O SVEUČILIŠTU / GLOBALNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA (SDG)

Globalni ciljevi održivog razvoja (SDG)

Sveučilište u Rijeci (UNIRI) njeguje znatiželju, odvažnost, uključivost, različitost, participaciju i solidarnost kao nužne uvjete progresivnih i pravednih institucija, uz dostupnost obrazovanja, osiguravanje jednakih mogućnosti za sve, brigu za ranjive i podzastupljene skupine, promicanje različitosti, uključivosti i dostojanstva svake osobe, akademsku čestitost i javnu odgovornost koje povećavaju autentičnu kvalitetu istraživačkog i obrazovnog rada te doprinose pravednosti u društvu. Stvaranjem doprinosa postizanju jednog, Sveučilište u Rijeci istovremeno ostvaruje doprinos postizanju drugih ciljeva održivog razvoja, stoga je u određenim okolnostima uistinu zahtjevno odrediti, kategorizirati i napraviti distinkciju kojem cilju održivog razvoja određena aktivnost doprinosi. Svih 17 globalnih ciljeva održivog razvoja temelje se na tri ključne dimenzije održivog razvoja: društvu, okolišu i gospodarstvu, koji uz partnerstvo i mir, čine ishodište puta ka održivom razvoju. 

Krene li se od pretpostavke kako pojedine aktivnosti ostvaruju višestruki doprinos, može se zaključiti kako aktivnosti Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica ostvaruju višestruki doprinos postizanju globalnih ciljeva održivog razvoja i dobrobiti društva u cjelini. U dijelu koji slijedi daje se osvrt na doprinose Sveučilišta u Rijeci održivom razvoju ostvarene tijekom 2021. godine, a koji nisu potkrijepljeni dokazima traženim THE Impact Rankings metodologijom.

accordion-block_be926ca89352fcba125c7543b005fb6f

Izjava o prilagodbama i razvoju sveučilišnih politika i praksi u skladu s ciljevima održivog razvoja i klimatske neutralnosti

SDG 1: Svijet bez siromaštva

Siromaštvo kao nedostatnost sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba i osiguranje egzistencije, nedostupnost ili ograničena mogućnost obrazovanja, beskućništvo, loši i neodgovarajući stambeni uvjeti, predstavlja stanje deprivacije dohotka i drugih materijalnih, socijalnih i kulturnih resursa, a utječe na cjelokupno na zdravlje, zapošljavanje, učenje i poštovanje.

Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost prijaviti se za državnu stipendiju za studente slabijeg socioekonomskog statusa, za stipendiju i financijsku pomoć Sveučilišta u Rijeci iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“, stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, stipendiju za studente s prebivalištem na području grada Rijeke koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, stipendiju Grada Rijeke koja se dodjeljuje prema socijalnim kriterijima te za stipendiju za studente iz potresom pogođenih područja. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu uključio se u pružanje pomoći svojim studentima nakon potresa u Petrinji i okolnim mjestima te je u akciji organiziranoj tijekom 2021. godine prikupljeno 6 novih i 2 rabljena prijenosa računala koji su ustupljeni studentima. Na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Izvodi se kolegij Kritika, emancipacija, utopija koji studentice i studente upoznaje s problemima neravnomjerne raspodjele bogatstva u društvima i povijesno ponuđenim rješenjima te nudi znanstveno-istraživački i kritički utemeljenu valorizaciju ekonomsko-političkih i društveno-kulturalnih učinaka neravnomjerne raspodjele proizvedenog bogatstva. Time se postavljaju osnove razumijevanja problema siromaštva, otvara rasprava o njegovom iskorjenjivanju i omogućava daljnje studiranje teme.

Pri Ekonomskom fakultetu i 2021. godine djeluje Studentski poduzetnički inkubator Torpedo kao zanimljiv i inovativan način doprinosa ostvarivanju globalnog cilja održivog razvoja koji se odnosi na smanjenje siromaštva.

Sveučilište u Rijeci je tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom raspisalo Javni poziv studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg socioekonomskog statusa za iskaz interesa za korištenje tableta i pripadajućeg internetskog priključka bez naknade, u svrhu omogućavanja nesmetanog pristupa online nastavi. Temeljem iskaza interesa, studentima je omogućeno kontinuirano korištenje dodijeljenih tableta i tijekom 2020./2021., 2021./2022. te 2022./2023. akademske godine, a svim studentima i zaposlenicima svih sastavnica, osigurava besplatni bežični pristup internetu putem eduroam mreže.

Sveučilište u Rijeci u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i lokalnom udrugom „Centar za kulturu dijaloga – CeKaDe” sudjeluje u kreiranju politika i akcija za okončanje siromaštva, posebno za djecu od 6 do 16 godina: https://www.pgz.hr/objave/moje-mjesto-podsuncem/. Za potrebe projekta „Moje mjesto pod suncem“ Sveučilište u Rijeci je osiguralo prostor u kojem se odvijaju aktivnosti programa, a u kojem prvenstveno vrijeme provode djeca koja se nalaze ispod ruba siromaštva.  Učiteljski fakultet u Rijeci sudjeluje u projektu kroz poticanje afiniteta studenata i nastavnika prema različitim oblicima i sadržajima borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, uključivanju studenata u Program MMPS kroz volontiranje te u razmjeni iskustava i prijenosu znanja i informacija organiziranjem okruglih stolova, konferencija, predavanja, radionica, izložba radova djece, studenata i nastavnika, kao i sličnih aktivnosti.

SDG 2: Svijet bez gladi

Sveučilište u Rijeci svjesno kako je glad, usko povezana sa siromaštvom i neimaštinom, kroz povijest pratila ljudski rast i razvoj tehnologije, ovisna o vremenskim prilikama, prirodnim katastrofama i klimatskim promjenama te je pratilac ratova i nestabilne političke i ekonomske situacije. Stoga društveno odgovornim poslovanjem te dijalogom sa širom društvenom zajednicom, Sveučilište u Rijeci svojim studijskim programima koji u značajnim udjelom obuhvaćaju obrazovanje za održivi razvoj posredno doprinosi postizanju 2. cilja održivog razvoja kojim se nastoji iskorijeniti glad, podizanjem razine svijesti o nužnosti posizanja sigurnosti hrane i poboljšanja ishrane te promiče održivu privredu.

Sveučilište u Rijeci potiče svoje studente i zaposlenike na uključivanje u volonterske i ostale aktivnosti raznih humanitarnih organizacija koje provode razne zdravstvene i socijalne programe te pruža pomoć najpotrebitijima u slučaju katastrofa (npr. Hrvatski crveni križ, socijalne samoposluge, pučke kuhinje i ostale dobrotvorne organizacije) te podržava rad Volonterske mreže UNIRI.

Tehnički fakultet (RITEH)  sudjeluje u upravljačkom odboru COST akcije „European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors“ (SENSORFINT). FMTU kroz studijski program Menadžment održivog razvoja kao i kroz kolegij Hrana i prehrana nastoji podići svijest o važnosti pravilne prehrane i održivom gospodarstvu. U tu svrhu organizirana je online edukacija o pravilnoj prehrani mladih. Isto tako, kroz projekt AdriAquaNet gdje je FMTU jedan od partnera želi se potaknuti daljnji razvoj marikulture  u Italiji i Hrvatskoj, u skladu s načelima održivosti. Između ostalog, projekt uključuje promotivne aktivnosti a sve u cilju što boljeg informiranja potrošača, opće populacije, kao i poslovnog tržišta o održivoj jadranskoj marikulturi te promjene vjerovanja i stavova o uzgojenoj ribi. Na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izvodi se kolegij Kritika, emancipacija, utopija koji studentice i studente upoznaje s problemima neravnomjerne raspodjele bogatstva u društvima i povijesno ponuđenim rješenjima te nudi znanstveno-istraživački i kritički utemeljenu valorizaciju ekonomsko-političkih i društveno-kulturalnih učinaka neravnomjerne raspodjele proizvedenog bogatstva. Time se postavljaju osnove razumijevanja problema siromaštva, otvara rasprava o njegovom iskorjenjivanju i omogućava daljnje studiranje teme.

SDG 3: Zdravlje i blagostanje

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključujući odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/2009) čime pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja koji predstavljaju strateške razvojne pravce Republike Hrvatske –  jačanje javnog zdravstva.

Doprinos osiguranju zdravog života i promicanja zdravog načina života, medicinskih dostignuća i  blagostanja za ljude svih generacija, UNIRI je, osim obrazovanjem studenata kao budućih zdravstvenih djelatnika, ostvario u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, SZSUR i Studentskim centrom Rijeka, s kojima je osnovalo Info-centar za Covid-19 sa 6 telefona, odnosno 6 radnih jedinica u prostorima Studentskog centra te punkta za testiranje brzim antigenskim testovima (BAT) na Kampusu Sveučilišta u Rijeci na lokaciji Akvarij (prizemlje, adresa Radmile Matejčić 3). SZSUR svojim je aktivnostima poticao uključivanje studenata u obavljanje posla testiranja na Covid-19 te je postavio portal za prijavljivanje na cijepljenje protiv COVID-19. SZSUR također kontinuirano u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, organizira dobrovoljno darivanje krvi na Kampusu Sveučilišta u Rijeci

Studentima UNIRI na raspolaganju su zdravstvene usluge nadležnih školskih liječnika koje UNIRI u suradnji Nastavnim zavodom za Javno zdravstvo PGŽ, pruža u Studentskoj ambulanti na Kampusu(kampus.zdravlje@zzjzpgz.hr), među koje se ubrajaju sistematski pregledi studenata na prvoj godini studija, pregledi prije prijema u studentski dom, timski rad sa studentima s teškoćama vezano za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture, savjetovališni rad i cijepljenja. Studentima i djelatnicima UNIRI omogućeno je u suradnji sa Nastavnim zavodom za Javno zdravstvo PGŽ, u 2021. godine organizirano i cijepljenje protiv COVID-19 u Studentskoj Ambulanti na Kampusu, svim zaposlenicima Sveučilišta u Rijeci osigurani su redoviti sistematski zdravstveni pregledi, a na svim sastavnicama i na Kampusu Sveučililšta u Rijeci zabranjeno je pušenje.

Medicinski fakultet ističe se svojom suradnjom s velikim brojem zdravstvenih ustanova (bolnice, KBC, Nastavni zavod za javno zdravstvo) koji su ujedno i nastavne baze te ostvaruje višegodišnju suradnju s renomiranim tvrtkama privatnog sektora. Posebice je izražena suradnja s tvrtkom „Jadran – galenski laboratorij“ na razvoju novog antivirusnog proizvoda „Rino sprej te razvoj novog aplikativnog rješenja SARS-CoV-2 vakcine. Također je s biofarmaceutskom kompanijom „Omnix Medical Ltd.“ ostvarena suradnja na proizvodnji protutijela i testu antigeničnosti produkata, a temeljem prijavljenog projekta „RAIL: disRupting the monoclonal antibodies manufacturing paradigm with ionic liquids“ na Horizon Europe (Pathfinder Open). Dugogodišnja suradnja također je ostvarena s tvrtkom „Fidelta“, na području pretkliničkih faza razvoja lijekova.

Studij logopedije Sveučilišta u Rijeci, Studij logopedije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Hrvatsko logopedsko društvo obilježili su Dan svjesnosti o mucanju u Hrvatskoj održavanjem simpozija na temu “Izrazi promjenu koju želiš“, Tehnički fakultet surađuje na kompetetivnim projektima i kroz programe umrežavanja i mobilnosti (poboljšanje standarda zdravlja i sl.) s brojnim zdravstvenim institucijama u RH i u inozemstvu: Development of intelligent systems for the prediction of medical and economical effect of COVID-19, Development of procedures based on machine learning for recognition of diseases and injuries from medical images, Machine Learning for Knowledge Transfer in Medical Radiology – RadiologyNET.

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta provodila je od siječnja do travnja 2021. godine niz radionica za poboljšanje i promicanje zdravlja na temu „Kako se nosim s kroničnom bolesti u vrijeme pandemije?“, „Vrijednosti u mom životu“ te „Virtualni svijet i moguća IT podrška“. Provedeno je i istraživanje u zajednici usmjereno na kvalitetu života osoba starije životne dobi, za koje su tijekom listopada organizirane su vježbe u organizaciji Medicinskog fakulteta. Udruga CroMSIC (Croatian Medical Students’ International Committee) je nevladina i neprofitna udruga studenata medicine u Republici Hrvatskoj. Od 1992. godine je jedna od 130 punopravnih članica IFMSA – Međunarodne federacije udruga studenata medicine koja broji preko milijun članova širom svijeta. Ciljevi udruge su promicanje humanih ideja, etičkih načela i ljudskih prava, te doprinos obrazovanju studenata medicine, populariziranje svih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja šire populacije, dodatna edukacija studenata medicine kroz međunarodnu razmjenu studenata medicine  te obavljanje ostalih dopuštenih djelatnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva Udruge, u prvom redu iz oblasti zdravstvene zaštite ljudi.

Građevinski fakultet ističe se poticanjem i informiranjem djelatnika i studenata na zdrav život (GRADRI živi zdravo), a djelatnici kontinuirano sudjeluju na B2B Run utrkama i ostalim utrkama koje organiziraju sastavnice Sveučilišta u Rijeci, potičući promjene i njegujući aktivnosti i navike koje doprinose zdravom načinu života. Doprinos osiguranju i promicanju zdravog načina života FMTU ostvaruje kroz brojne humanitarne akcije. Dana, 20. listopada 2021. na FMTU Opatija održana je već sedma po redu humanitarna Akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u organizaciji Odjela za transfuzijsku medicinu #KBC Rijeka, Crvenoga križa Opatija i Fakulteta. Većina studenata i nastavnika višestruki su darivatelji krvi, a bilo je i novih darivatelja. FMTU će i u budućnosti nastaviti provoditi ovakve i slične akcije humanitarnog karaktera. Održana je i akcija „Solidarnost na djelu 2021 – Ne dvoji za drugog izdvoji!” u organizaciji Hrvatskog Crvenog Križa. Akcijom su prikupljena novčana sredstva namijenjena za Socijalnu samoposlugu GD Crvenog Križa Opatija.

Fakultet za informatiku i digitalne tehnologije tijekom 2021. godine sudjelovao je kao partner na projektu H2020 MESOC koji ima cilj izraditi Internetsku uslugu (MESOC Toolkit) za procjenu društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika na osobno blagostanje i zdravlje, uključivanje i sudjelovanje građana, urbani identitet i socijalnu koheziju. Dodatno, cilj je predložiti (okvirni) skup izvora statističkih podataka kojim će se dopuniti postojeće mjere društvene vrijednosti i utjecaje kulture dodavanjem njezinih učinaka na navedena područja. Fakultet za informatiku i digitalne tehnologije voditelj je HRZZ projekta RAASS koji ima za cilj uz pomoć umjetne inteligencije analizirati i pratiti aktivnosti i tehnike sportaša, posebno amatera, djece i rekreativaca kako bi ta izvedba bila pravilna, kako bi se uočile nepravilnosti i sugerirale korekcije za pravilno izvođenje vježbi i smanjile potencijalne ozljede. Rezultat projekta je model za raspoznavanje individualnih akcija i aktivnosti te metrika usporedbe izvedbe akcije sa referentnom izvedbom akcije. Razvijen prototip koristit će se za razvoj sustava koji će sportašima, trenerima, fizioterapeutima i drugima omogućiti praćenje izvođenja vježbi, unaprjeđenje izvedbe, praćenje napretka, prikupljanje statističkih podataka za analizu sportskog događaja i slično. Djelatnici Fakulteta za informatiku i digitalne tehnologije sudjeluju u projektu COST Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation kojim se potiče interdisciplinarnu mrežu istraživačkih skupina koje rade na različitim aspektima stvaranja jezika, a tehnologije za generiranje jezika uvelike koriste javnim i privatnim uslugama koje se nude građanima EU-a u višejezičnoj Europi te imaju snažan gospodarski i društveni učinak te u projektu Upravljanje MASS Casualty putem sustava temeljenog na umjetnoj inteligenciji – MASSAI, čiji je cilj dizajnirati okvir za podršku odlučivanju zdravstvenom osoblju za upravljanje situacijama masovnih nesreća na sabirnim mjestima implementacijom hitnog ultrazvuka u procjeni ozljeda na mjestu katastrofe i računalno potpomognutih alata za mobilne uređaje. Predloženi okvir za podršku odlučivanju može se koristiti u katastrofama uzrokovanim terorizmom, kao i prirodnim katastrofama, posebno u zemljama s visokim rizikom od potresa.

Djelatnice Filozofskog fakulteta pripremaju monografiju na temu (post)pandemijskog obrazovanja pod naslovom „Prema postpandemijskom obrazovanju: kako osnažiti sustav odgoja i obrazovanja?“, a Akademija primijenjenih umjetnosti svoj doprinos ostvarivanju ovoga cilja daje sudjelovanjem u projektu u sklopu kojeg je organizirana međunarodna regata, skup i radionica za gluhe i nagluhe osobe „More dostupno svima“, postavljanjem izložbe „Pjevanje nad kostima“ u Galeriji Kortil, izdavanjem autorskog stripa „It comes in waves“ o burnout sindromu to o usponima i padovima intenzivno proživljenog dana, te propitivanju načina na koji se može riješiti naizgled običan problem, tiskom priručnika „Netoksična grafika: green printmaking“ koji pridonosi svijesti o toksičnosti prilikom izrade umjetničke grafike te poboljšava stanje uvođenjem netoksičnih postupaka u budućem radu sa studentima te sudjelovanjem u projektu “Skriveno/Nevidljivo”, kojim se želi osvijestiti uloga umjetnosti i likovnog/umjetničkog izražavanja u očuvanju mentalnog zdravlja.

SDG 4: Kvalitetno obrazovanje

Sveučilište u Rijeci veliki naglasak stavlja i na cjeloživotno obrazovanje te kroz različite programe u kojima sudjeluju sastavnice Sveučilišta i njezini zaposlenici omogućava pristup neformalnim oblicima obrazovanja. Sveučilište za treću dob nudi neformalni oblik obrazovanja osobama treće životne dobi te im omogućava stjecanje novih spoznaja i povezivanje stečenog znanja s osobnim životnim iskustvom. U 2021. godini, Sveučilište za treću dob održalo je 4 različita ciklusa predavanja s preko 40 sati predavanja. Također, kako bi se različiti događaji ponudili što većem broju ljudi i široj zajednici, program koji se održava u Palači Moise besplatana je i otvoren za širu javnost, a programom se obuhvaćaju različite teme, od povijesti i lokalne historiografije do tema iz prirodnog i društvenog područja. Sastavnice Sveučilišta u Rijeci također provode brojne programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja: na FMTU-u je održana edukacija za stjecanje praktičnih znanja i vještina za rad u Opera PMS sustavu (23-25.02.2021.), Centar za karijere i stručnu praksu FMTU od listopada do prosinca 2021. godine organizirao je ukupno 10 radionica i predavanjanamijenjenih studentima, zaposlenicima i alumnijima Fakulteta. Radionice su obuhvatile sljedeće teme: kritičko promišljanje, kontinuirani razvoj vještina potrebnih za ulazak na tržište rada, poduzetničke vještine. Svim građanima dostupni su pristup i usluge Sveučilišne knjižnice, koja je u 2021. godini provela redoviti program cjeloživotnog učenjaInformacijski sustavi za istraživače. U sklopu SVKRI, ustrojen je Centar za otvorenu znanost i upravljanje znanstvenim informacijama (COZ) kao ustrojbena jedinica posebne namjene ustrojena u svrhu obavljanja znanstvenih i visokostručnih poslova, koji je u okviru nacionalnog RDA čvora sudjelovao u izradi online tečaja Upravljanje istraživačkim podacima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao partner ACTs projekta, nudi e-tečaj COLREGs za podučavanje i provjeru znanja Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru na jednostavan i korisniku prihvatljiv način s jednostavnom interpretacijom i lako razumljivim objašnjenjima.

Sveučilište u Rijeci dio je YUFE mreže (Young Universities for the Future of Europe), alijanse koja predstavlja novi trenutak u razvoju europskog prostora visokog obrazovanja, a svim studentima pruža priliku za razvoj individualiziranih puteva studiranja, ovisno o njihovim interesima.

Sveučilište u Rijeci razumije svoju odgovornost prema lokalnoj i regionalnoj zajednici u kojoj djeluje te svoje aktivnosti promovira i usmjerava prema široj javnosti te preuzima odgovornu ulogu u poticanju i razvoju kvalitetnog obrazovanja na svim razinama. Sveučilište u Rijeci je sa svojim partnerima izradilo prijedloga kurikula nastavnog predmeta, Građanski odgoj i obrazovanje, za srednje škole, koji je nazvan ”Škola i zajednica – ŠIZ”. Cilj predmeta je edukacijamladih za demokratsku građansku participaciju u društvu, jer su na tom polju, posebno kod mladih, uočeni veliki deficiti. 

Znanstvenici Medicinskog fakulteta iskazali su se svojim javnim istupima kroz različite medije na nacionalnoj i lokalnoj razini, ulažući velik trud u edukaciju šire javnosti, kako o specifičnostima virusa COVID-19 i konkretne pandemije, tako i o korisnosti cijepljenja općenito. .  U sklopu međunarodnog projekta Teddy Bear Hospital („Bolnica za medvjediće“),studenti Medicinskog fakulteta organizirali su edukativne radionice za djecu gdje, kroz igru, zabavu i mnogo interaktivnog sadržaja, nastoje približiti medicinsku okolinu djeci, otklanjajući eventualne nelagodnosti i strahove koje imaju prema doktorima, liječničkim pregledima i terapijama. Projekt “Cjepko zna – najbitnije o cijepljenju” je projekt čiji je cilj podizanje svijesti i educiranje o cijepljenju koji je započeo osmišljavanjem, pisanjem, dizajniranjem i izradom knjižica koje su kasnije raspoređene po pedijatrijskim ordinacijama. Uz to je organizirana i promocija projekta na korzu u sklopu svjetskog tjedna imunizacije.

Kroz sveučilišne natječaje putem kojeg se financirai i projekt CLASS1 : Jezične tehnologije i digitalna obrada teksta, Filozofski fakultet razvija cjeloživotni program učenja kojim će se proširivati pristup visokom obrazovanju netradicionalnim studentima i olakšavati vertikalnu prohodnost revidiranjem upisnih politika za diplomske i poslijediplomske studije te razvijati personalizirane putove učenja primjenom sustava priznavanja prethodnog učenja (formalnog, neformalnog i informalnog) i metodologije usklađivanja stečenih ishoda učenja s ishodima učenja na studijskom programu.

SDG 5: Rodna ravnopravnost

UNIRI njeguje znatiželju, odvažnost, uključivost, različitost, participaciju i solidarnost kao nužne uvjete progresivnih i pravednih institucija, uz dostupnost obrazovanja, osiguravanje jednakih mogućnosti za sve, brigu za ranjive i podzastupljene skupine, promicanje različitosti, uključivosti i dostojanstva svake osobe, akademsku čestitost i javnu odgovornost koje povećavaju autentičnu kvalitetu istraživačkog i obrazovnog rada te doprinose pravednosti u društvu.

Sveučilište u Rijeci prvo je sveučilište u Republici Hrvatskoj koje je 2021. usvojilo Plan Rodne ravnopravnosti koji osigurava mehanizme za postizanje institucijske kulture rodne ravnopravnosti i različitosti, integraciju rodne perspektive u studijske programe i transfer znanja o rodnoj ravnopravnosti u zajednicu, za unaprjeđenje kvalitete života i rada na Sveučilištu, ali i za osnaživanje rodne ravnopravnosti u razvoju karijera – u znanstvenom i umjetničkom istraživanju. Planom rodne ravnopravnosti Sveučilište u Rijeci želi se profilirati kao mjesto jednakih mogućnosti, mjesto koje uvažava različitost i uključivost te koje je sigurno i s nultom stopom tolerancije prema diskriminaciji, uznemiravanju i svim oblicima neravnopravnosti. Dokument je izrađen u sklopu projekta Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima, akronim SPEAR (eng. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research), financiranom iz programa Obzor 2020. Sudjelovanjem u projektu Sveučilište u Rijeci potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost i dužnost odgovornog i socijalno osjetljivog javnog dionika, stvarajući poticajno okruženje protiv bilo kojih oblika neravnopravnosti u akademskoj zajednici.

U srpnju 2021. godine osnovano je Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilita u Rijeci koje je održalo je svoju prvu sjednicu.

U sklopu projekta, na treningu Europske komisije u kojem su sudjelovale predstavnice Sveučilišta u Rijeci predstavljen je Plan rodne ravnopravnosti, na  zahtjev Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Rektorski zbor Republike Hrvatske u prosincu 2021. godine imenovao je izv. prof. dr. sc. Dalidu Rittossa s Pravnog fakulteta u Rijeci za predstavnicu akademske zajednice u Radnoj skupini za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje 2022. do 2027. godine; u sklopu radionice “FoodWave/Eating City International Platform 2020-2030: Cres Workshop” održane 23. listopada 2021. godine u Palači Moise, predstavnica Sveučilišta u Rijeci, Daria Glavan Šćulac, održala je predavanje naziva “Inspiration in creating a gender equity policy framework for food sector professionals across the EU”; članice UNIRI teama sudjelovale su na konferencije u organizaciji triju EU projekata, CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research – CHANGE, Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions – LeTSGEPs i Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research – SPEAR.

Dodatno, problem istovremenog navođenja pojmova koji se odnose na ženski i muški rod u pravilnicima, dokumentima, odlukama i ostalim aktima te javnim natječajima koje raspisuje, UNIRI eliminira korištenjem riječi i pojmova u muškom obliku, uz napomenu kako se muški oblik jednako odnosi na muški i ženski rod: „Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod“.

Akademija primijenjenih umjetnosti je tijekom 2021. godine dala svoj doprinos ravnopravnosti spolova surađujući na projektu „Sve nijanse ranjivosti – pokret, zvuk, slika i riječ u zaštiti prava ranjivih“, kroz selekciju umjetničkih radova, postav izložbe i uredništvo kataloga. Ekonomski fakultet kontinuirano primjenjuje odredbe Etičkog kodeksa Ekonomskog fakulteta, čije su posljednje izmjene donesene odlukom 2018. godine. Tehnički također primjenjuje odredbe Etičkog kodeksa te evidentira i raspolaže podatcima kojima je moguće uspostaviti kvantitativno izvještavanje i praćenje doprinosa ravnopravnosti spolova, koji se odnose na Student access measures, Women’s progress measures – Track women’s graduation rate.

SDG 6: Čista, pitka voda i higijenski uvjeti

Ponosni na rezultate Hrvatske koja koristi manje od 1% raspoložive pitke vode, UNIRI nastavnim programima koji se odnose na zaštitu i očuvanje voda razvija osviještenost i promiče kulturu očuvanja voda. Valja istaknuti kako je na svim sastavnicama UNIRI dostupna tekuća pitka voda. Medicinski fakultet sudjeluje u trima projektima koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša uključujući i voda te na taj način razvija osviještenost i promiče kulturu očuvanja okoliša: Prilagodba novoj EU Direktivi o kvaliteti vode za kupanje (Adaptation to the New EU Bathing Water Quality Directive), KLIMOD – Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima (Computer model of pollution, flooding and spreading of pollution in rivers and coastal sea areas) – KK.05.1.1.02.0017 i Karakterizacija zdravstvenih rizika uslijed izloženosti populacije tradicionalnim zagađivalima i zagađivalima novog doba radi konzumacije morskih proizvoda.

Članovi Eko odbora Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u sklopu svojih aktivnosti organizirali su edukacije o pravilnom gospodarenju vodom i otpadom.

SDG 7: Pristupačna i čista energija

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključujući odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/09) i Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) te time pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja koji predstavljaju strateške razvojne pravce Republike Hrvatske – postizanje energetske neovisnosti i rasta učinkovitosti korištenja energije.

UNIRI kroz studijske programe koji se odnose na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razvija osviještenost i promiče tehnološki napredak, štednju energije, potiče uporabu obnovljivih prirodnih resursa i veću energetsku učinkovitost. Tehnički fakultet nudi program CO “Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada” te i sam raspolaže projektom obnove i nadogradnje sjeverne zgrade kojim bi se povećala energetska učinkovitost objekta, a tijekom 2021. godine provodio je i brojne komercijalne stručne projekte kojima je cilj povećanje energetske učinkovitosti i čiste energije.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci nakon izrade glavnog projekta za Sunčanu elektranu, tijekom 2021. godine provodi aktivnosti temeljem potpisanog ugovora sa HEP-Operaterom distribucijskog sustava za korištenje mreže za FNE te je ugradio dizalicu topline s pripadajućom opremom, čime je ostvario značajan doprinos učinkovitosti korištenja energije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci tijekom 2021. godine proveo je energetsku obnovu zgrade nakon koje se ista nalazi u energetskom razredu A, za što je stekla energetski certifikat temeljem Izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade nakon provedene energetske obnove.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci kao član PRME (Principles for Responsible Mana­gement Education) inicijative koju podupiru Ujedinjeni narodi (UN) koja djeluje kao platforma za podizanje svijesti o održivosti na ekonomskim fakultetima diljem svijeta te za poticanje razumijevanja i razvijanje sposobnosti današnjih studenata ekonomije kako bi u budućnosti pridonijeli pozitivnim promjenama i kao partner u projektu „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikova otiska po­slovnih subjekata“ (Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint) mjeri i izračunava svoj ugljikov otisak te sukladno, podatke javnosti čini dostupnim u svom Izvješću o ugljikovom otisku. Iako nazvan ugljikovim, navedeni se otisak ne odnosi isključivo na emisije CO2, nego i na emisi­je ostalih stakleničkih plinova (GHG – Greenhouse Gas Emissions). Izračun ugljikova otiska omogućio je EFRI upoznavanje sa strukturom emisija stakleničkih plinova te izravno utječe na odabir mjera za njegovo smanjenje, s ciljem ublažavanja klimatskih promjena.

Fakultet za menadžment u turizmu I ugostiteljstvu kroz kolegij Gospodarenje energijom u turizmu promiče štednju energije, potiče uporabu obnovljivih prirodnih resursa i veću energetsku učinkovitost. U sklopu EKO ODBORA studenti su izradili plakat za savjetima za uspješnu uštedu energije i vode. FMTU mjeri i potrošnju energenata te prati emisije CO2 a izvještaj se objavljuje na web stranici Fakulteta.

SDG 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe prethodno opisanog zakonodavnog okvira dodatno oblikovanom Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), čime pridonosi i promovira uključivi i održivi ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve, što je propisano Pravilnikom o radu.

Međunarodna organizacija definira dostojanstveni rad kao produktivan rad za žene i muškarce u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva, što znači da mora biti pošteno plaćen, jamčiti siguran oblik zaposlenja i sigurne uvjete rada, omogućiti jednake prilike i uvjete za sve, uključivati socijalnu zaštitu radnika i njihovih obitelji, nuditi prilike za osobni razvoj i socijalnu integraciju radnika te omogućiti radnicima izražavanje zabrinutosti.

UNIRI je već 2003., donijevši Etički kodeks (revidirana verzija iz 2018. godine) te Etički kodeks za studente/studentice2019. godine, uspostavilo mehanizme i institucijska postupanja koja osiguravaju uživanje zajamčenih ljudskih prava i uvjete za ostvarenje načela jednakosti i pravednosti. UNIRI je potpisnik Europske povelje za istraživače i Kodeksa ponašanja za zapošljavanje istraživača, koji utvrđuje nediskriminaciju kao jedno od općih načela i zahtjeva za poslodavce; poslodavci i/ili financijeri istraživača neće diskriminirati istraživača na bilo koji način na temelju spola, dobi, etničke, nacionalne ili društveno podrijetlo, vjera ili uvjerenje, seksualna orijentacija, jezik, invaliditet, političko mišljenje, društveno ili ekonomsko stanje.

I tijekom ove, 2021. godine, u cilju osiguravanja dostojanstvenog rada, sve sastavnice UNIRI primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) i sukladno kojem su donijele svoje interne akte, kojima se omogućuje učinkovita zaštita prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.

Također, svi djelatnici Sveučilišta u Rijeci mogu se slobodno pridružiti sindikatu ili bilo kojoj drugoj organizaciji. Najveći broj djelatnika Sveučilišta su članovi Nezavisnog sindikata za istraživanje i visoko obrazovanje.

UNIRI nastavnim programima koji se odnose na navedenu tematiku pruža studentima, sutrašnjim  aktivnim društvenim akterima, znanja o stanju i razvoju gospodarstva, definiranog raspoloživošću prirodnih i proizvedenih resursa, ljudskim znanjima i sposobnostima njihove uporabe te organizacijskim oblicima i društvenim institucijama koje reguliraju i usmjeruju gospodarske aktivnosti. FMTU ima dobru suradnju s gospodarstvom te kroz gostujuća predavanja gospodarstvenika želi pružiti studentima informacije o aktualnom stanju i razvoju gospodarstva. Fakultet je u 2021. godini osnovao Gospodarski savjet kojeg čine ugledni gospodarstvenici koji svojim znanjem i iskustvom sudjeluju u razvojnim procesima. Od 10.-12.11.2021. studenti FMTU-a sudjelovali su na tradicionalnom skupu ekonomista „Ekonomska politika Hrvatske“ gdje se raspravljalo o novom dobu ekonomije i izazovima gospodarstva u postpandemijskim uvjetima.

SDG 9: Industrija, inovacije i infrastruktura

Transfer tehnologije predstavlja proces kojim se rezultati istraživanja pretvaraju u nove ili unaprijeđene proizvode ili usluge koji se potom plasiraju na tržište. Temeljni cilj Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci je jačanje veze između Sveučilišta i gospodarstva, poticanje istraživačkog i stručnog rada te podupiranje zaštite i komercijalizacije rezultata tog rada u svim fazama: od razvoja ideje, zaštite intelektualnog vlasništva do komercijalizacije. Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci osnovan je 2009. godine u okviru Projekta tehnologijskog razvoja (STP) financiranog iz zajma Svjetske banke uz ugovorno učešće Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Kako bi podigao svijest o važnosti zaštite i gospodarenja intelektualnim vlasništvom nastalom na Sveučilištu i pospješio proces njegove komercijalizacije, UNIRI Uredom za transfer tehnologije potiče stvaranje intelektualnog vlasništva na Sveučilištu, identificira, evaluira i štiti intelektualno vlasništvo Sveučilišta, komercijalizira intelektualno vlasništvo Sveučilišta te potiče suradnju akademske zajednice i gospodarstva. Usluge koje Ured za transfer tehnologije pruža znanstvenicima pri prijenosu rezultata istraživačkog i stručnog rada Sveučilišta u gospodarstvo jesu: edukacija znanstvenika i studenata Sveučilišta o važnosti transfera tehnologije i intelektualnog vlasništva, stručna procjena (evaluacija) komercijalnog potencijala rezultata istraživanja, savjetovanje o mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva i načina komercijalizacije, pronalaženje partnera za komercijalizaciju i izvora financiranja te predstavljanje i promoviranje rezultata znanstveno-istraživačkog i stručnog rada znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti.

UNIRI I tijekom 2021. godine ostvaruje doprinos ostvarivanju ovoga cilja provedbom aktivnosti reguliranih sljedećim dokumentima: Pravilnik o intelektualnom vlasništvu Sveučilišta u Rijeci, UniRi Innovation Strategy, UniRi Regulation on IP Management, Inovacijska strategija Sveučilišta u Rijeci, Politika gospodarenja intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Rijeci, UniRi IP Management Policy, Pravilnik o intelektualnom vlasništvu Sveučilišta u Rijeci, Procedura o raspolaganju nekretninama.

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. – STeP Ri osnovan je radi komercijalizacije rezultata znanstvenog i stručnog rada, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika i jačanja za znanost zasnovanog gospodarstva.  Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci partner je Europske poduzetničke mreže (EEN), uživa podršku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO i dio je poduzetničke potporne infrastrukture Republike Hrvatske. Infrastruktura Kampusa UNIRI stoji na raspolaganju svim dionicima društva, a dostupni su i superračunalni resursi na Sveučilištu u Rijeci. Sveučilište u Rijeci kroz pripremu i provođenje akademskih aktivnosti u Palači osigurava funkcionalnu iskorištenost jedinstvenog prostora kulture – Palače Moise na otoku Cresu, a te aktivnosti otoku i široj regiji pružaju nove sadržaje, ali i razvojni poticaj s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i rada.

U suradnji sa UNIRI, Uredom za karijere Sveučilišta u Rijeci te UNIRI ALUMNI udrugom sastavnice Sveučilita u Rijeci organizirale su događanje Dani karijera i UNIRI Job Fair. Građevinski fkultet sudjelovao je u organizaciji 6. AdriaTech izložba inovacija te prvog inovacijskog foruma u sklopu izložbe inovacija. FMTU ulaže u digitalizaciju i nove tehnologije. U 2021. godini potpisan je ugovor s Microsoftom te je razvijena nova online platforma DigitalHub@FMTUusmjerena unapređenju digitalnih vještina. Ova platforma omogućuje studentima i djelatnicima stjecanje dodatnih znanja i kompetencija u području primjene digitalnih tehnologija u poslovanju s ciljem podizanja osobne konkurentnosti na tržištu rada. U cilju poticanja inovacija, FMTU ima odličnu suradnju sa poduzetničkim inkubatorom HUBBAZIA Opatija – Centar za inovacije u turizmu. FMTU je partner na projektu InCompEdu koji se bavi inovativnim kompetencijama u visokom obrazovanju. Cilj projekta je razviti i promovirati inovativne digitalne vještine nastavnika koje se mogu implementirati i u potpuno internetsko i hibridno visoko obrazovanje, uključujući sposobnost korištenja platformi posvećenih vođenju online tečajeva u visokom obrazovanju a sve sa svrhom stvaranja inovativnih kurikuluma u visokom obrazovanju.

Djelatnici Fakulteta za informatiku i digitalne tehnologije sudjeluju u projektu National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (EuroCC), čiji je cilj osnovati nacionalne centre kompetencija za HPC i doprinijeti izgradnji europskog HPC ekosustava kako bi se osnažitle postojeće i razvile nove kompetencije iz područja računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC). Ujedno će se stvoriti pretpostavke za sinergijsko djelovanje na izgradnji politika, financiranja i upravljanja resursima u trima područjima: HPC, analiza velikih skupova podataka na HPC resursima (engl. High Performance Data Analytics, HPDA) i tehnologija umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence, AI). Također, djelatnici Fakulteta za informatiku i digitalne tehnologije sudjeluju i u projektu Usage of modern accelerators for scientific computation offloading in molecular dynamics simulations koji financira tvrtka NVIDIA u okviru programa za visoko obrazovanje i akademska istraživanja. Ovaj projekt istražuje nove i još neiskušane mogućnosti za korištenje GPU-a i drugih vrsta akceleratora u izračunima u znanstvenim softverima s naglaskom na one u molekulskoj dinamici.

SDG 10: Smanjenje nejednakosti

SDG10 usmjeren je na smanjenje nejednakosti u dohotku (a najbolji rezultati postignuti su u zemljama koje ostvaruju kontinuirani ekonomski rast), ali i na nejednakosti koje se temelje na spolu, dobi, invaliditetu, rasi, klasi, etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti, itd., kako unutar tako i među zemljama.

Održivi rast prihoda, potreban za smanjenje nejednakosti i osiguranje zajedničkog prosperiteta, neizostavno je popraćen održivim ekonomskim rastom. UNIRI nastavnim programima koji se odnose na navedenu tematiku pruža studentima, sutrašnjim  aktivnim društvenim akterima, znanja o stanju i razvoju gospodarstva, definiranog raspoloživošću prirodnih i proizvedenih resursa, ljudskim znanjima i sposobnostima njihove uporabe te organizacijskim oblicima i društvenim institucijama koje reguliraju i usmjeruju gospodarske aktivnosti.

Stoga, UNIRI djeluje sukladno odredbama Etičkog kodeksa, Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika koji artikulira nedopustivost bilo kakvog diskriminatornog postupanja i uznemiravanja, Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata koji artikulira nedopustivost bilo kakvog diskriminatornog postupanja i dokumenta Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja „Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj“ te kroz Sveučilišni savjetovališni centar u okviru kojeg djeluju Psihološko savjetovalište, Ured za studente s invaliditetom i Ured za karijere, pruža različite oblike besplatne podrške i pomoći studentima i djelatnicima riječkog Sveučilišta. SVKRI nastoji udovoljiti potrebama posebno osjetljivih skupina studenata, pa u cilju smanjenja nejednakosti u suradnji sa Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci sudjeluje u projektu „Prilagodba literature slijepim i slabovidnim osobama V“ kojeg provodi udruga Zamisli u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci, uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sveučilište u Rijeci svake godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija/financijskih pomoći iz programa “Solidarnost” Fonda “Aleksandar Abramov”. Stipendije/financijske pomoći namijenjene su redovitim i izvanrednim studentima slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo prijave na natječaj imaju studenti Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica.

Također, svake godine se studentima slabijeg socioekonomskog statusa dodjeljuju dodatne subvencije za smještaj u Studentskom naselju Trsat, a kako bi se olakšao pristup visokom obrazovanju za ove ranjive skupine.

U cilju smanjenja nejednakosti, na FMTU se provodi projekt Student mentor. Studentski zbor pokrenuo je ovu inicijativu vršnjačke potpore s ciljem da studenti starijih godina pomognu studentima 1. godine u prilagodbi na nove životne okolnosti. Od „studenta-mentora“ se očekuje da savjetuje studente, pomogne im u učenju, upoznaje ih s radom i organizacijom Fakulteta te ih uputi u aktivnosti i mogućnosti koje Fakultet pruža. U projektu je u 2021. godini sudjelovalo 100 studenata-mentora (viših godina studija) koji su bili raspoređeni na ukupno 221 redovitih i izvanrednih studenata prve godine. FMTU pomaže i dječjem domu u Lovranu. Za svaku ispunjenu anketu studenata o zadovoljstvu kvalitetom nastave (anketa koja se provodi na svim sastavnicama UNIRI), FMTU daruje 0,50 lipa dječjem domu. Nadalje, Fakultet se uključio u akciju prikupljanja i prodaje rabljenih knjiga u organizaciji LIONS KLUBA OPATIJA. Fakultet je donirao svoje knjige, a prodaja svih prikupljenih knjiga bila je na riječkom Korzu od  08.11.2021. do 20.11.2021. Knjige su se prodavale po popularnoj cijeni od 15 kn, a sav prihod se donirao onkološkom odjelu Dječje bolnice Kantrida. FMTU surađuje i s udrugom osoba s invaliditetom iz Opatije. U prosincu 2021. djeca iz Udruge su izradila adventske suvenire koje su studenti i zaposlenici Fakulteta mogli kupiti po prigodnim cijenama i time pomogli radu Udruge.

Djelatnice Filozofskog fakulteta članice su projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima TEMCO čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja.“ Izvor financiranja je Europski socijalni fond (3.542.852,64 HRK). Svrha projekta je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje.

Akademija primijenjenih umjetnosti organizirala skup radionica za gluhe i nagluhe osobe „More dostupno svima“ te je dala svoj doprinos smanjenju nejednakosti postavom izložbe i uredništvom kataloga „Sve nijanse ranjivosti – pokret, zvuk, slika i riječ u zaštiti prava ranjivih“. Brojne sastavnice Sveučilišta u Rijeci raspolažu liftovima i djeluju sukladno Protokolu za skrb i praćenje studenata sa zdravstvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima te Odluci o visini participacije u troškovima studija (točka II. I III.), a Studentski centar Sveučilišta u Rijeci ostvaruje doprinos smanjivanju nejednakosti kako je propisano Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (čl. 8.).

SDG 11: Održivi gradovi i zajednice

Teologija u Rijeci i Katedra za filozofiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, te Teološki fakultet Sveučilišta Nicolaus Copernicus, Toruń (Poljska), organizirali su interdisciplinarni znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem »Riječki znanstveni mostovi 5«, koji je ove godine imao naslovnu temu: »Urbano i humano: scenariji i planovi za grad kakav želimo«. Predavači iz različitih znanstvenih i akademskih disciplina i podijelili su svoja promišljanja o brojnim bitnim odrednicama i o temi Grada budućnosti, kao što su: grad u službi građanina, građanin u službi grada; evolucija urbanih formi – ujednačenost između tradicije i razvoja; problematika prenapučenih gradova i praznih sela; povezanost i infrastruktura gradova – solidarnost koja uključuje sve slojeve građanstva; nove tehnologije i oblikovanje „pametnih“ gradova; grad kao živi organizam – inkluzivnost, sigurnost, zdravlje i sloboda; turizam i grad; ekologija i grad – zelene oaze i smetlišta; duhovnost i religiozni prostori unutar grada; religiozna događanja u Gradu.

Građevinski fakultet je tijekom 2021. godine sudjelovanjem u projektima Razvoj modela predikcije ponašanja djece pješaka u urbanoj prometnoj mreži, Prometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnosti i Koncept za podršku odlučivanju pri održivom upravljanju urbanih sredina ostvario značajan doprinos u stvaranju gradova i zajednice održivijim. Kako bi se učinkovito koristili resursi, smanjilo zagađenje i općenito potaknuo održivi razvoj gradova, u studenom 2021. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je organizirao predavanje na temu Lokalna samouprava – upravljanje gradom. Gradonačelnik grada Opatije analizirao je sadašnju i buduću poziciju grada  Opatije te odgovarao na pitanja studenata. Fakultet sudjeluje i u raznim stručnim i znanstvenim projektima i istraživanjima čiji je cilj upravo osigurati održivost destinacija i lokalnih zajednica. Kroz projekt Održivi gradovi kao nositelji gospodarskog razvoja analiziraju se urbani izazovi s kojima se gradovi suočavaju a cilj je pružiti rješenja za poboljšano korištenje resursa, smanjenje zagađenja i daljnji napredak i održivi rast.

SDG 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključuje odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/09) i Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) te time pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja –  usmjeravanje na održivu proizvodnju i potrošnju koja ima za cilj „s manje raditi više i bolje“, odnosno podrazumijeva smanjenje upotrebe resursa, degradacije i onečišćenje okoliša te poboljšanje kvalitete življenja.

Kako bi u navedenom uspjeli kao društvo, potrebna je daljnja edukacija i senzibilizacija svih dionika da postupaju racionalno i blagonaklono prema resursima koji se svakodnevno koriste te stoga UNIRI nastavnim programima koji se odnose na navedenu tematiku pruža studentima, sutrašnjim  aktivnim društvenim akterima, znanja o trenutnom stanju te ih potiče na preispitivanje i promjenu usvojenih obrazaca ponašanja. RITEH vlastitim primjerom doprinosi smanjenju onečišćenja okoliša odlaganjem otpada sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. Građevniski fakultet potpisao je ugovor o nabavi i ugradnji dizalice topline i pripadajuće opreme te sudjeluje u projektu  Sunčana elektrana.

Održiva potrošnja i proizvodnja odnose se na promicanje djelotvornosti u korištenju resursa i energetske učinkovitosti, pomažu u postizanju ukupnih razvojnih planova, smanjenju budućih gospodarskih, okolišnih i društvenih troškova, jačanju konkurentnosti gospodarstva i smanjenju siromaštva. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i tijekom 2021. godine kroz kolegij Održivi razvoj promiče racionalno korištenje resursa, potiče kružno gospodarstvo i koncept bez otpada. Poticanje kružne ekonomije osnova je održive potrošnje i proizvodnje. U tom duhu, Akademija primijenjenih umjetnosti uključena je u umjetnički UNIRI projekt: Kulturno-umjetnička animacija lokalne zajednice otoka Suska te je u sklopu novog izbornog kolegija razvijen projekt koji uključuje metodu Društveno korisnog učenja: drveni elementi za “Pričaonicu” u sklopu Parka lovora Kantrida u suradnji s PD Kamenjak i MO Kantrida. U sklopu UNIRI projekta “Društveni i tehnološki aspekti umjetnosti: izazovi novog normalnog” djelatnici Filozofskog fakulteta održali su nekoliko radionica koje su se doticale tema održivog razvoja. Na ovim aktivnostima surađivali su sa Sveučilištem Warsawa i sa školom Callegari, a svrha je bila ukazati na održivi razvoj u kontekstu svakodnevnog života odnosno tehnoloških djelovanja.

Odgovorna proizvodnja i potrošnja doprinosi ostvarivanju razvojnih planova, smanjenju budućih ekonomskih, ekoloških i društvenih troškova, osnaživanju gospodarske konkurentnosti i smanjenju siromaštva (SDG1, SDG2, SDG8 i SDG9), doprinosi zaštiti okoliša i minimiziranju negativnih učinaka proizvodnje i potrošnje (SDG13, SDG14 i SDG15).

SDG 13: Odgovorni na klimatske promjene

Klimatske promjene, usko povezane sa ekstremnim potrebama ljudi za energijom i hranom, općeprisutna su prijetnja koja  utječe na sve segmente društva svih zemalja. Borba protiv njih smatra se jednim od najznačajnijih izazova današnjice jer neposredno utječu na ostvarivanje održivog razvoja, a od visokih se učilišta očekuje da budu pioniri u osvješćivanju ozbiljnosti problema i njihovih posljedica koji će najviše pogoditi one najsiromašnije, kroz istraživanje i obrazovanje, kako i pružanjem inovativnih zelenih rješenja koja se koriste obnovljivim izvorima energije.

SDG 13 odnosi se na sve ostale SDG-ove jer, ako se ništa ne poduzme, klimatske promjene mogu pogoršati oluje i prirodne katastrofe te uzrokovati prijetnje kao što su oskudijevanje hranom i vodom (SDG2 i SDG6). I u ovome slučaju, učinke negativnih klimatskih promjena najintenzivnije će zahvatiti one najsiromašnije (SDG1), utjecati će na živote i na kopnu (SDG15) i u moru (SDG14). Međutim, inovacije (SDG9) i rad na čistoj energiji (SDG7) mogu pomoći da se ublaži utjecaj klimatskih promjena na gospodarstvo i društvo u cjelini te smanji ranjivost ekosustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena i poveća sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena.

UNIRI potiče, aktivno podupire i provodi brojne inicijative kojima daje svoj doprinos osvješćivanju ozbiljnosti klimatskih promjena i njihovih posljedica, među kojima valja istaknuti još jednu u nizu sadnju stabala na Sveučilišnom kampusu, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza umjesto osobnih automobila s ciljem smanjenja zagađenja okoliša, EFRI kao član PRME (Principles for Responsible Mana­gement Education) inicijative koju podupiru Ujedinjeni narodi (UN) i kao partner u projektu „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikova otiska po­slovnih subjekata“ (Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint) kontinuirano prati i izvješćuje o vlastitom ekološkom otisku, OFRI je održao okrugli stol na temu klimatskih promjena, RITEH sudjeluje u projektu KLIMOD u sklopu sheme za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama, PFRI sudjeluje u projektu Development of system for control and protection ports from introduction of invasive species i Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta – ProtectAS,

U okviru kolegija Ekonomika okoliša Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu analizirala se tematika nužnosti očuvanja klime za buduća gospodarska i društvena kretanja. Studente se obrazuje o učincima stakleničkih plinova, ugljičnom otisku te obnovljivim izvorima energije. Također, u cilju smanjenja utjecaja na okoliš. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu potiče svoje zaposlenike na korištenje javnog prijevoza. Kroz projekt Utjecaj porezne politike okoliša na održivi razvoj i zeleni rast, koji polazi od pretpostavke da ekološki porezi imaju negativan utjecaj na emisije stakleničkih plinova odnosno doprinose smanjenju emisija te postizanju održivog razvoja i zelenog rasta želi se ukazati na važnost zaštite klime i poticanja čišćeg okoliša. Građevinski fakultet je tijekom 2021. godine sudjelovao u projektima Primjenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika (PRI-MJER), Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženim klimatskim promjenama (UKV), Održiva gradnja nasutih plaža – Gradnja novih i povećanje postojećih, Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije, Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda, Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškim područjima, Procjene utjecaja klimatskih promjena na hidrološku stabilnost zaštićenih jezerskih sustava u krškom području Hrvatske te u projektu Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i rast razine mora.

SDG 14: Očuvanje vodenog svijeta

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključujući odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/2009) čime pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja koji predstavljaju strateške razvojne pravce Republike Hrvatske –  zaštiti Jadranskog mora, priobalja i otoka.

Svjesni prijetnji klimatskih promjena, onečišćenja s kopna, uništenja obalnih ekosustava, invazivnih vrsta obalnog razvoja, prelova i slučajnog ulova i ostalih negativnih učinaka, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci provode sklopljeni ugovor o uslugama analize vodnog potencijala i dinamike izmjene voda izvorišta vodoopskrbe na Učki sa Hrvatskim Vodama.

UNIRI svojim aktivnostima ostvaruje značajan doprinos zaštiti i održivom korištenju oceana,  mora i morskih resursa. Kao rezultat  projekta KLIMOD u sklopu sheme za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama, kojim se provode primijenjena znanstvena istraživanja i razvija se računalni model za učinkovito modeliranje strujanja i širenja onečišćenja u otvorenim vodotocima i obalnom morskom području, s prihvatom riječnih utoka, bujičnih utoka te industrijskih i kanalizacijskih ispusta u obalno morsko područje, uz istodobni razvoj predikcijskog modela mikrobiološkog onečišćenja baziranog na modelima umjetne inteligencije te integraciju modela širenja onečišćenja mikroplastikom u ukupni model. Računalni model prilagođen je superračunalnom okružju što omogućuje provođenje simulacija visoke rezolucije s ciljem provođenja mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena na prioritetnim ranjivim i trasverzalnim područjima, kao jedan od rezultata valja istaknuti publikacijeprojektnog tima.

Medicinski fakultet nositelj je ili suradnik međunarodnih projekata koji se bave promicanjem očuvanja i održivog korištenja mora, rijeka i morskih resursa. Projekt pod nazivom „”Karakterizacija zdravstvenih rizika uslijed izloženosti populacije tradicionalnim zagađivalima i zagađivalima novog doba radi konzumacije morskih proizvoda” koji za cilj ima utvrditi razinu potencijalno toksičnih spojeva u morskim organizmima od interesa, te karakterizirati zdravstvene rizike za pojedine kategorije spojeva.

Projekt pod nazivom „Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)“ bavi se razradom okološnog indeksa kojim se procjenjuju okolišne preformanse lučkih područja, a koji se temelji na mjerenju i prikazu rezultata putem senzora u realnom vremena. Projekt pod nazivom „EUROBATH  – Ususret novoj direktivi Europske unije o upravljanju kvalitetom vode za kupanje (Towards the New European Union Bathing Water Directive)“ ima za cilj očuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša te zaštita zdravlja ljudi. Glavni cilj ovog projekta je dati temeljne smjernice za reviziju postojećeg hrvatskog nacionalnog propisa o upravljanju kakvoćom obalnih voda za kupanje. To će se postići korištenjem rezultata istraživanja provedenih u okviru ovog projekta i aktualnih znanstvenih spoznaja. Nova uredba pružit će bolji okvir za upravljanje obalnim vodama za kupanje i osigurati bolju zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Rezultati projekta mogli bi se primijeniti na druge zemlje i regije sa sličnim ekološkim uvjetima, poput mediteranskih zemalja. Medicinski fakultet sudjeluje i u projektu pod nazivom “The establishment of a method for isolation RNA viruses in municipal wastewater for the purpose of future modelling method of surveillance  of SARS-CoV-2 virus in population” bavi se izolacijom RNA virusa u komunalnim otpadnim vodama u svrhu budućeg modeliranja metode nadzora SARS-CoV-2 virusa u populaciji.

Građevniski fakultet tijekom 2021. godine sudjelovao je u provedbi znanstvenih projekata koji su usko povezani sa očuvanjem vodenog svijeta: Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženim klimatskim promjenama (UKV), Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima (KLIMOD),

Procjene utjecaja klimatskih promjena na hidrološku stabilnost zaštićenih jezerskih sustava u krškom području Hrvatske, Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i rast razine mora i Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda. Kako bi pridonijeli očuvanju vodenog svijeta, FMTU je sudjelovao u akciji čišćenja plaža u sklopu World CleanUp Day koja je održana 18. rujna 2021. Plava čistka – Let’s do it Mediterranean je zajednička jednodnevna akcija čišćenja mora, podmorja i priobalja. Studenti i djelatnici FMTU-a obilježili su Svjetski dan čišćenja na kostrenskim plažama gdje je organizirana akcija prikupljanja opušaka i plastičnog otpada.

SDG 15: Očuvanje života na kopnu

Uz SDG14 očuvanje vodenog svijeta, ovo je drugi od ciljeva održivog razvoja koji sagledavaju ekosustav sa šire perspektive, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)) i Strategiji održivog razvoja Republike Hrvatske (NN NN 30/2009), čime UNIRI pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja –  zaštiti okoliša i prirodnih dobara.

U vrijeme kada bioraznolikost predstavlja veliki izazov, a život na kopnu dragocjeni resurs, valja poduzeti odgovarajuće napore koji će osigurati da ih sačuvamo za nadolazeće generacije. Od visokih učilišta u tom se segmentu očekuje odgovornost koja uključuje širi kontekst od samog lokalnog okruženja u kojem djeluje, u smislu stvaranja doprinosa održivom upravljanju šumama, borbe protiv dezertifikacije, zaustavljanja degradacije zemljišta i zaštite bioraznolikosti. Doprinosom ostvarivanju ovoga cilja istovremeno se doprinosi i drugim, komplementarnim ciljevima jer ekosustav i bioraznolikost predstavljaju ishodište prilagodbe klimatskim promjenama (SDG13). Nužna pretpostavka života na kopnu su čista voda (SDG6) i čista energija (SDG7), a život na kopnu i vodeni svijet (SDG14) međusobno su povezani te u sinergiji doprinose smanjivanju gladi (SDG2) i siromaštva (SDG1).

Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i spriječiti daljnji gubitak biološke raznolikosti, prepoznati su kao neizostavni na putu ka održivom razvoju. Stoga i tijekom 2021. godine UNIRI potiče, aktivno podupire i provodi brojne inicijative kojima daje svoj doprinos među kojima valja istaknuti sadnju stabala na Sveučilišnom kampusu i akciju pošumljavanja Učke u suradnji s Ekološkim društvom Žmergo, Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti Tehničkog fakulteta te aktivnosti  FMTU u sklopu projekta ZeroWaste, suradnju sa Gradom Crikvenica sa kojim je potpisao ugovor o izradi “Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Crikvenice” i sudjelovanje u projektu FOST INNO.  Građevinski fakultet sudjeluje u projektu Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda.

U cilju integracije sa prirodom, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti, 22. svibnja, članovi Eko odbora Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu izradili su, obojali i postavili kućice za ptice u dvorištu Fakulteta. Kućice su postavljene među krošnjama stabala kako bi bile što bliže prirodnom staništu ptica. Studenti i članovi Eko odbora htjeli su ukazati da biološka raznolikost označava svu raznolikost života na Zemlji – staništa, populacije i gene, te njezin poremećaj može imati dalekosežne posljedice na ekosustave i na čovjekov život.

SDG 16: Mir, pravda i snažne institucije

SDG16 i SDG17 predstavljaju ključne preduvjete ostvarivanja ostalih SDG-jeva. Stoga su snažne, uključive i učinkovite institucije, među koje spadaju i visoka učilišta koja pružaju kvalitetno visoko obrazovanje (SDG4), uz zdravstvo (SDG3), pravedne ekonomske politike (SDG8) i zaštita okoliša (SDG13, SDG14 i SDG15), ključne za ostvarivanje ostalih ciljeva održivog razvoja.

Aktivnosti kojima UNIRI kao snažna institucija podupire mir i pravdu te doprinosi promicanju miroljubivog, inkluzivnog i pravednog društva očituju se u na svim razinama svih poslovnih aspekata, među kojima valja spomenuti Statut Sveučilišta u Rijeci (čl. 60.)  kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta i različitih područja znanosti i umjetnosti, podrška radu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i ostalim studentskim udrugama na svim sastavnicama, Savjet Sveučilišta u Rijeci koji predstavlja tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, nadzire izvršavanje zadaća sveučilišta, zakonitost njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te ostvarivanje odluka Senata, a sastoji se od predstavnika sveučilišnih znanstvenika ili nastavnika, studenata, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske gospodarske komore i tijela jedinica lokalne samouprave.

UNIRI je prvo od sveučilišta u Republici Hrvatskoj potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača (“ The European Charter for Researchers“, ” The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“) i time prihvatilo inicijativu Europske komisije koja je 2005. godine usvojila ove dokumente s ciljem unapređenja mogućnosti zapošljavanja i povećanja vrijednosti istraživačke karijere kao vitalnih elemenata strategije poticanja rasta ekonomije i zapošljavanja te uspostave europskog istraživačkog prostora. Također, prvi smo potpisnici Deklaracije o sudjelovanju u “Skupini za provedbu strategije ljudskih resursa” Europske komisije.

Promicanje vrijednosti mira, dijaloga, tolerancije i međunarodne solidarnosti ogleda se i u izložbi ”Kultura sjećanja i Španjolski građanski rat”, online tribini održanoj u okviru riječkog Festivala znanosti „Sustav etike u znanosti i visokom obrazovanju: od obećavajućih polazišta do dirigirane marginalizacije.“ Filozofski fakultet u Rijeci aktivno sudjeluje u inicijativi Rijeka Zdravi grad i Zdrava Županija, dok su uvaženi pripadnici akademske zajednice uključeni u sve segmente rada lokalne i regionalne uprave (npr. Pomorski fakultet u Rijeci – Lučka uprava Rijeka), kao i različita istraživanja: izv. prof. dr. sc. Nena Rončević – nacionalna voditeljica međunarodnog OECD-ovog Programa za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) kojeg provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih s ciljem kontinuiranog praćenja razvoja vještina u odrasloj dobi; prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski – Education Officer in ESGAP (ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship, ESCMID –  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases); Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci  – suradnja s Gradom Rijekom u vezi s translacijskim istraživanjima u cilju pronalaženja novih biomarkera za target terapiju, u cilju proučavanja sljedećih bolesti: tumora dojke, karcinoma debelog crijeva, melanoma, tumora glave i vrat, tumora pluća, ginekoloških tumora, tumora urotrakta i muškog spolnog sustava te biouzoraka u sklopu istraživanja spontanih i medicinskih indiciranih pobačaja). Akademija primijenjenih umjetnosti dala je svoj doprinos objavom stripa „Gremo na jedan veli, veli brod“ o osvještavanju sličnosti hrvatskih migranata nekad i današnjih migranata iz Azije i Afrike. Strip je objavljen u strip zineu Galerije Galženica “Migracije, Hommage Dragutinu Trumbetašu” i biti će objavljena u strip antologiji Godišnjak 2023, izdavača Fibre.

Valja spomenuti i osnivanje Intersektorskog vijeća Sveučilišta u Rijeci za međureligijski dijalog i diplomaciju, kolegijalnog tijela rektorice kojemu je svrha doprinijeti osnaženju međureligijske suradnje s naglaskom na razvijanje međunarodne suradnje, društvenog angažmana i socijalne osjetljivosti. Vijeće se sastoji od predstavnika Sveučilišta u Rijeci, predstavnika religijskih zajednica te predstavnika iz redova diplomacije koji će u svojem budućem radu kroz niz javnih događanja, tribina, okruglih stolova i drugih prigodnih aktivnosti poticati međureligijski dijalog i međunarodnu suradnju te osvijestiti zajednicu o pitanjima iz područja djelovanja Vijeća.

SDG 17: Partnerstvom do ciljeva

Kao odgovor na sve veće zahtjeve da se sveučilišta otvore prema društvu i pokažu svoj utjecaj na društvo te time učvrsti globalno partnerstvo za održivi razvoj, UNIRI kao partner sudjeluje u projektu Upravljanje visokim obrazovanjem za angažman u zajednici (Steering Higher Education for Community Engagement – SHEFCE), koji predstavlja nastavak projekta TEFCE.  Dugoročni cilj projekta SHEFCE je doprinijeti povećanju angažmana u zajednici europskih sveučilišta, u obliku partnerstva s lokalnim i regionalnim dionicima u rješavanju društvenih izazova. Specifični cilj projekta je izgraditi kapacitete sveučilišta, kreatora politika i dionika za uključivanje zajedničkog angažmana u visoko obrazovanje u Europi.  Kao partner u projektu Sveučilište u Rijeci sudjelovalo je u stvaranju okvira za promišljanje o sadašnjem i budućem radu na pokretanju, promicanju i jačanju angažmana visokoškolske institucije u zajednici. TEFCE institucionalnom izvješću može se pristupiti ovdje.

Otvorenost sastavnica prema društvenoj zajednici vidljiva je i kroz aktivnosti Gospodarskog savjeta Tehničkog fakulteta, kojeg čine predstavnici utjecajnih gospodarskih subjekata, kao i djelatnika koji sudjeluju u pripremi standarda zanimanja i standarda u sklopu projekta Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja, Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike (HKO-ELE), projekta Dig IT – Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u djelatnostima računarstva te su aktivni članovi brojnih tijela koja utječu na sadržaj politika, poput članstva u Sektorskim vijećima, tematskim radnim skupinama i sl.

Valja spomenuti i suradnju Grada Rijeke i Medicinskog fakulteta vezano uz translacijska istraživanja u cilju pronalaženja novih biomarkera za target terapiju, u cilju proučavanja sljedećih bolesti: tumora dojke, karcinoma debelog crijeva, melanoma, tumora glave i vrat, tumora plu6a, ginekoloških tumora, tumora urotrakta i muškog spolnog sustava te biouzoraka u sklopu istraživanja spontanih i medicinskih indiciranih pobačaja. Nadalje, prodekan za kvalitetu Medicinskog fakulteta ujedno je i dogradonačelnik Rijeke. Na lokalnim izborima 2021. djelatnik Medicinskog fakulteta kandidirao se za gradonačelnika, a djelatnica za županicu Primorsko-goranske županije. Jedna djelatnica Medicinskog fakulteta pročelnica je Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije, a druga zastupnica u Europskom parlamentu. Građevinski fakultet u Rijeci uključen je u projekte Joint Training on Numerical Modelling of Highly- flexible Structures for Industrial Applications (THREAD), Modelling mixed-mode rate-dependent delamination in layered structures using geometrically nonlinear beam finite elements, European Cooperation in Science and Technolog (COST) i Inovativni priključak za spajanje konstrukcijskih elemenata od tankostijenih čeličnih C-profila.

UNIRI ALUMNI mreža tijekom 2021. godine nastavlja kontinuirane strateške programske aktivnosti Sveučilišta u Rijeci, što obuhvaća promociju, poticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti Sveučilišta, njegovih završenih studenata i alumni organizacija sastavnica Sveučilišta, provedbu suradnji, projekata, održavanje javnih predavanja ili drugih prigodnih događanja, prikupljanje podataka za potrebnu obradu, evidentiranja, praćenja, izvještavanja i sl. Predviđeno je da UNIRI ALUMNI mreža i YUFE mreža (Young Universities for the Furure of Europe) svoje aktivnosti provode u suradnji s visokim učilištima, javnim i privatnim sektorom te građanima diljem Europe.

UNIRI njeguje i razvija strateška partnerstva s tvrtkama, posebice s Jadran galenskim laboratorijem na novom studijskom programu Farmacija te razvojem novog inovacijskog ekosustava Sveučilišta u Rijeci i JGL-a, unaprjeđuje preduvjete za pokretanje kolaborativnih projekata i jačanje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih centara Sveučilišta te razvija integriranu institucijsku podršku transferu znanja u gospodarstvo i zajednicu, čime doprinosi usko povezanim SDG16 i SDG17.

Fakultet za informatiku i digitalne tehnologije partner je na projektu STEM(AJMO!) kojem je cilj jačanje kapaciteta uključenih organizacija civilnog društva za provedbu programa popularizacije STEM-a kroz primjere dobre prakse, razvoj novih metodologija za rad s krajnjim korisnicima te osmišljavanje i provođenje konkretnih aktivnosti s građanima. S ciljem transfera znanja u zajednicu, članice laboratorija EduLab Fakulteta za informatiku i digitalne tehnologije sudjeluju na nacionalnim i regionalnim stručnim skupovima te održavaju prezentacije i webinare u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje na teme vezane uz učenje i poučavanje u nastavi informatike/računalstva, a članice su i povjerenstava za polaganje stručnih ispita iz informatike/računalstva u osnovnim i srednjim školama kao ispitivačice metodike.   Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu njeguje poslovnu suradnju s turističko-ugostiteljskom praksom, znanstvenim i obrazovnim institucijama u zemlji i inozemstvu, jedinicama lokalne samouprave, udrugama te ostalom javnošću. Suradnja s poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljske prakse, s posebnim naglaskom na renomirane hotelske kuće, kampove i udruge u Republici Hrvatskoj, ostvaruje se kroz realizaciju stručne prakse studenata, programe cjeloživotnoga obrazovanja kao i izrade studija i projekata. U 2021. godini Fakultet je potpisao ugovore za stručnu praksu s 55 hotelijera, te se potpisuju ugovori sa institucijama, ustanovama i turističkim agencijama u cilju ostvarivanja stručne prakse za studije Menadžment u turizmu i Menadžment održivog razvoja.

Filozofski fakultet sudjeluje u međunarodnom znanstveno-istraživačko-razvojnom projektu ERASMUS+  Key Action 2 – KA220-HED, kategorija – Cooperation partnerships in higher education Naslov: Leveraging Individual SDG Contributions by University Staff. Konzorcij partnera sastoji se od: Universtity de Girona (UdG), Španjolska, voditeljprojekta, Kaunas University of Technology (KTU), Litva i Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju, Hrvatska uz suradnju sa Copernius Alliance, K-veloce, The Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU). Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci sudjeluje u još 2 projekta koji se bave održivim razvojem. Izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić voditeljica je HRZZ projekta Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja , a izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić voditelj UNIRI projekta Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj (ADOOR). Izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić s Filozofskog fakulteta voditeljica je UNIRI projekta koji se odnosi na održivost – Povezanost s prirodom, organizacija slobodnog vremena učenika rane školske dobi i digitalne tehnologije (PROVIDIT). Cilj projekta je utvrđivanje smjernica namijenjenih razvoju značajnije povezanosti s prirodom, kvalitetnijoj provedbi organiziranog slobodnog vremena učenika, odgovornom korištenju digitalne tehnologije te unaprjeđivanju kvalitete života učenika, učitelja, škole i održivog razvoja zajednice.

Sastavnice UNIRI izvode kolegije i studijske programe koji se odnose na održivost i to Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: preddiplomski studij Menadžment održivog razvoja, diplomski studij Održivi razvoj turizma i poslijediplomski studij Menadžment održivog razvoja; Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci obavezni i izborni kolegiji u sklopu preddiplomskog i diplomskog studija: Fizika okolišaOpća ekologijaGospodarenje otpadomGospodarenje vodamaEkologija kopnenih sustavaEkologija vodaFizičko modeliranje okolišaFizika mora, Geohazardi, Instrumentalne metode u fizici okolišaMikrobiologija okolišaProcjena utjecaja na okolišZaštita okolišaZbrinjavanje otpada; Učiteljski fakultet: obvezan kolegij Pedagogija održivog razvoja na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju  i redovitom i izvanrednom preddiplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje; Tehnički fakultet: poslijediplomski sveučilišni doktorski studij smjer Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša.

Skip to content