratu se bavi semiotikom govora mržnje i kontroverznih simbola u (post)konfliktnim društvima. Katarina također radi u Doktorskoj školi Sveučilišta na razvoju aktivnosti i programa vezanih za akademsko pisanje, kao i u Centru za akademsko pisanje i komunikaciju kao asistentica i predavačica. Trenutno je gostujući istraživač u Fondu za humanitarno pravo u Beogradu.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Poziv za prijavu na program usavršavanja mentora doktorskih studenata

Pozivamo vas na prijavu na međunarodni program usavršavanja namijenjen mentorima/icama doktorskih studenata. Program  će se provoditi online, bez naknade za sudjelovanje, a uključivat će tri poludnevne tematske radionice:

 • 28. rujna 2023.: “Profili mentorstva, raznolikost studenata i upravljanje očekivanjima”;
 • 19. listopada 2023.: “Refleksija i ishodi učenja”
 • 9. studenog 2023.: “Korisne povratne informacije”

Radionice će voditi prof. dr. sc. Ronit Shiri Sverdlov i dr. sc. Jan Theys sa Sveučilišta u Maastrichtu, namijenjene su istraživačima/icama koje imaju iskustva u mentoriranju doktoranata, a održavat će se na engleskom jeziku. Napominjemo da nije moguće sudjelovanje samo na pojedinoj radionici, već isključivo prijava za cjelokupni program.

Prijave zainteresiranih mentora/ica sa Sveučilišta u Rijeci zaprimaju se na adresu doktorska@uniri.hr najkasnije do 31. svibnja 2023., a dodatne informacije te  prijavni obrazac dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Poziv na Ljetnu školu društvene angažiranosti i demokracije (Beograd, 18. – 22.9.2023.)

Prosljeđujemo poziv na „Letnju školu društvene angažovanosti i demokratije“ koju organizira Institut za filozofiju i društvene teorije, Sveučilišta u Beogradu.

Ljetna škola se održava od 18. do 22. rujna u Beogradu, a namijenjena je studenticama i studentima svih razina studija i studijskih programa, kao i društvenim aktivistkinjama i aktivistima.

Prijave su otvorene do 31.5.2023. Sudjelovanje je besplatno, a za dio sudionika će se osigurati besplatni smještaj i pokriti putni troškovi.

Svi detalji o ljetnoj školi i obrasci za prijavu nalaze se ovdje.

accordion-block_d2bb8697f3ef451262caa30663b62a0e

Konferencije

Stručno vijeće Doktorske škole

Stručno vijeće Doktorske škole odlučuje o akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima iz djelokruga rada Doktorske škole.

Članovi Stručnog vijeća (u mandatu 2021.-2025.):

doc. dr. art. Celestina Vičević
doc. dr. sc. Vinko Zaninović
dr. sc. Romana Peršić Bukmir
doc. dr. sc. Silvije Šegulja
doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta
izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević
prof. dr. sc. Marina Šantić
doc. dr. sc. Sanjin Valčić
prof. dr. sc. Ivana Kunda
prof. dr. sc. Domagoj Lanc
izv. prof. dr. sc. Marinko Lazzarich
doc. dr.sc. Jelena Ban
prof. dr. sc. Diana Dominis Prester
prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
Lea Lazzarich, knjiž. savjetnica

Predstavnici studenata poslijediplomskih studija:

Nadja Čekolj, mag. soc. et paed.
Tomislav Čop, mag. hist. art. et phil.
Vito Balorda, mag. educ. phil. et hist
Dominik Patafta, mag. oec.

Dokumenti

Kontakt

Doktorska škola

Sveučilište u Rijeci, Rektorat (treći kat)
prof. dr. sc. Igor Prpić, predstojnik

doktorska@uniri.hr

+38551406595

Skip to content