Javna nadmetanja i natječaji
Natječaj, prosinac 2018. - CAS
Petak, 07.12.2018.
 U skladu s Ugovorom o suradnji na međunarodnom projektu i pripadajućem grantu Volkswagen zaklade «Cultures of Rejection: Conditions of acceptability on socio-spatial and digital environments in contemporary Europe – CURE» (KLASA: 910-01/18-01/24; URBROJ: 2170-57-01-18-1) Sveučilište u Rijeci raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor:

  1. jednog izvršitelja/ice u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (m/ž) iz znanstvenog područja: društvene / humanističke znanosti, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u nepunom radnom vremenu (65 % radnog vremena, 26 sati tjedno) na projektu: „Kulture odbijanja u Europi“ (eng. „CuRe - Cultures of Rejection in Europe“)

Podaci o projektu dostupni na: http://cas.uniri.hr/sweetsalt/projects/cultures-of-rejection-conditions-of-acceptability-in-socio-spatial-and-digital-environments-in-contemporary-europe/

 

Obvezni uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), odnosno:

-         završeni odgovarajući diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja ,

-         prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskoga studija (min. 4,5)

Dodatni kriteriji:

- upisan doktorski studij iz odgovarajućeg područja

- aktivno znanje engleskog jezika

- interdisciplinarnost tijekom istraživačkog rada

- spremnost na istraživački rad u međunarodnom timu

- samostalnost u radu

- dugogodišnje (najmanje pet godina) iskustvo u kvantitativnim istraživanjima

- iskustvo u istraživačkim metodama iz područja neuroznanosti: facijalno kodiranje emocija

 

Prijavi na natječaj prilaže se:

-          životopis s opisom znanstvenoga i stručnoga rada,

-          uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

-          potvrda o upisu na doktorski studij

-          domovnica ili dokaz o državljanstvu druge države

-          preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području

-          prijepis ocjena s prethodnih razina studija

-          motivacijsko pismo

-          kontakte osoba od kojih se može zatražiti mišljenje o kandidatu

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječaja podnose se poštom ili osobno na adresu:

Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka i elektronski na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Rok zaprimanja prijava je 30 dana od dana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućem mediju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pridržava se mogućnost da se kandidate pozove na razgovor.

 

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure i sklapanja ugovora, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, prosinac 2018.
Četvrtak, 06.12.2018.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisujeNATJEČAJ

 

Ø  za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

 

1. spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – jedan (1) izvršitelj) u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

 

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na ODREĐENO vrijeme (zamjena za privremeno odsutne djelatnice) u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

2. stručni suradnik za administraciju projekata iz područja studija i studenata, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan (1) izvršitelj) na Sveučilištu u Rijeci

 

Uvjeti:      

-      diplomski sveučilišni studij/ specijalistički diplomski stručni studij (VSS) iz područja humanističkih znanosti

-      poznavanje rada na računalu

-      aktivno znanje engleskog jezika

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja

 

3. spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – dva (2) izvršitelja) u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

 

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

                                                                                                                                              Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, listopad 2018.
Ponedjeljak, 22.10.2018.
 

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

 

 

 

 

NATJEČAJ

 

Ø  za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručnog suradnika - mlađeg istraživača na određeno nepuno radno vrijeme

 

za rad na projektima Interreg INNOHPC i ERASMUS+ PESHES, sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike (magistar struke, odnosno prijašnji sveučilišni studij VSS), na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 80% punog radnog vremena. 

 

Prednost  imaju kandidati koji mogu dokazati dosadašnju znanstvenu aktivnost (objavljeni znanstveni radovi).

Potrebna znanja i vještine su: napredni korisnici programskih jezika python i c++; napredno poznavanje Linux/Unix zasnovanih operativnih sustava;  iskustvo u implementaciji algoritama zasnovanih na primjeni umjetne inteligencije (dokazati temeljem znanstvenih i stručnih radova, te drugih publikacija).

Probni rad: šest mjeseci.

Pisanoj se prijavi na natječaj obvezno prilaže:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenom akademskom nazivu
  3. potvrdu/izjavu o izvrsnom poznavanju pisanog i govornog engleskog jezika
  4. preslika identifikacijske isprave

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju:

prikaz, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaz praktičnog iskustva i/ili rada, nagrade i priznanja, preporuke

 

 

 

 

 

Ø  Za izbor  jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručni suradnik za financijsko praćenje projekata na određeno puno radno vrijeme za rad na projektima Interreg INNOHPC i ERASMUS+ PESHES

 

Uvjeti:

Diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje ekonomija, aktivno znanje engleskog jezoka, poznavanje rada na računalu.

Prednost :

Iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja na financijskim poslovima, poznavanje Microsoft Office alata I Share Pointa, poznavanje rada na SPI aplikacijama

 

w  Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

 

w  Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.

w  Strani državljani moraju priložiti dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

w  Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/.

w  Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 8 dana od raspisa Natječaja u “Narodnim novinama”.

 

                                                                                                                                      SVEUČILIŠTE U RIJECI

 

 
Natječaj, rujan 2018.
Utorak, 25.09.2018.
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

Ø  za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

1. stručni suradnik za cjeloživotno obrazovanje, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj)

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog/humanističkog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         poznavanje sustava cjeloživotnog obrazovanja,

-         poznavanje rada u SharePoint portalu.

 

 

2. spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – jedan izvršitelj) u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na ODREĐENO vrijeme (zamjena za privremeno odsutne djelatnike) u punom radnom vremenu na radna mjesta

 

3.     stručni suradnik za kvalitetu, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj)

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog/humanističkog područja,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednosti:

-         poznavanje sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

 

 

4.     spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – jedan izvršitelj) u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na ODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta

 

 

5.     voditelj provedbe projekta OPTILIFE, položaj I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj)

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja,

-         najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima provedbe projekata financiranih iz ESI fondova,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo u provedbi projekata za financiranje iz ESI fondova ili EU programa,

-         poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

-         iskustvo timskog rada.

 

6.   stručni suradnik na poslovima istraživanja i razvoja - transfera tehnologije, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj) u Uredu za transfer tehnologija

 

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         poznavanje rada u SharePoint portalu.

 

 

7. stručni savjetnik, psiholog, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj) u Psihološkom savjetovalištu Sveučilišnog savjetovališnog centra

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polja psihologije,

-         jedna godina radnog iskustva,

-         aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore,

-         stručno usavršavanje iz grane kliničke psihologije,

-         edukacije za provođenje psiholoških tretmana.

 

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

                                                                                                                                              Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, lipanj 2018.
Ponedjeljak, 18.06.2018.

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

Ø  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

1.       stručni suradnik za informatiku, radno mjesto I. vrste (m/ž – 1 izvršitelj) u Sveučilišnom informatičkom centru

Uvjeti:

-      diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: informatika / tehničkog područja, polje: računarstva

Prednost:

-         napredno poznavanje Microsoft serverskih tehnologija (instalacija, konfiguracija i administracija) (AD, GPO, SQL, Sharepoint), posjedovanje, CISCO certifikata, posjedovanje Microsoft sistemskih certifikata, spremnost na samostalni i rad u timu, poznavanje engleskog jezika, kreativnost, odgovornost, organiziranost, sistematičnost, spremnost za kontinuirano učenje/usavršavanje, iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja.

 

2.       spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž –  1 jedan izvršitelj)  u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-       iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu na radno mjesto:

 

3.       stručni suradnik za savjetovanje, radno mjesto I. vrste  (m/ž – jedan izvršitelj) u Uredu za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: psihologije,

-         aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-         poznavanje rada na računalu,

 

Prednost:          

-         sudjelovanje u prijavi ili provedbi projekata profesionalnog usmjeravanja ili stručno volontiranje u području razvoja karijere ili radno iskustvo u istom području,

-         poznavanje rada u programima za statističku obradu podataka.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

                                                                                                                                              Sveučilište u Rijeci

 

 

 
Natječaj, travanj 2018.
Petak, 27.04.2018.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisujeNATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:1.    
položaj I. vrste rukovoditelj Sveučilišnog informatičkog centra (m/ž – jedan izvršitelj)


Uvjeti
:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog ili tehničkog područja,

-         deset godina radnog iskustva na poslovima radnog mjesta, od čega najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima,

-         poznavanje engleskog jezika.


Prednosti:

-         iskustvo rada: Operativni sustavi - Windows, Linux, Mac OS.; Microsoft  – Exchange, Hyper-V, Office, Office 365, SharePoint, SQL Server; Windows Server - Active Directory, DHCP, DNS, Group Policy, IIS, TCP/IP, WSUS; Skriptiranje - CMD, Powershell; Računalne mreža, virtualizacija.

 

 

 

 

2.     radno mjesto I vrste, stručni suradnik za javnu nabavu (m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti
:      

-      diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija,

-         jedna godina radnog iskustva,

-         poznavanje rada na računalu.


Prednost
:

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         certifikat u području javne nabave.

 

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).       

 

 

                                                                                                                                               Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, ožujak 2018.
Petak, 02.03.2018.

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Trg braće Mažuranića 10

raspisujeN A T J E Č A J

 

 

za prijam u radni odnosna određeno vrijeme (od 4 godine) u punom radnom vremenu za rad na projektu

u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent (m/ž – jedan izvršitelj) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, za rad na projektu „BioProspecting Jadranskog mora“, KK.01.1.1.01.0002na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na:


radno mjesto IV. vrste, spremačica (m/ž –  1 jedan izvršitelj) u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

Uvjetinisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS

Prednostiskustvo rada na istim ili sličnim poslovima
na određeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutne djelatnike) u punom radnom vremenu na:radno mjesto IV. vrste
, spremačica (m/ž –  2 dva izvršitelja)  u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

Uvjetinisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS

Prednostiskustvo rada na istim ili sličnim poslovimaradno mjesto I. vrste,
stručni suradnik za javnu nabavu (m/ž – jedan izvršitelj)


Uvjeti:

diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija

jedna godina radnog iskustva

poznavanje rada na računalu


Prednost:

iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja

certifikat u području javne nabaveZa radno mjesto pod rednim brojem 1:

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 101/14, 60/15, 131/17) te sljedeće uvjete:

završen diplomski studij iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini

ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija najmanje 4,5 (na diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

odlično poznavanje rada na računalu

vozačka dozvola B-kategorij


Dodatno će se vrednovati:

prethodno iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu iz područja istraživanja novih protutumorskih spojeva i biologije raka


dobro poznavanje molekularnih procesa i signalnih puteva u tumorskim stanicama


praktično iskustvo u in vitro radu sa humanim staničnim kulturama, staničnim esejima za praćenje preživljenja i fenotipskih promjena, metodama za izolaciju, separaciju i analizu proteina (Western blot, dvodimenzionalna gel elektroforeza), računalnim programima za denzitometrijsku obradu slika gelova, analizama na svjetlosnom i fluorescentnom mikroskopu, pripremi uzoraka i osnovama rada na MALDI-TOF/TOF masenom spektrometru

objavljenje znanstvene publikacije sa međunarodnom recenzijom i priopćenja na znanstvenim kongresima iz područja onkologije i eksperimentalne terapije raka (in vitro modeli na humanim staničnim kulturama)

motiviranost i posvećenost zadanoj znanstvenoj problematici, te afinitet prema timskom radu, što će se evaluirati temeljem dostavljenih dokumenata i usmenog intervjua sa kandidatom


upis na doktorski studijUz prijavu na natječaj obvezni su priložiti:

-        životopis

-        popis znanstvenih publikacija i kongresnih priopćenja

-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države

-        dokaz o stručnoj spremi

-        uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija

-        dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani)

-        dokaz o poznavanju engleskog jezika

-        motivacijsko pismo

-        2 pisma preporuke

-        presliku vozačke dozvole

-        rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

-        potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke medicine rada za  pristupnike koji se prvi puta biraju na Sveučilištu u Rijeci


Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.Za radno mjesto pod rednim brojem 2, 3 i 4:

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-dresa).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), presliku diplome/svjedodžbe, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti razgovorom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.


Rok za podnošenje prijava za radno mjesto pod rednim brojem 1. je trideset (30)  dana od objave natječaja, koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.


Rok za podnošenje prijava za radna mjesta pod rednim brojem 2., 3. i 4. je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.


Prijave s prilozima, za sva radna mjesta, podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, Rijeka s obveznom naznakom: »Za natječaj (redni broj i naziv radnog mjesta)«.


Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.


Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 - pročišćeni tekst). 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Sveučilište u Rijeci

 
Javni natječaj za poslovni prostor - Građevinski fakultet - paprirnica, 7. 2. 2018.
Srijeda, 07.02.2018.
 
Sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) Sveučilište u Rijeci raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Građevinskog fakulteta u Kampusu Sveučilišta u Rijeci

prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Rijeci, na adresi Ulica Radmile Matejčić 3, u prizemlju zgrade Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, površine 32,08 m2, s namjenom: obavljanje usluga kopiranja, printanja/tiskanja, uvez završnih i diplomskih radova, izrada promotivnih materijala, digitalizacija pisanih materijala, prodaja uredskog i školskog pribore te promotivnih materijala.

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji je predmet natječaja iznosi 10,00 EUR/m2, bez PDV-a, u koji iznos su uračunate komunalne usluge (električna energija, voda i odvodnja, grijanje i hlađenje te odvoz smeća).

Zakupnina se određuje u EUR, a plaća se unaprijed, najkasnije do desetog dana u mjesecu za koji se plaća, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan ispostavljanja računa. 

Svi zainteresirani ponuditelji dužni su radi sudjelovanja na javnim natječaju dostaviti pisanu ponudu.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se s natjecateljem koji ponudi najvišu zakupninu u eurima po 1m2, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta u natječaju.


Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezana (osim omotnice s ponuđenim iznosom zakupnine) i sadržavati:

1.       Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB, naziv obrta (za fizičke osobe – obrtnike), odnosno naziv društva s adresom sjedišta, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta.

2.       Izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz obrtnog registra (za fizičku osobu - obrtnika) odnosno sudskog registra (za pravne osobe) ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena.

3.       Dokaz o izvršenoj uplati troška objave natječaja u iznosu od 200,00 kn (dvijestotinekuna) kuna u korist računa Sveučilišta u Rijeci IBAN HR8023600001101322186, model HR00, s pozivom na broj 66151 sa svrhom uplate »trošak objave natječaja za poslovni prostor«.

4.       Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (nalog za plaćanje ovjeren od pošte, banke ili FINA-e da je uplata izvršena ili potvrda o plaćanju internet bankarstvom).

5.       Broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren, radi povrata jamčevine.

6.       Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja izdanu od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana.

7.       Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u EUR/m2, u posebnoj zatvorenoj omotnici koja mora biti priložena uz gore navedenu dokumentaciju. Ponuđeni iznos piše se brojkama i slovima. Ako se iznos u brojkama i slovima razlikuju, kao mjerodavan uzet će se iznos izražen slovima.

 

Ovjeravanje preslika dokumenata obavlja se kod javnog bilježnika.

Rok za dostavu ponuda je utorak, 20. veljače 2018. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka s naznakom: „Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Građevinskog fakulteta u Kampusu Sveučilišta u Rijeci – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u zgradi Rektorata Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, 22. veljače 2018. godine u 12:05 sati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine po 1m2.

Ako dva ili više natjecatelja ponude isti najviši iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora pozvat će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine koji ne smije biti niži od prvotne ponude.

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi rektorica

Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu od 6.000,00 kn (šesttisućakuna) na račun Sveučilišta u Rijeci, IBAN HR8023600001101322186, model HR00, s pozivom na broj 23953 sa svrhom uplate »jamčevina za poslovni prostor« i to zaključno s danom 19. veljače 2018. god.

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu

S najpovoljnijim natjecateljem Sveučilište u Rijeci, u svojstvu zakupodavca, sklapa Ugovor o zakupu u obliku ovršne isprave. Ugovor se potvrđuje (solemnizira) na trošak zakupnika.

Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV po stopi određenoj u vrijeme izdavanja računa.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, a zakupnik je dužan poslovni prostor o svom trošku urediti i privesti ugovorenoj namjeni.

Zakupnik je dužan svoje radno vrijeme uskladiti s radnim vremenom Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i držati se odredaba kućnog reda.

Zakupnik preuzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju pogodnom za obavljanje djelatnosti te se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti Sveučilišta u Rijeci).

Najpovoljniji natjecatelj dužan je do sklapanja ugovora o zakupu, a najkasnije do stupanja u posjed poslovnog prostora, na ime osiguranja plaćanja novčane tražbine iz ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnicu izdanu do iznosa 24 mjesečne zakupnine s PDV-om, obračunatu u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan izdavanja bjanko zadužnice, solemniziranu po javnom bilježniku, kao osiguranje redovitog podmirenja zakupnine, a koja će se naplatiti ako zakupnik tijekom zakupnog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu najmanje 2 (dva) mjeseca uzastopno ili 3 (tri) mjeseca u bilo kojem razdoblju ijekom trajanja zakupnog odnosa.

Zakup se ugovara na 3 (tri) godine. 

Zakupnik je dužan početi plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed poslovnog prostora, odnosno od dana izvršene primopredaje poslovnog prostora. Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem ugovorene djelatnosti najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja u posjed prostora. 

Najpovoljniji natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja natječaja ili do roka određenog u Odluci o izboru najpovoljnijeg natjecatelja potpisati te solemnizirati Ugovor o zakupu. Ako najpovoljniji natjecatelj ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se Odluka o dodjeli poslovnog prostora u zakup staviti van snage, a javni natječaj za predmetni prostor poništiti.

Prostor se ne smije davati u podzakup trećim osobama, bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca.

Poslovni prostor iz natječaja može se razgledati unutar roka za prijavu uz prethodnu najavu, svaki radni dan od 10 – 14 sati.

Natječaj se može provesti i slučaju da pristigne samo jedna ponuda.

Zakupodavac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu kao i poništiti natječaj bez obrazloženja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci

www.uniri.hr.

Informacije o poslovnom prostoru mogu se dobiti putem kontakta:
Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, OIB 64218323816, osoba za kontakt: Danijela Bradamante, mag. oec., univ. spec. rel. publ., rukovoditeljica Službe za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa, tel. 091 480 02 54; e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

 

Sveučilište u Rijeci

Rijeka, 7. veljače 2018.


 
Natječaj 2, siječanj 2018.
Ponedjeljak, 22.01.2018.
 Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1.      za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: Tehničke znanosti, polje: Temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana: Materijali na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

2.      za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: Tehničke znanosti, polje: Temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana: Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnik na natječaj mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15).

Prijavi na natječaj prilaže se:

-          životopis,

-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,

-          presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti,

-          presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora),

-          prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,

-          dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),

-          uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).

 

Pristupnik je obvezan prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci

 

 

 

 
Natječaj, siječanj 2018.
Ponedjeljak, 22.01.2018.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisujeNATJEČAJ

 

Za prijem u radni odnos

 

Ø  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta:

 

1.       stručni suradnik, radno mjesto I. vrste (m/ž – 1 izvršitelj

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,

-         do jedne godine radnog iskustva,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

-         iskustvo rada u promotivnim aktivnostima

 

 

2.       stručni suradnik za programe i projekte, radno mjesto I. vrste (m/ž – 1 izvršitelj) u Uredu za transfer tehnologije na projektu

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu – Excell.

Prednost:            

-             iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

-             položen Opći tečaj intelektualnog vlasništva.

 

 

3.       spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž –  1 jedan izvršitelj)  u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-       iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

 

Ø  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka privremeno odsutnog djelatnika)

 

4.       stručni referent za tehničke poslove, radno mjesto III. vrste (m/ž –  1 jedan izvršitelj)  u Odsjeku održavanja  u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      srednja stručna sprema (SSS) tehničkog smjera,

-      jedna godina radnog iskustva.

Prednost:

-      položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja,

-      iskustvo rada na elektro instalacijama,

-      iskustvo rada u timu.

 

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariji od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, Rijeka s obveznom naznakom: »Za natječaj (naziv radnog mjesta)«

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 - pročišćeni tekst).     

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 

 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 1 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk