O SVEUČILIŠTU / GLOBALNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA (SDG)

Globalni ciljevi održivog razvoja (SDG)

Sveučilište u Rijeci (UNIRI) njeguje znatiželju, odvažnost, uključivost, različitost, participaciju i solidarnost kao nužne uvjete progresivnih i pravednih institucija, uz dostupnost obrazovanja, osiguravanje jednakih mogućnosti za sve, brigu za ranjive i podzastupljene skupine, promicanje različitosti, uključivosti i dostojanstva svake osobe, akademsku čestitost i javnu odgovornost koje povećavaju autentičnu kvalitetu istraživačkog i obrazovnog rada te doprinose pravednosti u društvu. Stvaranjem doprinosa postizanju jednog, Sveučilište u Rijeci istovremeno ostvaruje doprinos postizanju drugih ciljeva održivog razvoja, stoga je u određenim okolnostima uistinu zahtjevno odrediti, kategorizirati i napraviti distinkciju kojem cilju održivog razvoja određena aktivnost doprinosi. Svih 17 globalnih ciljeva održivog razvoja temelje se na tri ključne dimenzije održivog razvoja: društvu, okolišu i gospodarstvu, koji uz partnerstvo i mir, čine ishodište puta ka održivom razvoju. 

Krene li se od pretpostavke kako pojedine aktivnosti ostvaruju višestruki doprinos, može se zaključiti kako aktivnosti Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica ostvaruju višestruki doprinos postizanju globalnih ciljeva održivog razvoja i dobrobiti društva u cjelini. U dijelu koji slijedi daje se osvrt na doprinose Sveučilišta u Rijeci održivom razvoju ostvarene tijekom 2021. godine, a koji nisu potkrijepljeni dokazima traženim THE Impact Rankings metodologijom.

accordion-block_21b503dc11270d4cd6146d7cdf99aace

Izjava o prilagodbama i razvoju sveučilišnih politika i praksi u skladu s ciljevima održivog razvoja i klimatske neutralnosti

SDG 1: Svijet bez siromaštva

Siromaštvo kao nedostatnost sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba i osiguranje egzistencije, nedostupnost ili ograničena mogućnost obrazovanja, beskućništvo, loši i neodgovarajući stambeni uvjeti, predstavlja stanje deprivacije dohotka i drugih materijalnih, socijalnih i kulturnih resursa, a utječe na cjelokupno zdravlje, zapošljavanje, učenje i poštovanje.

Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost prijaviti se za  državnu stipendiju za studente slabijeg socioekonomskog statusa , za stipendiju i financijsku pomoć Sveučilišta u Rijeci iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“, stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci stipendiju za studente s prebivalištem na području grada Rijeke koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te za stipendiju Grada Rijeke koja se dodjeljuje prema socijalnim kriterijima. Na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Izvodi se kolegij Kritika, emancipacija, utopija koji studentice i studente upoznaje s problemima neravnomjerne raspodjele bogatstva u društvima i povijesno ponuđenim rješenjima te nudi znanstveno-istraživački i kritički utemeljenu valorizaciju ekonomsko-političkih i društveno-kulturalnih učinaka neravnomjerne raspodjele proizvedenog bogatstva. Time se postavljaju osnove razumijevanja problema siromaštva, otvara rasprava o njegovom iskorjenjivanju i omogućava daljnje studiranje teme.

Pri Ekonomskom fakultetu i 2022. godine djeluje Studentski poduzetnički inkubator Torpedo kao zanimljiv i inovativan način doprinosa ostvarivanju globalnog cilja održivog razvoja koji se odnosi na smanjenje siromaštva.

Pomorski fakultet stipendira studente slabijeg imovinskog statusa putem Zaklade Predrag Stanković . Fakultet sponzorira i vrhunske sportaše koji zbog imovinskog statusa ne bi mogli pristupiti vrhunskim sportskim natjecanjima.

Studenti Pravnog fakulteta u Rijeci se mogu, uz nacionalne i sveučilišne natječaje za stipendije i financijsku pomoć, obratiti upravi Fakulteta za financijsku pomoć iz Fonda za studente slabijeg imovinskog stanja. U 2022. godini Pravni fakultet je pomogao troje studenata iz Fonda. U sklopu projekta Praxis Iuris , na Pravnom fakultetu u Rijeci, tijekom 2022. godine pružana je besplatna primarna pravna pomoć potrebitim osobama koje su se individualno javljale te kroz posjete udrugama S.O.S. Rijeka, Ruža Sv. Franje, Udruga Depaul i Udruga umirovljenika Pazinštine.

Sveučilište u Rijeci u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i lokalnom udrugom „Centar za kulturu dijaloga – CeKaDe” sudjeluje u kreiranju politika i akcija za okončanje siromaštva, posebno za djecu od 6 do 16 godina: https://www.pgz.hr/objave/moje-mjesto-podsuncem/. Za potrebe projekta „Moje mjesto pod suncem“ Sveučilište u Rijeci je osiguralo prostor u kojem se odvijaju aktivnosti programa, a u kojem prvenstveno vrijeme provode djeca koja se nalaze ispod ruba siromaštva.  Učiteljski fakultet u Rijeci sudjeluje u projektu kroz poticanje afiniteta studenata i nastavnika prema različitim oblicima i sadržajima borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, uključivanju studenata u Program MMPS kroz volontiranje te u razmjeni iskustava i prijenosu znanja i informacija organiziranjem okruglih stolova, konferencija, predavanja, radionica, izložba radova djece, studenata i nastavnika, kao i sličnih aktivnosti.

SDG 2: Svijet bez gladi

Sveučilište u Rijeci svjesno kako je glad, usko povezana sa siromaštvom i neimaštinom, kroz povijest pratila ljudski rast i razvoj tehnologije, ovisna o vremenskim prilikama, prirodnim katastrofama i klimatskim promjenama te je pratilac ratova i nestabilne političke i ekonomske situacije. Stoga društveno odgovornim poslovanjem te dijalogom sa širom društvenom zajednicom, Sveučilište u Rijeci svojim studijskim programima koji u značajnim udjelom obuhvaćaju obrazovanje za održivi razvoj posredno doprinosi postizanju 2. cilja održivog razvoja kojim se nastoji iskorijeniti glad, podizanjem razine svijesti o nužnosti posizanja sigurnosti hrane i poboljšanja ishrane te promiče održivu privredu.

Sveučilište u Rijeci potiče svoje studente i zaposlenike na uključivanje u volonterske i ostale aktivnosti raznih humanitarnih organizacija koje provode razne zdravstvene i socijalne programe te pruža pomoć najpotrebitijima u slučaju katastrofa (npr. Hrvatski crveni križ, socijalne samoposluge, pučke kuhinje i ostale dobrotvorne organizacije) te podržava rad Volonterske mreže UNIRI.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kroz studijski program Menadžment održivog razvoja kao i kroz kolegij Hrana i prehrana nastoji podići svijest o važnosti pravilne prehrane i održivom gospodarstvu. Na Fakultetu je 27. lipnja 2022. održan okrugli stol Forum održive gastronomije, i Eko sajam. U panelu su sudjelovali predstavnici Liburnia Riviera Hotela d.d., TZ Kvarnera, Udruge Žmergo i Fakulteta. Raspravljalo se o važnosti promocije i edukacije o održivoj gastronomiji te korištenju ekološki uzgojenih, sezonskih namirnica. Nakon okruglog stola, u dvorištu Fakulteta održan je Eko sajam gdje su proizvode predstavili ekološki certificirani proizvođači.

Na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izvodi se kolegij Kritika, emancipacija, utopija koji studentice i studente upoznaje s problemima neravnomjerne raspodjele bogatstva u društvima i povijesno ponuđenim rješenjima te nudi znanstveno-istraživački i kritički utemeljenu valorizaciju ekonomsko-političkih i društveno-kulturalnih učinaka neravnomjerne raspodjele proizvedenog bogatstva. Time se postavljaju osnove razumijevanja problema siromaštva, otvara rasprava o njegovom iskorjenjivanju i omogućava daljnje studiranje teme.

Tehnički fakultet u Rijeci sudjeluje u upravljačkom odboru COST akcije „European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors“ (SENSORFINT).

SDG 3: Zdravlje i blagostanje

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključujući odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/2009) čime pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja koji predstavljaju strateške razvojne pravce Republike Hrvatske –  jačanje javnog zdravstva.

SZSUR svojim je aktivnostima poticao uključivanje studenata u obavljanje posla testiranja na Covid-19 te je postavio portal za prijavljivanje na cijepljenje protiv COVID-19. SZSUR također kontinuirano u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, organizira dobrovoljno darivanje krvi na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

Studentima UNIRI na raspolaganju su zdravstvene usluge nadležnih školskih liječnika koje UNIRI u suradnji Nastavnim zavodom za Javno zdravstvo PGŽ, pruža u Studentskoj ambulanti na Kampusu(kampus.zdravlje@zzjzpgz.hr), među koje se ubrajaju sistematski pregledi studenata na prvoj godini studija, pregledi prije prijema u studentski dom, timski rad sa studentima s teškoćama vezano za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture, savjetovališni rad i cijepljenja. U Studentskoj ambulanti na Kampusu, svim zaposlenicima Sveučilišta u Rijeci osigurani su redoviti sistematski zdravstveni pregledi, a na svim sastavnicama i na Kampusu Sveučililšta u Rijeci zabranjeno je pušenje.

Doprinos osiguranju i promicanju zdravog načina života Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) ostvaruje kroz brojne humanitarne akcije. Humanitarna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Odjela za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka, Crvenoga križa Opatija i Fakulteta održava se već tradicionalno svake godine. U 2022. godini održala se 20. travnja i 19. listopada. Većina studenata i nastavnika višestruki su darivatelji krvi, a bilo je i novih darivatelja. Studenti i nastavnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sudjelovali su na ljetnoj školi „Health Tourism 2022“ koja se održala od 9. do 15. listopada 2022. u Pfarkirrchenu, Njemačka. Održana su brojna predavanja i radionice na temu zdravstvenog turizma. Nadalje, FMTU je u 15. studenog 2022. organizirao panel radionicu „Mogu li poduzetnici živjeti zdravo.. ?“ . Cilj panela bio je približiti mogućnosti i utvrditi temelje za kreiranje turističke ponude koja se bazira na zdravom načinu života – zdravstvenim uslugama, sportu i rekreaciji.

Medicinski fakultet surađuje s velikim brojem zdravstvenih ustanova (bolnice, KBC, Nastavni zavod za javno zdravstvo) koji su nastavne baze. Medicinski fakultet također ostvaruje višegodišnju suradnju s privatnim sektorom. Posebice je izražena suradnja s tvrtkom „Jadran – galenski laboratorij“ na razvoju novog antivirusnog proizvoda „Rino sprej“ te razvoj novog aplikativnog rješenja SARS-CoV-2 vakcine. Također je s biofarmaceutskom kompanijom „Omnix Medical Ltd.“ ostvarena suradnja na proizvodnji protutijela i testu antigeničnosti produkata, a temeljem prijavljenog projekta „RAIL: disRupting the monoclonal antibodies manufacturing paradigm with ionic liquids“ na Horizon Europe (Pathfinder Open). Dugogodišnja suradnja također je ostvarena s tvrtkom „Fidelta“, na području pretkliničkih faza razvoja lijekova.

Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini na Medicinskom fakultetu u Rijeci, usmjeren je prema implementaciji novih tehnologija u biomedicinskom području. Centar do sad bilježi veliki broj uspješno realiziranih suradnji prvenstveno s nastavnim bazama poput: KBC Rijeka, Thalassotherapia Opatija, Klinika za ortopediju Lovran te županijski domovi za starije i nemoćne. U području izrade edukacijskih materijala, uspješno je realizirana izrada CAD/CAM modela anatomske geometrije klavikule kao nastavnog pomagala. Osnivanjem Centra za istraživanja i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini osigurala se institucionalna potpora pomorskoj orijentaciji kroz okupljanje kadrova, ideja, projekata i znanja. Aktivnosti Centra su usmjerene prema unapređenju i popularizaciji edukacije na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima medicine, edukaciji ronilaca i opće populacije, edukaciji liječnika, medicinskih sestara i tehničara. Aktivnosti Centra su usmjerene ka ostvarenju znanstveno-razvojnih projekata od strateških interesa za lokalnu zajednicu te integriranje istraživačke politike kojom se potiče ekonomski razvoj temeljen na znanju i održivom razvoju. Djelatnici Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, kao svojevrsni nastavak projekta Urban Health Centres Europe – UHCE, već osmu godinu zaredom organiziraju vježbe za osobe starije životne dobi (+65) na području grada Rijeke. Grupe vježbača vode studenti Preddiplomskog studija Fizioterapije koji su prošli edukaciju o vođenju vježbi s osobama starije životne dobi. Tijekom listopada organizirane su vježbe za osobe starije životne dobi u organizaciji Medicinskog fakulteta u Rijeci. Tijekom 2022. godine Javnozdravstveni laboratorij na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta bio je mjesto provođenja znanstvenoistraživačkog rada u okviru projekta Value-based methodology for integrated care supported by ICT (ValueCare). Ispitanici uključeni u ValueCare projekt periodično su dolazili na mjerenja koja su uključivala sljedeće: antropometrijska mjerenja, mjerenje krvnog tlaka, mjerenje snage stiska šake ruku, spirometriju, EKG te mjerenje glukoze i kolesterola u krvi. Katedra za Zdravstvenu ekologiju na Medicinskom fakultetu suorganizator je tradicionalnog nacionalnog okupljanja proizvođačke, stručne i znanstvene zajednice na temu sigurnosti i kakvoće pčelinjih proizvoda. Moto Konferencije 2022. godine glasio je “Izazovi EUR-a i Schengena“.

Na Građevinskom fakultetu kontinuirano se potiče i provodi informiranje djelatnika i studenata na zdrav život (GRADRI živi zdravo). Djelatnici Građevinskog fakulteta u Rijeci kontinuirano sudjeluju na B2B Run utrkama i ostalim utrkama koje organiziraju pojedine sastavnice Sveučilišta u Rijeci, kao i na Studentskoj Fiumanki, natjecanju u jedrenju koje organizira Sveučilište u Rijeci.  Za djelatnike Građevinskog fakulteta provodi se tečaj joge u prostorima fakulteta.

S obzirom na sve veći broj studenata koji imaju potrebu za različitim oblicima savjetovanja i podrške, tijekom 2022. godine, u suradnji s Uredom za akademsku podršku, započeo je ciklus od 6 radionica vršnjačke potpore za studente prijediplomskih godina studija na razini Sveučilišta u Rijeci, a koje su osmišljavali i provodili studenti i studentice završne godine diplomskog studija Psihologije, pod mentorstvom nastavnica s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta (izv. prof. dr. sc. Rosande Pahljina-Reinić, izv. prof. dr. sc. Barbare Rončević Zubković i asistentice Martine Bažon). Tijekom 2022. godine provedene su dvije radionice vezane uz teme upravljanja vremenom i postavljanja ciljeva, a tijekom 2023. godine provedene su još 4 radionice na temu: Kako prestati prokrastinirati?, Suočavanje s neuspjehom, Strah od javnog nastupa te Asertivnost. Cilj provedenih radionica bio je poučiti studente nižih godina studija navedenim vještinama kako bih ih se osnažilo za uspješnije suočavanje s aktualnim, kao i budućim zahtjevima studiranja i studentskog života općenito.

Fakultet zdravstvenih studija ima prvu primalju doktoricu znanosti u Hrvatskoj što značajno utječe na razvoj primaljstva kao struke (https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/deana-svaljug-je-prva-hrvatska-primalja-s-titulom-doktora-znanosti/). Fakultet zdravstvenih studija je suradnik na Erasmus+ projektu pod akronimom REMCO u sklopu ključne aktivnosti Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse. Projekt je posvećen djelatnicima u području mentalnog zdravlja kako bi optimalno planirali i vodili online savjetovanje i terapiju.

Fakultet zdravstvenih studija je partner na projektu AHEAD in VET usmjerenom na promoviranje  europskog viđenja mentalnog  zdravlja, posebice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se o  mentalnom zdravlju lakše razgovaralo i stvorila se baza za daljnje  poboljšanje kompetencija u tom području. Rezultati će biti kreirani u suradnji šest partnera iz područja cjeloživotnog obrazovanja iz pet  europskih zemlja (Austrija, Italija, Belgija, Grčka i Hrvatska). U cilju promicanja zdravstvene pismenosti opće populacije  i time unaprjeđenja zdravlja i prevencije bolesti Fakultet zdravstvenih studija pokrenuo je  ciklus za javnost otvorenih popularnih znanstvenih tribina u travnju 2022. Održano je više  tribina do kraja 2022., a neke od njih: “Znanjem do zdravog društva” , “Sestrinstvo utemeljeno na znanosti” , “Globalna kriza i mentalno zdravlje” .

Europska udruga studenata prava (ELSA) Rijeka organizirala je 10. svibnja 2022. godine prvu javnu tribinu pod nazivom “Stres, faks & rock’n’roll”  u sklopu Europskog tjedna mentalnog zdravlja. Od 26. do 28. rujna 2022. godine održala se Škola zagovarača u zdravstvu, organizirana u sklopu projekta Zdravstveni opservatorij, čiji je partner i Pravni fakultet u Rijeci, a u sklopu Noći istraživača 2022 održana je PRAVRI Sudnica na temu “Hrana i zdravlje: što nam proizvođači (ne) govore?” kojom prilikom su podijeljeni i letci – s jedne strane su imali elemente zakonske regulative koja se odnosi na reklamiranje hrane, a s druge prijedlog za zdravi međuobrok.

Tehnički fakultet je ostvario suradnju na kompetitivnim projektima i kroz programe umrežavanja i mobilnosti (poboljšanje standarda zdravlja i sl.) s brojnim zdravstvenim institucijama u RH i u inozemstvu.

SDG 4: Kvalitetno obrazovanje

Kvalitetno obrazovanje je temelj za poboljšanje života ljudi i održivi razvoj. Sveučilište u Rijeci veliki naglasak stavlja i na cjeloživotno obrazovanje te kroz različite programe u kojima sudjeluju sastavnice Sveučilišta i njezini zaposlenici omogućava pristup neformalnim oblicima obrazovanja. Sveučilište za treću dob nudi neformalni oblik obrazovanja osobama treće životne dobi te im omogućava stjecanje novih spoznaja i povezivanje stečenog znanja s osobnim životnim iskustvom. Tijekom 2022./2023. godine održani su ciklusi radionica slikarstva, informatike i pčelarstva i raznovrsna predavanja.

Na FMTU djeluje Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete koji periodično provodi evaluaciju studentskog zadovoljstva kvalitetom nastave te temeljem odgovora poboljšava istu. Cjeloživotno obrazovanje postalo je neizostavno u svakoj profesiji te se na FMTU provode brojni programi cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja koji su usmjereni prema svim građanima, a prije svega prema diplomantima i studentima svih razina sveučilišnoga obrazovanja, studentima sastavnica Sveučilišta u Rijeci, članovima strukovnih udruga, zaposlenicima u javnom i privatnom sektoru gdje postoji potreba za obrazovanjem te čitavoj društvenoj zajednici. Fakultet sudjeluje kao partner u projektu ON-IT,  Online Internship in Tourism koji je financiran iz programa Erasmus +, Ključna mjera 2. – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse. Projekt ima za cilj osmisliti smjernice i resurse za provedbu prakse na daljinu, tj. stažiranja i pripravništva kroz koje bi pružili studentima usvajanje i razvoj vještina te povećali svoj profesionalni uspjeh na tržištu rada oblikovanom digitalnom transformacijom. Glavni rezultat projekta su smjernice i vodiči, odnosno razni alati koji će olakšati usvajanje novih načina učenja na daljinu kao bolju pripremu za tržište rada, odnosno stažiranje i pripravništvo. Također u cilju stjecanja dodatnog znanja Centar za karijere i stručnu praksu FMTU provodi brojne edukacije za svoje djelatnike.

Od akademske godine 2022./2023. na Medicinskom fakultetu je u upotrebi aplikacija „INP“ (https://inp.medri.uniri.hr/login) aplikacije koja je namijenjena studentima i nastavnicima s ciljem olakšanja praćenja nastavnih obaveza, kontrole dolazaka i održavanja nastave. INP je jedinstvena aplikacija koja omogućava kontrolu nastavnog procesa, planiranje obaveza, pohranjivanje nastavnih planova. Poseban dodatak je eKnjižica kliničkih vještina koja omogućava dinamički unos i praćenje praktičnih znanja koje studenti stječu tijekom cjelokupnog studiranja.

Na Medicinskom fakultetu odvija se nekoliko programa Cjeloživotnog učenja a od 2022. godine i „Moderna i praktična medicinska edukacija“ koja je jedinstveni i inovativni program cjeloživotnog obrazovanja koji čini konstruktivni sustav potpore nastavnicima u savladavanju strukturnog okvira i primjeni pravila dobre prakse medicinske edukacije kako bi u svojem nastavnom djelovanju mogli doseći najvišu razinu kreativne slobode. Uz postojeće programe koji se vide na linku (https://medri.uniri.hr/obrazovanje/cjelozivotno-obrazovanje/) u postupku reakreditacije se nalaze još tri programa: Napredna anatomska, fiziološka i patofiziološka saznanja u sportskoj medicini i sportskoj kardiologiji, Prevencija, dijagnostika, liječenje i rehabilitacija te slikovne metode u prikazu sportskih ozljeda i Multidisciplinarni pristup u sportskoj medicini.

Uključenost Medicinskog fakulteta u društvene tijekove očita je i iz brzine kojom reagiramo na aktualne društvene tijekove. Tako su se naši znanstvenici u aktualnoj pandemiji SARS-CoV-2 virusa, osim kroz terenski rad s pacijentima, iskazali i u svojim javnim istupima kroz različite medije na nacionalnoj i lokalnoj razini, u rasponu od HRT-a preko Jutarnjeg lista do Novog lista, ulažući velik trud u edukaciju šire javnosti, kako o specifičnostima konkretnog virusa i konkretne pandemije, tako i o korisnosti cijepljenja općenito.

https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/zlatko-trobonjaca-dnevnik-4906347

https://n1info.hr/vijesti/jonjic-o-koroni-mislim-da-ce-se-nesto-dogoditi-najesen/

MEDRI – N1 Dnevnik 02.11.2022. – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=QE9QoghFrMU

Znanstvenici Fakulteta za fiziku iskazali su se svojim javnim istupima i sudjelovanjem na popularizacijskim projektima kroz različite medije na nacionalnoj i lokalnoj razini (Festival znanosti 2022, Noć istraživača 2022, znanstvenopopularna emisija Baltazar HR Radio Rijeke, programi u palači Moise). Na Fakultetu za fiziku izvode se predavanja na engleskom jeziku te je angažiran  gostujući profesor sa Sveučilišta u Trstu. Sudjelovanje na projektu „Prepoznavanje promjena u okolišu i upravljanje rizicima“  (UNIRI CLASS A1) – razvoj mikrokvalifikacije koji treba rezultirati i programom cjeloživotnog učenja usmjerenog na teme klimatskih promjena, ekstremnih događaja i s njima povezanih rizika. Vođenje projekta „Razvoj digitalnog oblika nastavnog procesa i uvođenje inovativnih oblika poučavanju nastavi fizike okoliša“ (UNIRI CLASS A2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju). Na Fakultetu za matematiku u 2022. godini nastavljeno je izvođenje nastave na visokom nivou, o čemu svjedoče i studentske ankete u kojima se nastava ocjenjuje visokim ocjenama. Na temelju razgovora s bivšim studentima Fakulteta, a također i iskustva studenata i poslodavaca stečenog u okviru kolegija Seminar primijenjene diskretne matematike, uvode se novi kolegiji i rade izmjene u postojećim kolegijima.

Djelatnici Fakulteta za matematiku radili su tijekom 2022. godine na projektima kojima je cilj povećati kvalitetu nastave: Erasmus+ projekt InAMath (1.9.2020. – 28.2.2023.) Cilj je projekta osmisliti i učiniti dostupnim paket različitih mjera koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike Nositelj projekta je Sveučilište u Rijeci, a projekt koordinira Fakultet za matematiku; Erasmus+ projekt EnLeMaH (1.4.2021. – 31.3.2023.) Projekt EnLeMaH ima za cilj promicanje aktivnog rada učenika u području funkcija; Erasmus+ projekt RAPIDE (1.3.2021. – 28.2.2023.); ESF projekt STEM(AJMO!)  (1.7.2021. – 30.6.2023.) Fakultet za matematiku sudjeluje u radu projekta STEM(AJMO) kojeg financira Europski socijalni fond. Ideja projekta je edukacija edukatora iz STEM područja, čime projekt doprinosi podizanju kvalitete obrazovanja u području STEM-a. Zadaća Fakulteta u projekti je osmisliti i provesti edukaciju članova udruga na temu popularizacije STEM-a, posebno matematike, te voditi edukatore iz udruga u osmišljavanju i provedbi aktivnosti koje za cilj imaju popularizaciju STEM-a.

Građevinski fakultet u Rijeci akreditirao je sljedeće programe cjeloživotnog obrazovanja: Procjena utjecaja zahvata na okoliš; Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš; Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni studij građevinarstva; Pripremni tečaj za brucoše preddiplomskih studija u STEM području.

Djelatnice Filozofskog fakulteta, doc. dr. sc. Iva Buchberger članica je radne skupine za izradu kurikuluma nastavnog predmeta Kritičko mišljenje  dok je izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić članica radne skupine za izradu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja za fakultativni predmet u srednjim školama pod nazivom “Škola i zajednica” . Članice Odsjeka za pedagogiju prof. dr. sc. Nena Rončević, prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, dr. sc. Nena Vukelić članice su Erasmus+ KA110-HED projekta  SDG-iLevel Project. Istraživački cilj projekta SDG-iLevel je ispitati kako sveučilišni nastavnici doprinose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, prema njihovom položaju/ulozi u visokom učilištu na kojem su zaposleni i u četiri institucionalna područja (nastava, istraživanje, angažman u zajednici i upravljanje).

Objavljena urednička monografije na temu (post)pandemijskog obrazovanja pod naslovom „Prema postpandemijskom obrazovanju: kako osnažiti sustav odgoja i obrazovanja?“, urednice prof. dr. sc. Anita Zovko, dr.sc. Nena Vukelić i dr.sc. Ivana Miočić. Urednička monografija je fokusirana na temu osnaživanja sustava odgoja i obrazovanja, odnosno osiguravanjem kvalitetnog obrazovanja. Na Odsjeku za pedagogiju na diplomskom studiju izvodi se izborni kolegij Osiguravanje kvalitete u obrazovanju. Cilj kolegija jest osposobiti studente za razumijevanje i interpretiranje pojma osiguranje kvalitete u odgojno obrazovnim organizacijama te spoznaja vlastite uloge i mogućnosti djelovanja u tim procesima. Prof. dr. sc. Vesna Kovač i dr. sc. Ivana Miočić članice su projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima TEMCO čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja.“ Izvor financiranja je Europski socijalni fond (3.542.852,64 HRK). Svrha projekta je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje.

Projekt „Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja (forOR)“   kojeg vodi izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, a podupire Hrvatska zaklada za znanost. Ciljevi projekta su identificirati odrednice, dominantna obilježja i zastupljenost građanstva održivosti u formalnom obrazovanju, istražiti spremnost (budućih) nastavnika za integraciju održivog razvoja u nastavu te izraditi njihovu tipologiju prema faktoru spremnosti na promjene.

Od 2020. godine FFRi je partner na projektu “SLUSIK – Service-learning upscaling social inclusion for Kids” („SLUSIK: učenje zalaganjem u zajednici za povećanje socijalne inkluzije djece“), sufinanciran je od strane programa Erasmus+ Europske unije, a vodi ga Europski volonterski centar (Belgija) u suradnji s Out of the Box International (Belgija), Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci (Hrvatska), Sveučilištem u Limericku (Irska), Sveučilište u Granadi (Španjolska), Nastavničkim fakultetom u Beču (Austrija) i Sveučilištem Matej Bel (Slovačka). U okviru projekta je osmišljen model učenja zalaganjem u zajednici za srednje škole koji je pilotiran tijekom školske godine 2021/2022 u pet europskih zemalja, a pilot partner FFRi je bila srednja Ekonomska škole Mije Mirkovića iz Rijeke u kojoj je model uspješno pilotiran, uz podršku ravnateljice, stručnih suradnica I nastavnice upravno pravnih predmeta u okviru kojih su se provele sve pilot aktivnosti. U okviru projekta izdan je priručnik za nastavnike na pet jezika, uključujući I hrvatski.

Fakultet zdravstvenih studija je u 2022. započeo proces akreditacije dva nova diplomska studija, Sestrinstvo – javno zdravstvo i Sestrinstvo – gerontologija. Pomorski fakultet je lider u cjeloživotnom učenju (tečajevi za pomorce po STCW konvenciji i niz projekata cjeloživotnog učenja ).

U sklopu projekta Providentia Studiorum Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u hrvatskoj objavljena je e-knjiga Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj u e-Pub formatu u izdanju Pravnog fakulteta u Rijeci. Tijekom rujna i listopada 2022. na Pravnom fakultetu u Rijeci održana je Jean Monnet EU Sports Law, Policy & Diplomacy Rijeka Summer School, akreditirani program cjeloživotnog učenja s 4 ECTS boda. U partnerstvu s Fakultetom za menadžment u turizmu  i ugostiteljstvu te u suradnji sa zakladom Hanns-Seidel-Stiftung u tjednu od 11. do 15. srpnja na fakultetu je održana ljetna škola ELESS European Law and Business Summer School 2022 na kojoj su prisustvovali studenti Hrvatske, Italije, Španjolske, Slovenije, Nizozemske, Brazila, Venezuele, Portugala, Češke, Slovačke, Poljske, Bugarske i Austrije.

Na Učiteljskom fakultetu se kontinuirano provode programi cjeloživotnog obrazovanja: Voditelj kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi. U 2022.oj godini održana su 3 ciklusa programa Voditelj kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi s ukupno 68 polaznika.

SDG 5: Rodna ravnopravnost

Sveučilište u Rijeci prvo je sveučilište u Republici Hrvatskoj koje je 2021. usvojilo Plan Rodne ravnopravnosti koji osigurava mehanizme za postizanje institucijske kulture rodne ravnopravnosti i različitosti, integraciju rodne perspektive u studijske programe i transfer znanja o rodnoj ravnopravnosti u zajednicu, za unaprjeđenje kvalitete života i rada na Sveučilištu, ali i za osnaživanje rodne ravnopravnosti u razvoju karijera – u znanstvenom i umjetničkom istraživanju. Planom rodne ravnopravnosti Sveučilište u Rijeci želi se profilirati kao mjesto jednakih mogućnosti, mjesto koje uvažava različitost i uključivost te koje je sigurno i s nultom stopom tolerancije prema diskriminaciji, uznemiravanju i svim oblicima neravnopravnosti. Dokument je izrađen u sklopu projekta Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima, akronim SPEAR (eng. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research), financiranom iz programa Obzor 2020. Sudjelovanjem u projektu Sveučilište u Rijeci potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost i dužnost odgovornog i socijalno osjetljivog javnog dionika, stvarajući poticajno okruženje protiv bilo kojih oblika neravnopravnosti u akademskoj zajednici.

U sklopu projekta, na treningu Europske komisije u kojem su sudjelovale predstavnice Sveučilišta u Rijeci, predstavljen je Plan rodne ravnopravnosti. Na zahtjev Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Rektorski zbor Republike Hrvatske imenovao je izv. prof. dr. sc. Dalidu Rittossa s Pravnog fakulteta u Rijeci za predstavnicu akademske zajednice u Radnoj skupini za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje 2022. do 2027. godine. Članice UNIRI teama sudjelovale su na konferencije u organizaciji triju EU projekata, CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research – CHANGE, Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions – LeTSGEPs i Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research – SPEAR.

U srpnju 2022. godine Vijeće za rodnu ravnopravnost donijelo je Smjernice o rodno uključivoj komunikaciji: Uporaba rodno osjetljiva jezika na Sveučilištu u Rijeci sa svrhom predstavljanja temeljnih odrednica rodno osjetljive i/ili rodno neutralne komunikacije te poticanja zajednice Sveučilišta u Rijeci na pronalaženje novih primjerenih komunikacijskih rješenja.

S ciljem promicanja rodne ravnopravnosti, studenti i djelatnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) 23. veljače 2022. obilježili su Dan ružičastih majica. Ovim obilježavanjem naglasila se borba protiv vršnjačkog nasilja te da je Fakultet mjesto nulte tolerancije na nasilje. FMTU provodi projekt pod nazivom „Djeca i turizam: istraživanje stavova i doprinos djece u održivom razvoju turizma“. Projektom se želi analizirati percepcija djece o održivom razvoju turizma te utvrditi stupanj sudjelovanja djece u odlukama vezanim za razvoj turizma u destinaciji.

Filozofski fakultet je pokrenuo mikrokvalifikaciju “Rod u suvremenim kontekstima i prijeporima” u trajanju od tri semestra. Program mikrokvalifikacija „Rod u suvremenim kontekstima i prijeporima“ – Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci (uniri.hr) Odsjek za pedagogiju realizira kolegij Feministička pedagogija na trećoj godini prijediplomskog jednopredmetnog studija pedagogije.Plan i program sveučilišnog jednopredmetnog preddiplomskog studija pedagogije.

SDG 6: Čista, pitka voda i higijenski uvjeti

Ponosni na rezultate Hrvatske koja koristi manje od 1% raspoložive pitke vode, UNIRI nastavnim programima koji se odnose na zaštitu i očuvanje voda razvija osviještenost i promiče kulturu očuvanja voda. Valja istaknuti kako je na svim sastavnicama UNIRI dostupna tekuća pitka voda.

Fakultet za fiziku vodi UNIRI+ projekt „Modeliranje krša s javno-zdravstvenim i socio-ekonomskim implikacijama“ koji proučava kolebanja podzemne vode koja se koristi za vodoopskrbu te analizira klimatske i antropogene utjecaje na mikrobiološku kvalitetu mora za kupanje. Postaja „Čudesni svijet vode“ na Noći istraživača ima naglasak na očuvanju vodnih resursa.

Medicinski fakultet projektima koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša, uključujući i voda, razvija osviještenost i promiče kulturu očuvanja okoliša.

EUROBATH – Ususret novoj direktivi Europske unije o upravljanju kvalitetom vode za kupanje (Towards the New European Union Bathing Water Directive);

Modeliranje krša s javno-zdravstvenim i socio-ekonomskim implikacijama (Karst modeling with public and socio-economic implications);

Prilagodba novoj EU Direktivi o kvaliteti vode za kupanje (Adaptation to the New EU Bathing Water Quality Directive);

KLIMOD – Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima (Computer model of pollution, flooding and spreading of pollution in rivers and coastal sea areas) – KK.05.1.1.02.0017;

“Karakterizacija zdravstvenih rizika uslijed izloženosti populacije tradicionalnim zagađivalima i zagađivalima novog doba radi konzumacije morskih proizvoda”.

Filozofski fakultet provodi Projekt REGULATE –regulacija podzemnih voda u telespojenim socijalnim-ekološkim  sustavima“(2020.-2025.) organizira skup radi istraživanja mogućnosti održivog korištenja (podzemnih) voda. Projekt financira Njemačko Savezno Ministarstvo Obrazovanja i Istraživanja. Domaćin skupa je Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Suradnje s ISOE –Institut za socijalno-ekološka istraživanja, Sveučilište Goethe u Frankfurtu, Sveučilište Koblenz-Landau.

SDG 7: Pristupačna i čista energija

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključujući odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/09) i Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) te time pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja koji predstavljaju strateške razvojne pravce Republike Hrvatske – postizanje energetske neovisnosti i rasta učinkovitosti korištenja energije.

UNIRI kroz studijske programe koji se odnose na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razvija osviještenost i promiče tehnološki napredak, štednju energije, potiče uporabu obnovljivih prirodnih resursa i veću energetsku učinkovitost. Tehnički fakultet nudi program CO “Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada” te i sam raspolaže projektom obnove i nadogradnje sjeverne zgrade kojim bi se povećala energetska učinkovitost objekta. Tehnički fakultet je i u 2022. godini provodio brojne (komercijalne) stručne projekte za gospodarstvo kojima je cilj povećanje energetske učinkovitosti i čiste energije.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kroz kolegij Gospodarenje energijom u turizmu promiče štednju energije, potiče uporabu obnovljivih prirodnih resursa i veću energetsku učinkovitost. Dana 25. studenog 2022. održana je edukacija o obnovljivim izvorima energije u suradnji Fakulteta i TZ Lovran. FMTU je, u suradnji s Ericsson Nikola Tesla, ugradio senzore u dvorane koji mjere potrošnju energenata i  prate emisije CO2 a izvještaj se objavljuje na web stranici Fakulteta. Dugoročni ciljevi su stvaranje “pametne” zgrade kroz značajne uštede energije i financijskih sredstava te smanjenje ugljičnog otiska koji stvaraju aktivnosti FMTU.

SDG 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe prethodno opisanog zakonodavnog okvira dodatno oblikovanom Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), čime pridonosi i promovira uključivi i održivi ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve, što je propisano Pravilnikom o radu.

Međunarodna organizacija definira dostojanstveni rad kao produktivan rad za žene i muškarce u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva, što znači da mora biti pošteno plaćen, jamčiti siguran oblik zaposlenja i sigurne uvjete rada, omogućiti jednake prilike i uvjete za sve, uključivati socijalnu zaštitu radnika i njihovih obitelji, nuditi prilike za osobni razvoj i socijalnu integraciju radnika te omogućiti radnicima izražavanje zabrinutosti.

UNIRI je već 2003., donijevši Etički kodeks (revidirana verzija iz 2018. godine) te Etički kodeks za studente/studentice 2019. godine, uspostavilo mehanizme i institucijska postupanja koja osiguravaju uživanje zajamčenih ljudskih prava i uvjete za ostvarenje načela jednakosti i pravednosti. UNIRI je potpisnik Europske povelje za istraživače i Kodeksa ponašanja za zapošljavanje istraživača, koji utvrđuje nediskriminaciju kao jedno od općih načela i zahtjeva za poslodavce; poslodavci i/ili financijeri istraživača neće diskriminirati istraživača na bilo koji način na temelju spola, dobi, etničke, nacionalne ili društveno podrijetlo, vjera ili uvjerenje, seksualna orijentacija, jezik, invaliditet, političko mišljenje, društveno ili ekonomsko stanje.

FMTU ima dobru suradnju s gospodarstvom te kroz gostujuća predavanja gospodarstvenika želi pružiti studentima informacije o aktualnom stanju i razvoju gospodarstva. Od 09.-11.11.2022. studenti FMTU-a sudjelovali su na tradicionalnom skupu ekonomista „Ekonomska politika Hrvatske“  gdje se raspravljalo o novom dobu ekonomije i izazovima gospodarstva u postpandemijskim uvjetima.

Fakultet za fiziku omogućava rad u kuće za majke s djecom prilikom prilagodbi na vrtić i školu te slične situacije.

Sveučilište u Rijeci je donijelo Smjernice za usklađivanje privatnog i poslovnog života zaposlenih rodtelja/skrbnika za sve sastavnice Sveučilišta.

SDG 9: Industrija, inovacije i infrastruktura

Kako bi podigao svijest o važnosti zaštite i gospodarenja intelektualnim vlasništvom nastalom na Sveučilištu i pospješio proces njegove komercijalizacije, UNIRI Uredom za transfer tehnologije potiče stvaranje intelektualnog vlasništva na Sveučilištu, identificira, evaluira i štiti intelektualno vlasništvo Sveučilišta, komercijalizira intelektualno vlasništvo Sveučilišta te potiče suradnju akademske zajednice i gospodarstva. Usluge koje Ured za transfer tehnologije pruža znanstvenicima pri prijenosu rezultata istraživačkog i stručnog rada Sveučilišta u gospodarstvo jesu: edukacija znanstvenika i studenata Sveučilišta o važnosti transfera tehnologije i intelektualnog vlasništva, stručna procjena (evaluacija) komercijalnog potencijala rezultata istraživanja, savjetovanje o mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva i načina komercijalizacije, pronalaženje partnera za komercijalizaciju i izvora financiranja te predstavljanje i promoviranje rezultata znanstveno-istraživačkog i stručnog rada znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti.

U suorganizaciji sa Sveučilištem u Rijeci, Uredom za karijere Sveučilišta u Rijeci, te UNIRI ALUMNI udrugom Građevinski fakultet je proveo Dane karijera i UNIRI Job Fair (https://gradri.uniri.hr/dogadjanja/uniri-job-fair-poziv-studenticama-i-studentima/). Građevinski fakultet je suorganizator AdriaTech izložbe inovacija, te prvog inovacijskog foruma održanog u sklopu izložbe inovacija. Također kao punopravni član sudjeluje u radu Centra za digitalni razvoj Republike Hrvatske. Djelatnici Građevinskog fakulteta sudjelovali su na DiGiDeck2022 međunarodnoj konferenciji.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) ulaže u digitalizaciju i nove tehnologije. Dana 22. ožujka 2022. potpisan je memorandum s Microsoft Hrvatska, što će studentima omogućiti stjecanje digitalnih vještina koje su ključne za njihovo buduće zapošljavanje. U cilju poticanja inovacija surađuje sa poduzetničkim inkubatorom HUBBAZIA Opatija – Centar za inovacije u turizmu. U okviru Hubbazia Demo Day-a studentica Fakulteta osvojila je 1. mjesto za najbolju poduzetničku ideju. FMTU sudjeluje u brojnim projektima vezanim uz inovacije. Fakultet je partner na projektu InCompEdu koji se bavi inovativnim kompetencijama u visokom obrazovanju. Cilj projekta je razviti i promovirati inovativne digitalne vještine nastavnika koje se mogu implementirati i u potpuno internetsko i hibridno visoko obrazovanje, uključujući sposobnost korištenja platformi posvećenih vođenju online tečajeva u visokom obrazovanju a sve sa svrhom stvaranja inovativnih kurikuluma u visokom obrazovanju. Isto tako, FMTU je partner na projektu CEKOM – centar kompetencija za pametne gradove. Cilj je bio razviti inovativna tehnološka rješenja koja bi trebala olakšati svakodnevni život u urbanom okruženju. Zatim, Fakultet je nositelj projekta „Primjena chatbotova temeljenih na umjetnoj inteligenciji u uslugama u hotelijerstvu“. Cilj je istražiti stvarnu upotrebu chatbotova s umjetnom inteligencijom u hotelijerstvu. Nadalje, povodom Svjetskog dana digitalnog čišćenja otpada koji se održava 19. ožujka svake godine, u suradnji sa udrugom Žmergo Opatija, održana je radionica o digitalnom otpadu i digitalnom otisku. Po završetku radionice, studenti su proveli digitalno čišćenje svojih uređaja.

Fakultetu zdravstvenih studija u okviru programa UNIRI CLASS dodijeljena je potpora za istraživačko-razvojni projekt razvoja praktičnih kompetencija studenata fizioterapije za budućnost. Na Pravnom fakultetu u Rijeci održana je 14. lipnja 2022 radionica „Otvoreni pristup znanstvenim informacijama“ u sklopu serije radionica „Who is Q? Serija doktorskih radionica o pravno znanstvenoj  komunikaciji“. Djelatnici Tehničkog fakulteta sudjelovali su na UNIRI-INOVA projektima financiranja interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata koji uključuju dionike iz gospodarstva i/ili zajednice.

SDG 10: Smanjenje nejednakosti

SDG10 usmjeren je na smanjenje nejednakosti u dohotku (a najbolji rezultati postignuti su u zemljama koje ostvaruju kontinuirani ekonomski rast), ali i na nejednakosti koje se temelje na spolu, dobi, invaliditetu, rasi, klasi, etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti, itd., kako unutar tako i među zemljama.

Održivi rast prihoda, potreban za smanjenje nejednakosti i osiguranje zajedničkog prosperiteta, neizostavno je popraćen održivim ekonomskim rastom. UNIRI nastavnim programima koji se odnose na navedenu tematiku pruža studentima, sutrašnjim  aktivnim društvenim akterima, znanja o stanju i razvoju gospodarstva, definiranog raspoloživošću prirodnih i proizvedenih resursa, ljudskim znanjima i sposobnostima njihove uporabe te organizacijskim oblicima i društvenim institucijama koje reguliraju i usmjeruju gospodarske aktivnosti.

Stoga, UNIRI djeluje sukladno odredbama Etičkog kodeksaPravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika koji artikulira nedopustivost bilo kakvog diskriminatornog postupanja i uznemiravanja, Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata koji artikulira nedopustivost bilo kakvog diskriminatornog postupanja i dokumenta Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja „Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj“ te kroz Sveučilišni savjetovališni centar u okviru kojeg djeluju Psihološko savjetovalište, Ured za studente s invaliditetom i Ured za karijere, pruža različite oblike besplatne podrške i pomoći studentima i djelatnicima riječkog Sveučilišta. SVKRI nastoji udovoljiti potrebama posebno osjetljivih skupina studenata, pa u cilju smanjenja nejednakosti u suradnji sa Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci sudjeluje u projektu „Prilagodba literature slijepim i slabovidnim osobama V“ kojeg provodi udruga Zamisli u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci, uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sveučilište u Rijeci svake godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija/financijskih pomoći iz programa “Solidarnost” Fonda “Aleksandar Abramov”. Stipendije/financijske pomoći namijenjene su redovitim i izvanrednim studentima slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo prijave na natječaj imaju studenti Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica.

Također, svake godine se studentima slabijeg socioekonomskog statusa dodjeljuju dodatne subvencije za smještaj u Studentskom naselju Trsat, a kako bi se olakšao pristup visokom obrazovanju za ove ranjive skupine.

U cilju smanjenja nejednakosti, na FMTU se provodi projekt Student mentor. Studentski zbor pokrenuo je ovu inicijativu vršnjačke potpore s ciljem da studenti starijih godina pomognu studentima 1. godine u prilagodbi na nove životne okolnosti. Od „studenta-mentora“ se očekuje da savjetuje studente, pomogne im u učenju, upoznaje ih s radom i organizacijom Fakulteta te ih uputi u aktivnosti i mogućnosti koje Fakultet pruža. FMTU pomaže i dječjem domu u Lovranu. Za svaku ispunjenu anketu studenata o zadovoljstvu kvalitetom nastave (anketa koja se provodi na svim sastavnicama UNIRI), FMTU daruje 0,50 lipa dječjem domu. Nadalje, studenti Fakulteta volontirali su na međunarodnom kongresu SKAL te su svojim angažmanom pokazali aktivizam i solidarnost.

Prof. dr. sc. Vesna Kovač i dr. sc. Ivana Miočić članice su projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima TEMCO čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja. Izvor financiranja je Europski socijalni fond (3.542.852,64 HRK). Svrha projekta je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje.

Na Pravnom fakultetu je instalirana nova rampa za studente u invalidskim kolicima kako bi im se olakšao pristup Knjižnici i Plavoj dvorani. Time je ostvarena namjera da se svim studentima omogući korištenje svih važnih prostora na fakultetu – od referade do biblioteke te svih predavaonica. U lipnju 2022. održana je međunarodna konferencija „ Terminology and Knowledge Representation: New Perspectives on User Needs“ na Pravnom fakultetu u Rijeci.

SDG 11: Održivi gradovi i zajednice

Kako bi doprinijelo smanjivanju rizika smanjene konkurentnosti pojedinih administrativnih jedinica u slučaju suzdržavanja od razvoja koncepcije pametnih i održivih gradova, te posljedično lošije kvalitete poslovnog okruženja, a time i življenja za vlastite građane, Sveučilište u Rijeci osnovalo je specijalizirani centar koji će svojim interdisciplinarnim istraživačkim i obrazovnim aktivnostima, suvremenim teorijskim i praktičnim rješenjima doprinijeti razvoju pametnog i održivog razvoja gradova u RH. Centar za podršku pametnim i održivim gradovima svojom interdisciplinarnom aktivnošću doprinosi većoj vrijednosti za novac građana te javnog i privatnog menadžmenta u području stvaranja, prikupljanja, obrade i korištenja podataka u realnom vremenu, različitih vrsta, u svrhu optimalnog upravljanja svim dimenzijama funkcioniranja života u gradu ili regiji.

Kako bi se učinkovito koristili resursi, smanjilo zagađenje i općenito potaknuo održivi razvoj gradova, u studenom 2022. Fakultet je organizirao predavanje na temu Lokalna samouprava – upravljanje gradom. Gradonačelnik grada Opatije analizirao je sadašnju i buduću poziciju grada  Opatije te odgovarao na pitanja studenata. Fakultet sudjeluje i u raznim stručnim i znanstvenim projektima i istraživanjima čiji je cilj upravo osigurati održivost destinacija i lokalnih zajednica. Kroz projekt ODRŽIVI GRADOVI KAO NOSITELJI GOSPODARSKOG RAZVOJA analiziraju se urbani izazovi s kojima se gradovi suočavaju a cilj je pružiti rješenja za poboljšano korištenje resursa, smanjenje zagađenja i daljnji napredak i održivi rast. Fakultet je u suradnji s općinom Lovran organizirao predavanje na temu “Gdje se nalaze gradovi i općine u procesu provođenja lokalnoga ekonomskog razvoja? Analiza stavova gradonačelnika”. Cilj predavanja je bio upoznati lokalno stanovništvo sa konceptom lokalnog ekonomskog razvoja, s njegovom primjenom, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života.

Građevinski fakultet je tijekom 2022. godine sudjelovanjem u projektima Razvoj modela predikcije ponašanja djece pješaka u urbanoj prometnoj mrežiPrometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnosti i Koncept za podršku odlučivanju pri održivom upravljanju urbanih sredina ostvario značajan doprinos u stvaranju gradova i zajednice održivijim.

Nastavnice Pravnog Fakulteta (prof. dr. sc. Ivana Kunda i prof. dr. sc. Sandra Winkler) članice su projekta Sveučilišta u Camerinu (UNICAM) pod nazivom „Enabling Consumer to Become Prosumer in Energy Transition Era – ECPE / Omogućavanje potrošačima da postanu protrošači u eri energetske tranzicije – ECPE“.

SDG 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključuje odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/09) i Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) te time pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja –  usmjeravanje na održivu proizvodnju i potrošnju koja ima za cilj „s manje raditi više i bolje“, odnosno podrazumijeva smanjenje upotrebe resursa, degradacije i onečišćenje okoliša te poboljšanje kvalitete življenja.

Održiva potrošnja i proizvodnja odnose se na promicanje djelotvornosti u korištenju resursa i energetske učinkovitosti, pomažu u postizanju ukupnih razvojnih planova, smanjenju budućih gospodarskih, okolišnih i društvenih troškova, jačanju konkurentnosti gospodarstva i smanjenju siromaštva. FMTU kroz kolegij Održivi razvoj promiče racionalno korištenje resursa, potiče kružno gospodarstvo i koncept bez otpada. Poticanje kružne ekonomije osnova je održive potrošnje i proizvodnje. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je 27. lipnja 2022. organizirao EKO SAJAM, kao primjer održive proizvodnje, gdje su svoje proizvode predstavili ekološki certificirani proizvođači (OPG). Građevniski fakultet potpisao je ugovor o nabavi i ugradnji dizalice topline i pripadajuće opreme te sudjeluje u projektu  Sunčana elektrana. U ak. god. 2022./23. u okviru izbornog kolegija V. godine integriranog sveučilišnog studija Pravo, izborni kolegij Pravo zaštite potrošača sadrži i posebnu nastavnu jedinicu o održivom razvoju.

SDG 13: Odgovorni na klimatske promjene

SDG 13 odnosi se na sve ostale SDG-ove jer, ako se ništa ne poduzme, klimatske promjene mogu pogoršati oluje i prirodne katastrofe te uzrokovati prijetnje kao što su oskudijevanje hranom i vodom (SDG2 i SDG6). I u ovome slučaju, učinke negativnih klimatskih promjena najintenzivnije će zahvatiti one najsiromašnije (SDG1), utjecati će na živote i na kopnu (SDG15) i u moru (SDG14). Međutim, inovacije (SDG9) i rad na čistoj energiji (SDG7) mogu pomoći da se ublaži utjecaj klimatskih promjena na gospodarstvo i društvo u cjelini te smanji ranjivost ekosustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena i poveća sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena.

UNIRI potiče, aktivno podupire i provodi brojne inicijative kojima daje svoj doprinos osvješćivanju ozbiljnosti klimatskih promjena i njihovih posljedica, među kojima valja istaknuti još jednu u nizu sadnju stabala na Sveučilišnom kampusu, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza umjesto osobnih automobila s ciljem smanjenja zagađenja okoliša, EFRI kao član PRME (Principles for Responsible Mana­gement Education) inicijative koju podupiru Ujedinjeni narodi (UN) i kao partner u projektu „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikova otiska po­slovnih subjekata“ (Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint) kontinuirano prati i izvješćuje o vlastitom ekološkom otisku, OFRI je održao okrugli stol na temu klimatskih promjena, RITEH sudjeluje u projektu KLIMOD u sklopu sheme za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama, PFRI sudjeluje u projektu Development of system for control and protection ports from introduction of invasive species i Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta – ProtectAS

 

U okviru kolegija Ekonomika okoliša, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu analizira se tematika nužnosti očuvanja klime za buduća gospodarska i društvena kretanja. Studente se obrazuje o učincima stakleničkih plinova, ugljičnom otisku te obnovljivim izvorima energije. Također, u cilju smanjenja utjecaja na okoliš FMTU potiče svoje zaposlenike na korištenje javnog prijevoza. Izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 03. svibnja 2022. održala je predavanje na temu Utjecaj klimatskih promjena na turizam. FMTU sudjeluje kao partner u projektu BOLSTER – Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainablity Transitions in Europe. Europski zeleni plan (EGD) ima za cilj transformaciju EU u pravedno i prosperitetno društvo, s klimatskom neutralnošću do 2050. godine. Međutim, postoji neusklađenost između razumijevanja marginaliziranih zajednica, participativnog upravljanja i planova politike za postizanje pravedne tranzicije što može dovesti do društvenog i političkog nesklada. Cilj projekta BOLSTER je razumjeti kako na marginalizirane zajednice utječu politike povezane s EGD-om i povećava li njihovo uključivanje u procese donošenja odluka potporu tranzicijskim planovima. Projekt se financira iz europskog istraživačkog fonda Horizon Europe u iznosu od 3,8 milijuna eura. Fakultet između ostalih aktivnosti, predvodi razvoj okvira za praćenje procesa pravedne tranzicije u regijama. Fakultet je nositelj projekta „Financijski izazovi energetske tranzicije prema niskougljičnoj i održivoj ekonomiji“. Projekt analizira  načine na koje ostvariti tranziciju prema niskougljičnoj i održivoj ekonomiji i na koji način financijski instrumenti doprinose ostvarenju navedenog cilja.

Fakultet za fiziku uz UNIRI+ projekt „Modeliranje krša s javno-zdravstvenim i socio-ekonomskim implikacijama“ provodi i projekt „Razvoj digitalnog oblika nastavnog procesa i uvođenje inovativnih oblika poučavanju nastavi fizike okoliša“ (UNIRI CLASS A2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju) te mikrokvalifikaciju „Prepoznavanje promjena u okolišu i upravljanje rizicima“ (UNIRI CLASS A1) voditeljice Diane Mance. Na Fakultetu za fiziku se održava nastava iz niza kolegija u kojima se dotiče tema klimatskih promjena: Fizika okoliša, Fizka tla, Fizika mora i Fizika atmosfere koje se odnose na preddiplomski smjer Znanost o okolišu te diplomski smjer Fizika i znanost o okolišu .

Građevinski fakultet u Rijeci provodi ili je provodio nekoliko znanstvenih projekata koji značajno pridonose zaštiti klime:

Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika (PRI-MJER)

Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženim klimatskim promjenama (UKV)

Održiva gradnja nasutih plaža – Gradnja novih i povećanje postojećih

Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije)

Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda

Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškim područjima;

Procjene utjecaja klimatskih promjena na hidrološku stabilnost zaštićenih jezerskih sustava u krškom području Hrvatske

Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i rast razine mora

Na Pomorskom fakultetu se izvode kolegiji „Održiva logistika“ i „Ekološki održive marine“  .

SDG 14: Očuvanje vodenog svijeta

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključujući odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/1512/18118/18) i Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/2009) čime pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja koji predstavljaju strateške razvojne pravce Republike Hrvatske –  zaštiti Jadranskog mora, priobalja i otoka.

UNIRI svojim aktivnostima ostvaruje značajan doprinos zaštiti i održivom korištenju oceana,  mora i morskih resursa. Kao rezultat  projekta KLIMOD u sklopu sheme za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama, kojim se provode primijenjena znanstvena istraživanja i razvija se računalni model za učinkovito modeliranje strujanja i širenja onečišćenja u otvorenim vodotocima i obalnom morskom području, s prihvatom riječnih utoka, bujičnih utoka te industrijskih i kanalizacijskih ispusta u obalno morsko područje, uz istodobni razvoj predikcijskog modela mikrobiološkog onečišćenja baziranog na modelima umjetne inteligencije te integraciju modela širenja onečišćenja mikroplastikom u ukupni model. Računalni model prilagođen je superračunalnom okružju što omogućuje provođenje simulacija visoke rezolucije s ciljem provođenja mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena na prioritetnim ranjivim i trasverzalnim područjima, kao jedan od rezultata valja istaknuti publikacije projektnog tima.

Medicinski fakultet nositelj je ili suradnik međunarodnih projekata koji se bave promicanjem očuvanja i održivog korištenja mora, rijeka i morskih resursa.

Projekt pod nazivom „”Karakterizacija zdravstvenih rizika uslijed izloženosti populacije tradicionalnim zagađivalima i zagađivalima novog doba radi konzumacije morskih proizvoda” koji za cilj ima utvrditi razinu potencijalno toksičnih spojeva u morskim organizmima od interesa, te karakterizirati zdravstvene rizike za pojedine kategorije spojeva.

Projekt pod nazivom „Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)“ bavi se razradom okološnog indeksa kojim se procjenjuju okolišne preformanse lučkih područja, a koji se temelji na mjerenju i prikazu rezultata putem senzora u realnom vremena.

Projekt pod nazivom „EUROBATH (https://www.researchgate.net/lab/Darija-Vukic-Lusic-Lab) – Ususret novoj direktivi Europske unije o upravljanju kvalitetom vode za kupanje (Towards the New European Union Bathing Water Directive)“ ima za cilj očuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša te zaštita zdravlja ljudi. Glavni cilj ovog projekta je dati temeljne smjernice za reviziju postojećeg hrvatskog nacionalnog propisa o upravljanju kakvoćom obalnih voda za kupanje. To će se postići korištenjem rezultata istraživanja provedenih u okviru ovog projekta i aktualnih znanstvenih spoznaja. Nova uredba pružit će bolji okvir za upravljanje obalnim vodama za kupanje i osigurati bolju zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Rezultati projekta mogli bi se primijeniti na druge zemlje i regije sa sličnim ekološkim uvjetima, poput mediteranskih zemalja.

Projekt pod nazivom “The establishment of a method for isolation RNA viruses in municipal wastewater for the purpose of future modelling method of surveillance  of SARS-CoV-2 virus in population” https://medri.uniri.hr/fakultet/ustroj/zavodi-i-katedre/zdravstvena-ekologija/  bavi se izolacijom RNA virusa u komunalnim otpadnim vodama u svrhu budućeg modeliranja metode nadzora SARS-CoV-2 virusa u populaciji.

Fakultet za fiziku je u 2022. godini provodio UNIRI+ projekt „Modeliranje krša s javno-zdravstvenim i socio-ekonomskim implikacijama“ koji proučava kolebanja podzemne vode koje se koristi za piće i klimatske i antorpogene utjecaje na mikrobilošku kvalitetu mora za kupanje. Postaja Fakulteta za fiziku „Čudesni svijet vode“ na Noći istraživača ima naglasak na očuvanju vodnih resursa I doprinosi osvještavanju javnosti  o tematici klimatskih promjena i s njima povezanih rizika.

Na Građevinskom fakultetu u Rijeci tijekom 2022. godine provodio je nekoliko znanstvenih projekata koji su usko povezani sa ciljemočuvanja vodenog svijeta:

Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženim klimatskim promjenama (UKV)

Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima (KLIMOD)

Procjene utjecaja klimatskih promjena na hidrološku stabilnost zaštićenih jezerskih sustava u krškom području Hrvatske

Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i rast razine mora

Pomorski fakultet aktivno sudjeluje u EU projektima na temu podvodne robotike i senzora u svrhu očuvanja i održivog iskorištavanja mora.

SDG 15: Očuvanje života na kopnu

Cilj održivog razvoja „Očuvanje života na zemlji“ sagledava ekosustav sa šire perspektive, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/1512/18118/18)) i Strategiji održivog razvoja Republike Hrvatske (NN NN 30/2009), čime UNIRI pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja –  zaštiti okoliša i prirodnih dobara.

U vrijeme kada bioraznolikost predstavlja veliki izazov, a život na kopnu dragocjeni resurs, valja poduzeti odgovarajuće napore koji će osigurati da ih sačuvamo za nadolazeće generacije. Od visokih učilišta u tom se segmentu očekuje odgovornost koja uključuje širi kontekst od samog lokalnog okruženja u kojem djeluje, u smislu stvaranja doprinosa održivom upravljanju šumama, borbe protiv dezertifikacije, zaustavljanja degradacije zemljišta i zaštite bioraznolikosti. Doprinosom ostvarivanju ovoga cilja istovremeno se doprinosi i drugim, komplementarnim ciljevima jer ekosustav i bioraznolikost predstavljaju ishodište prilagodbe klimatskim promjenama (SDG13). Nužna pretpostavka života na kopnu su čista voda (SDG6) i čista energija (SDG7), a život na kopnu i vodeni svijet (SDG14) međusobno su povezani te u sinergiji doprinose smanjivanju gladi (SDG2) i siromaštva (SDG1).

U cilju integracije sa prirodom, studenti i djelatnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, te predstavnici udruge Žmergo proveli su akciju Zelena čistka. Očistili su veliku površinu pokraj Fakulteta te će ta lokacija služiti za Učionicu na otvorenom. Nakon čistke, predstavnice udruge Žmergo su održale edukaciju o pravilnom razvrstavanju otpada i važnosti gospodarenja otpadom. Studenti su proveli i brojne druge aktivnosti u cilju zaštite prirode: Eko kviz, Zelena knjižnica, obilježavanje Dana planeta Zemlje kroz promociju plakata 17 Ciljeva održivog razvoja te obilježavanje Međunarodnog dana biološke raznolikosti. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je u lipnju 2022. godine dobio međunarodno priznanje – Zelenu zastavu i stekao status međunarodnog FEE EcoCampus-a. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje za postignuća na području zaštite okoliša te je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prva sastavnica na Sveučilištu u Rijeci koja je primila ovo priznanje. Glavna zadaća je odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti. Fakultet sudjeluje u projektu Određivanje utjecaja turizma na okoliš izdvajanjem ugljikovog otiska velikih objekata cestovne infrastrukture u prirodnim zaštićenim područjima. Cilj projekta je mjerenje lokalnog utjecaja na okoliš odnosno želi se istražiti povezanost utjecaja turizma na ugljikov otisak prometa.

Građevinski fakultet u Rijeci tijekom 2022. godine provodio je znanstveni projekt ˝Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda˝ . Na Tehničkom fakultetu izvodi se poslijediplomski doktorski studij smjer „Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša“.

SDG 16: Mir, pravda i snažne institucije

SDG16 i SDG17 predstavljaju ključne preduvjete ostvarivanja ostalih SDG-jeva. Stoga su snažne, uključive i učinkovite institucije, među koje spadaju i visoka učilišta koja pružaju kvalitetno visoko obrazovanje (SDG4), uz zdravstvo (SDG3), pravedne ekonomske politike (SDG8) i zaštita okoliša (SDG13, SDG14 i SDG15), ključne za ostvarivanje ostalih ciljeva održivog razvoja.

Aktivnosti kojima UNIRI kao snažna institucija podupire mir i pravdu te doprinosi promicanju miroljubivog, inkluzivnog i pravednog društva očituju se u na svim razinama svih poslovnih aspekata, među kojima valja spomenuti Statut Sveučilišta u Rijeci (čl. 60.)  kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta i različitih područja znanosti i umjetnosti, podrška radu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i ostalim studentskim udrugama na svim sastavnicama, Sveučilišno Vijeće Sveučilišta u Rijeci koje predstavlja tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, nadzire izvršavanje zadaća sveučilišta, zakonitost njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te ostvarivanje odluka Senata, a sastoji se od predstavnika sveučilišnih znanstvenika ili nastavnika, studenata, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske gospodarske komore i tijela jedinica lokalne samouprave.

UNIRI je prvo od sveučilišta u Republici Hrvatskoj potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača (“ The European Charter for Researchers“, ” The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“) i time prihvatilo inicijativu Europske komisije koja je 2005. godine usvojila ove dokumente s ciljem unapređenja mogućnosti zapošljavanja i povećanja vrijednosti istraživačke karijere kao vitalnih elemenata strategije poticanja rasta ekonomije i zapošljavanja te uspostave europskog istraživačkog prostora. Također, prvi smo potpisnici Deklaracije o sudjelovanju u “Skupini za provedbu strategije ljudskih resursa” Europske komisije.

Na Pravnom fakultetu u Rijeci održana je YUFE LAW RIJEKA Conference “Sustainability as a Legal Principle“, 23. i 24. lipnja 2022. godine. U suorganizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci i Grada Novog Vinodolskog 4. studenog 2022.  održana je Panel rasprava povodom obilježavanja 25 godina od stupanja na snagu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u Republici Hrvatskoj.

Pravni fakultet u Rijeci, Studentski zbor Pravnog fakulteta u Rijeci, Savjet mladih Grada Opatije (Youth Council of Opatija) i Savjet Mladih Grada Rijeke organizirali su 7. prosinca 2022. godine tribinu „Alkemija mladih i ljudskih prava: prema pravnoj pismenosti“ U sklopu Programa cjeloživotnog obrazovanja Pravo u zajednici 6. lipnja 2022. godine održana je istraživačka radionica: „Kako razumjeti jedno od nas? Znano i neznano o fenomenu spolnog zlostavljanja djece i reakcijama okoline“, namijenjena srednjoškolcima, studentima, udrugama koje pružaju potporu djeci i obiteljima koje su iskusile spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece, građane, znanstvenike i istraživače

Pravni fakultet u Rijeci u suorganizaciji s Riječkom razvojnom agencijom PORIN d.o.o. i Europskim dokumentacijskim centrom Rijeka, i u sklopu Programa cjeloživotnog obrazovanja Pravo u zajednici, HRRZ projekta Život u doba bolesti COVID-19 19. svibnja 2022., održao je predstavljanje aplikacije Safecity kojoj je svrha prikupiti podatke o uličnom uznemiravanju. Na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je „Sjevernojadranski znanstveni kolokvij – aktualne pravne teme/Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualità“, Rijeka, 29. rujna 2022. (na talijanskom jeziku).

U organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci održana je međunarodna znanstvena konferencija „Sense and Sensibility in Cross-Border Cases: Couples’ Property“, u interuniverzitetskom centru izvrnosti u Opatiji, 30. lipnja 2022.

Prof. dr. sc. Sanja Barić zamjenska je članica iz RH u Venecijanskoj komisiji, izvjestiteljica za Andoru i koizvjestiteljica za Kirgistan.

Prof. dr. sc. Sanja Barić vanjska je članica Odbora za Ustav, Poslovnik i političku sustav Hrvatskog sabora.

FMTU kao snažna institucija koja podupire mir i pravdu pruža podršku radu studentskog zbora Fakulteta te udruzi volontera koja djeluje u sklopu SZ. Studenti su uključeni u rad raznih odbora i povjerenstava koji djeluju na Fakultetu (npr. Etičko povjerenstvo), kao i u donošenje odluka. U okviru SZ djeluje Studentski pravobranitelj. Također, Fakultet je u suradnji s Uredom pravobraniteljice organizirao predavanje na temu “Pristupačnost turističkih proizvoda i usluga osobama s invaliditetom”.

Na Medicinskom fakultetu djeluju dvije studentske organizacije, FOSS MEDRI i CroMSIC. Medicinski fakultet i grad Rijeka surađuju u području vezanom uz translacijska istraživanja u cilju pronalaženja novih biomarkera za target terapiju, u cilju proučavanja sljedećih bolesti: tumora dojke, karcinoma debelog crijeva, melanoma, tumora glave i vrat, tumora plu6a, ginekoloških tumora, tumora urotrakta i muškog spolnog sustava te biouzoraka u sklopu istraživanja spontanih i medicinskih indiciranih pobačaja.

Tehnički fakultet ima Gospodarski savjet koji čine predstavnici utjecajnih privrednih subjekata. Djelatnice Filozofskog fakulteta su koautorice publikacije Can the Forests be Xenophobic? Migrant Pathways through Croatia and the Forest as Cover.

SDG 17: Partnerstvom do ciljeva

Kao odgovor na sve veće zahtjeve da se sveučilišta otvore prema društvu i pokažu svoj utjecaj na društvo te time učvrsti globalno partnerstvo za održivi razvoj, UNIRI kao partner sudjeluje u projektu Upravljanje visokim obrazovanjem za angažman u zajednici (Steering Higher Education for Community Engagement – SHEFCE), koji predstavlja nastavak projekta TEFCE.  Dugoročni cilj projekta SHEFCE je doprinijeti povećanju angažmana u zajednici europskih sveučilišta, u obliku partnerstva s lokalnim i regionalnim dionicima u rješavanju društvenih izazova. Specifični cilj projekta je izgraditi kapacitete sveučilišta, kreatora politika i dionika za uključivanje zajedničkog angažmana u visoko obrazovanje u Europi.  Kao partner u projektu Sveučilište u Rijeci sudjelovalo je u stvaranju okvira za promišljanje o sadašnjem i budućem radu na pokretanju, promicanju i jačanju angažmana visokoškolske institucije u zajednici. TEFCE institucionalnom izvješću može se pristupiti ovdje.

Izv.prof.dr.sc. Dunja Anđić sa Učiteljskog fakulteta voditeljica je UNIRI projekta koji se odnosi na održivost – „Istraživačke aktivnosti u nastavi prirode i društva“ (PROVIDIT). Cilj projekta je utvrđivanje smjernica namijenjenih razvoju značajnije povezanosti s prirodom, kvalitetnijoj provedbi organiziranog slobodnog vremena učenika, odgovornom korištenju digitalne tehnologije te unaprjeđivanju kvalitete života učenika, učitelja, škole i održivog razvoja zajednice. Alumni klub Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci je klub bivših studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci osnovan 25. veljače 2022. godine s ciljem: poticanja i jačanja veza i suradnje bivših studenata s Učiteljskim fakultetom u Rijeci; povezivanja i suradnje s ALUMNI mrežom Sveučilišta u Rijeci; promicanja obrazovanja, znanosti i cjeloživotnog učenja u primarnom obrazovanju i ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

U sklopu jačanja suradnje unutar Saveza YUFE, na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je YUFE LAW RIJEKA Meeting 23. i 24. lipnja 2022. godine. U akademskoj  godini 2021./2022. Pravni fakultet u Rijeci je imao 77 zaključenih Erasmus+ ugovora u 23 europske zemlje. Pravni fakultet u Rijeci potpisao je Memorandum of Understanding s Anglia Law School Legal Clinic, Anglia Ruskin University te sporazume o suradnji s Veleučilištem ,,Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Udrugom umirovljenika Pazinštine te Udrugom Depaul Hrvatska. Druga od četiri sesije prestižnog programa edukacije pravnika u nogometu koju Pravni fakultet u Rijeci odnosno njegov Centar za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju provodi zajedno s UEFA-om započela je 21. veljače 2022. godine.

Osim već postojećih projektnih suradnji u različitim programima EK (Hirozon2020, Justice, Erasmus+, COST), tijekom 2022. godine Pravni fakultet u Rijeci je u svojstvu partnera dobio 3 projekta:

  1. U sklopu EU programa Justice sudjeluje u projektu DIGI-GUARD – Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure, gdje je koordinator Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru;
  2. U sklopu programa Erasmus+ ima Jean Monnet Katedru: Jean Monnet Chair „EU Sports Law, Policy & Diplomacy Jean Monnet Chair“
  3. „Assessing, Evaluating, and Implementing Athletes’ Social Protection in Olympic Sports“ (SOPROS) čiji je koordinator Deutsche Sporthohlschule Köln.

Na Fakultetu zdravstvenih studija, uz dva ERASMUS projekta (https://fzsri.uniri.hr/medunarodna-suradnja/projekti/ahead-in-vet/ , https://fzsri.uniri.hr/medunarodna-suradnja/projekti/remco/ ) zaposlenici fakulteta aktivno sudjeluju u društvenim aktivnostima zajednice u gradskom vijeću, županijskoj skupštini, uredu Predsjednika RH ( https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/gradsko-vijece/gradski-vijecnici/, https://www.pgz.hr/ustroj/skupstina/clanovi-zs-pgz/, https://www.predsjednik.hr/ured-predsjednika/duznosnici/ )  te time doprinose sudjelovanje u društvenom partnerskom rješavanju životnih problema zajednice.  Osim toga djelatnici FZSRI volonterski pomažu rad Klubova starijih osoba, sportaša s invaliditetom i djece u sportskim klubovima ( https://fzsri.uniri.hr/svjetski-dan-osteoporoze/ , https://fzsri.uniri.hr/dogadjanja/svjetski-dan-osoba-s-invaliditetom/).

accordion-block_af381faf6a55d66eeb5bffd8487d4a7f

Izvješća

Skip to content