O SVEUČILIŠTU / GLOBALNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Globalni ciljevi održivog razvoja

Sveučilište u Rijeci (UNIRI) njeguje znatiželju, odvažnost, uključivost, različitost, participaciju i solidarnost kao nužne uvjete progresivnih i pravednih institucija, uz dostupnost obrazovanja, osiguravanje jednakih mogućnosti za sve, brigu za ranjive i podzastupljene skupine, promicanje različitosti, uključivosti i dostojanstva svake osobe, akademsku čestitost i javnu odgovornost koje povećavaju autentičnu kvalitetu istraživačkog i obrazovnog rada te doprinose pravednosti u društvu. Stvaranjem doprinosa postizanju jednog, Sveučilište u Rijeci istovremeno ostvaruje doprinos postizanju drugih ciljeva održivog razvoja, stoga je u određenim okolnostima uistinu zahtjevno odrediti, kategorizirati i napraviti distinkciju kojem cilju održivog razvoja određena aktivnost doprinosi. Svih 17 globalnih ciljeva održivog razvoja temelje se na tri ključne dimenzije održivog razvoja: društvu, okolišu i gospodarstvu, koji uz partnerstvo i mir, čine ishodište puta ka održivom razvoju. 

Pođe li se od pretpostavke kako pojedine aktivnosti ostvaruju višestruki doprinos, može se zaključiti kako aktivnosti Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica ostvaruju višestruki doprinos postizanju globalnih ciljeva održivog razvoja i dobrobiti društva u cjelini. U dijelu koji slijedi daje se osvrt na doprinose Sveučilišta u Rijeci održivom razvoju ostvarene tijekom 2020. godine, a koji nisu potkrijepljeni dokazima traženim THE Impact Rankings metodologijom.

accordion-block_624c39275449c

Izjava o prilagodbama i razvoju sveučilišnih politika i praksi u skladu s ciljevima održivog razvoja i klimatske neutralnosti

Svijet bez siromaštva

Siromaštvo kao nedostatnost sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba i osiguranje egzistencije, nedostupnost ili ograničena mogućnost obrazovanja, beskućništvo, loši i neodgovarajući stambeni uvjeti, predstavlja stanje deprivacije dohotka i drugih materijalnih, socijalnih i kulturnih resursa, a utječe na cjelokupno na zdravlje, zapošljavanje, učenje i poštovanje.

Republika Hrvatska Nacionalnim planom za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2019. – 2021. koji se  odnosi na sva visoka učilišta, pa tako i Sveučilište u Rijeci, kao operacionalizacijom Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u dijelu koji se odnosi na socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u smislu postavljanja konkretnih ciljeva, podciljeva i aktivnosti koje preuzimaju provesti, predlaže mjerljive pokazatelji praćenja ostvarivanja strateških ciljeva i podciljeva. Strateški ciljevi i podciljevi postavljeni su kako bi se povećao pristup visokom obrazovanju i stopa završnosti, komplementarno s financiranjem subvencija školarina redovitim studentima i povećala ulaganja u stipendiranje studenata s ciljem osiguravanja jednakog pristupa visokom obrazovanju svim redovitim studentima u RH, poticanja završnosti visokog obrazovanja, olakšavanja pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom te olakšavanja pristupa i osiguravanja kvalitete studija za studente starije od 25 godina.

Dodatno je Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. osigurano ukupno 22 000 stipendija za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa i 15.000 stipendija za studente upisane u znanstvena, tehnološka, inženjerska i matematička (STEM) područja te u informacijsko-komunikacijskom području i drugim prioritetnim područjima koja su definirana pametnom specijalizacijom, nacionalnim strategijama gospodarskog razvoja i ključnim razvojnim tehnologijama utvrđenim Industrijskom strategijom 2014. – 2020.

Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost prijaviti se za državnu stipendiju za studente slabijeg socioekonomskog statusa te za stipendiju i financijsku pomoć Sveučilišta u Rijeci iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“. Sveučilište u Rijeci je tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom raspisalo Javni poziv studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg socioekonomskog statusa za iskaz interesa za korištenje tableta i pripadajućeg internetskog priključka bez naknade, a u svrhu omogućavanja nesmetanog pristupa online nastavi.

Sveučilište u Rijeci surađuje s Primorsko-goranskom županijom i lokalnom udrugom „Centar za kulturu dijaloga – CeKaDe” u kreiranju politika i akcija za okončanje siromaštva, posebno za djecu od 6 do 16 godina: https://www.pgz.hr/objave/moje-mjesto-podsuncem/

Globalni ciljevi održivog razvoja integrirani su sa drugim razvojnim prioritetima i razvojnim procesima RH i UNIRI te se doprinosom postizanju 1. cilja (SDG) istovremeno postižu doprinosi ostvarivanju svih ostalih SDG-a.

Svijet bez gladi

Svjesni smo kako je glad, usko povezana sa siromaštvom i neimaštinom, kroz povijest pratila ljudski rast i razvoj tehnologije, ovisna o vremenskim prilikama, prirodnim katastrofama i klimatskim promjenama te je pratilac ratova i nestabilne političke i ekonomske situacije. Stoga društveno odgovornim poslovanjem te dijalogom sa širom društvenom zajednicom, Sveučilište u Rijeci svojim studijskim programima koji u značajnim udjelom obuhvaćaju obrazovanje za održivi razvoj, podizanjem razine svijesti o nužnosti postizanja sigurnosti hrane i poboljšanja ishrane te promicanja održivog gospodarstva, posredno doprinosi postizanju ovog cilja održivog razvoja kojim se nastoji iskorijeniti glad.

Sveučilište u Rijeci potiče svoje studente i zaposlenike na uključivanje u volonterske i ostale aktivnosti humanitarnih organizacija koje provode zdravstvene i socijalne programe, pruža pomoć najpotrebitijima u slučaju katastrofa (npr. Hrvatski crveni križ, socijalne samoposluge, pučke kuhinje i ostale dobrotvorne organizacije) te podržava rad Volonterske mreže UNIRI.

Tako je Sveučilište u Rijeci sa Studentskim zborom (SZSUR) i Studentskim centrom provodilo akciju prikupljanja pomoći za potrebite stradale potresom u Zagrebu u ožujku 2020. te u Petrinji, Sisku i okolici u prosincu 2020. godine, kada je uz akciju prikupljanja pomoći dodijeljena i jednokratna pomoć za 113 studenata iz potresom stradalih područja.

Zdravlje i blagostanje

Doprinos osiguranju zdravog života i promicanja zdravog načina života, medicinskih dostignuća i  blagostanja za ljude svih generacija, UNIRI je, osim obrazovanjem studenata kao budućih zdravstvenih djelatnika, ostvario u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, SZSUR i Studentskim centrom Rijeka, s kojima je osnovalo Info-centar za Covid-19 sa 6 telefona, odnosno 6 radnih jedinica u prostorima Studentskog centra, dok je SZSUR postavio portal za prijavljivanje na cijepljenje protiv COVID-19.

Studentima UNIRI na raspolaganju su zdravstvene usluge nadležnih školskih liječnika koje UNIRI u suradnji Nastavnim zavodom za Javno zdravstvo PGŽ, pruža u Studentskoj ambulanti na Kampusu(kampus.zdravlje@zzjzpgz.hr), među koje se ubrajaju sistematski pregledi studenata na prvoj godini studija, pregledi prije prijema u studentski dom, timski rad sa studentima s teškoćama vezano za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture, savjetovališni rad i cijepljenja. Studentima i djelatnicima UNIRI omogućeno je cijepljenje protiv gripe u Studentskoj Ambulanti na Kampusu, dok je u suradnji sa Nastavnim zavodom za Javno zdravstvo PGŽ, u 2021. godine organizirano i cijepljenje protiv COVID-19.

Sveučilište u Rijeci i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci organiziraju i programski osmišljavaju Interdisciplinarni znanstveni skup COVID-19 PORUKE (COVID-19 MESSAGES). Konferencija je održana kao ciklus od pet jednodnevnih znanstvenih skupova u razdoblju od rujna do studenog 2020. godine:

I – Advancement in Virology Research – an Opportunity to Improve International Impact of the University of Rijeka- 24. 9. 2020.

II – Higher Education in COVID-19 Crisis: Challenges and Opportunities – 6. 10. 2020.

III – Stem for Human Species Survival – 22. 10. 2020.

IV – Brave New World? Democracy, Rights And Justice In COVID-19 Era – 12. 11. 2020.

V – COVID-19 From Students Perspective: Impact, Analysis And Recommendations

Projekt Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci „Podrška za članove obitelji psihički oboljelih osoba“ (Family Caregiver Support) ostvaruje cilj pružanja pomoći građanima da se lakše nose s teretom skrbi o oboljelom članu obitelji i pružanja izravnog i jednostavnog pristupa ne samo bitnim medicinskim informacijama nego i psihološkoj podršci koja je im je prijeko potrebna.

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključujući odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/2009) čime pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja koji predstavljaju strateške razvojne pravce Republike Hrvatske –  jačanje javnog zdravstva.

UNIRI je suorganizator 3. međunarodne konferencije o Humanističkim aspektima umjetne inteligencije.

Kvalitetno obrazovanje

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci temelji se na proceduri unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete svih sastavnica Sveučilište te na rezultatima analize različitih kvalitativnih i kvantitativnih institucijskih istraživanja, pri čemu se posebna pažnja pridaje povratnim informacijama o zadovoljstvu studenata. Neki od dokumenata kojima je definiran sustav osiguravanja kvalitete su:

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci

Priručnik za kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Rijeci

 

UNIRI redovito provodi unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu te evaluaciju studentskog zadovoljstva. Također, redovito provodi različita institucijska istraživanja – zadovoljstva nastavnika, zadovoljstva nenastavnog osoblja, zaposlenosti završenih studenata i dr. Tijekom 2020. provedena su istraživanja kvalitete nastavnog procesa i potreba sudionika (nastavnika i studenata) u COVID-19 pandemijskim uvjetima te je provedeno i istraživanje kvalitete donošenja odluka u upravljačkim strukturama na Sveučilištu i sastavnicama. Više na: https://uniri.hr/o-sveucilistu/sustav-osiguravanja-kvalitete/ustroj-sustava/.

 

Agencija za odgoj i obrazovanje i Učiteljski fakultet u Rijeci potpisali su 17. prosinca 2020. godine Sporazum o suradnji kojim se utvrđuje međusobna suradnja ​na području odgoja i obrazovanja, stručne djelatnosti koju zajednički ili pojedinačno organiziraju i provode te ostali oblici suradnje od zajedničkog interesa. Temeljem navedenoga Sporazuma očekuje se znanstvena i stručna suradnja sveučilišnih profesora i viših savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje s krajnjim ciljem unaprjeđivanja kvalitete ranog i predškolskog te primarnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Strateški ciljevi i prioriteti djelovanja Sveučilišta u Rijeci jesu:

1.1. Kontinuirano revidirati studijske programe u smislu horizontalnog i vertikalnog usklađivanja sadržaja, povećanja izbornosti, proširivanja prostora za stručne prakse, usklađivanja ECTS bodova s opterećenjem i dr., uz aktivno sudjelovanje studenata, završenih studenata i poslodavaca kao sukreatora.

1.2. Proširivati pristup visokom obrazovanju netradicionalnim studentima i olakšavati vertikalnu prohodnost revidiranjem upisnih politika za diplomske i poslijediplomske studije.

1.3. Razvijati personalizirane putove učenja primjenom sustava priznavanja prethodnog učenja (formalnog, neformalnog i informalnog) i metodologije usklađivanja stečenih ishoda učenja s ishodima učenja na studijskom programu.

1.4. Poticati uključivanje nastavnika u programe za unaprjeđivanje nastavničkih kompetencija.

1.5. Poticati uvođenje inovativnih metoda učenja i poučavanja koje kod studenata razvijaju kompetencije za budućnost: kritičko razmišljanje, integrativno razmišljanje, orijentaciju na rješavanje problema, samoregulaciju, autonomnost i odgovornost te otpornost i fleksibilnost.

1.6. Razvijati okvir za vrednovanje kvalitete svih oblika i načina odvijanja nastave (učioničke, online, hibridne) uz sustavno uvođenje suradničke procjene i donošenje standarda u vrednovanju i ocjenjivanju postignuća studenata.

1.7. Poticati učenje u zajednici i izvannastavne aktivnosti studenata te razviti sustav za njihovo vrednovanje.

1.8. Osnaživati suradnju s nastavnim i stručnim bazama uključivanjem stručnjaka iz prakse u nastavni proces.

1.9. Razviti sustav vrednovanja i nagrađivanja za visoku kvalitetu i inovacije u nastavnom procesu te ga povezati sa sustavom napredovanja u znanstveno-nastavnim zvanjima.

1.10. Razvijati sustav potpore za digitalizaciju nastavnog procesa ulaganjem u digitalnu infrastrukturu i alate te edukaciju nastavnika.

Koncept cjeloživotnog obrazovanja jedno od temeljnih načela djelovanja Sveučilišta u Rijeci. Na Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama provode se brojni programi cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja usmjereni prema svim građanima, a prije svega prema diplomantima i studentima svih razina sveučilišnoga obrazovanja, studentima sastavnica Sveučilišta u Rijeci i YUFE studentima, bivšim studentima koji su prekinuli studij, članovima strukovnih udruga, zaposlenicima Sveučilišta u Rijeci, zaposlenicima u javnom i privatnom sektoru gdje postoji potreba za obrazovanjem, umirovljenicima te čitavoj društvenoj zajednici. Svim građanima dostupni su pristup i usluge Sveučilišne knjižnice, a Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao partner ACTs projekta, nudi e-tečaj COLREGs za podučavanje i provjeru znanja Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru na jednostavan i korisniku prihvatljiv način s jednostavnom interpretacijom i lako razumljivim objašnjenjima.

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci sveučilišno je tijelo zaduženo za provođenje postupaka vrednovanja i akreditacije programa cjeloživotnog obrazovanja, skrbi o osiguranju kvalitete na ovim programima te obavlja i druge poslove vezane za programe cjeloživotnog obrazovanja propisane Pravilnikom o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci.

Kao partner u projektu „Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education“ (TEFCE), UNIRI sudjeluje u stvaranju okvira za pokretanje, promicanje i jačanje angažmana visokoobrazovnih institucija u zajednici. Jedan od ključnih rezultata projekta je prikupljenih 50 praksi – primjera angažmana UNIRI-ja u zajednici. Prakse su vrednovane kroz sedam tematskih dimenzija: nastava i učenje, znanstvena istraživanja, razmjena znanja i usluga, studenti, aktivnosti angažmana na sveučilištu, institucionalne politike i istorazinska procjena. Sve prakse primjeri su koje provode odnosno uključuju sveučilišno nastavno i nenastavno osoblje, studente te članove naše šire zajednice (udruge civilnog društva i sl.). Cjelokupno UNIRI izvješće nalazi se OVDJE.

 

Rodna ravnopravnost

UNIRI već 2003., donijevši Etički kodeks (revidirana verzija iz 2018. godine) te Etički kodeks za studente/studentice2019. godine, uspostavilo je mehanizme i institucijska postupanja koja osiguravaju uživanje zajamčenih ljudskih prava i uvjete za ostvarenje načela jednakosti i pravednosti.

Strukturu podrške rodnoj ravnopravnosti Sveučilište je počelo sustavnije nadograđivati 2019. kroz Obzor 2020 projekt pod nazivom Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima(engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research, akr. SPEAR). Tada je okupljen sveučilišni interdisciplinarni tim znanstvenog, upravljačkog i stručnog osoblja koji je tijekom 2020. godine, uz podršku partnerskih institucija, proveo kvantitativna i kvalitativna istraživanja te u skladu s rezultatima izradio nacrt Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. – 2025.

Kroz projekt SPEAR Sveučilište je dobilo priliku sudjelovanja u brojnim europskim inicijativama i aktivnostima pa su npr. članice UNIRI SPEAR tima u studenom 2020. godine  sudjelovale su na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji “Gender equality in CEE countries: Policies and practices 2020 – Institutional change through implementation of GEPs at the RPOs and RFOs“.

Sveučilište u Rijeci prati udio žena u ukupnom broju studenata upisanih na prvu godinu studija, sveukupno upisanih studenata na sve razine i u sve godine studija i diplomiranih studenata. Podaci navode kako udio žena u broju studenata upisanih u prvu godinu studija iznosi 60% , a udio žena u sveukupnom broju diplomiranih studenata iznosi 63,6 %, što ukazuje na uspješnost završetka studija žena.

Nakon pridruživanja inicijativi YUFE u prosincu 2018. i sudjelovanja u projektu YUFE kao pridruženi partner od lipnja 2019., Sveučilište u Rijeci postalo je početkom srpnja 2020. punopravnim članom konzorcija YUFE, Mreže mladih sveučilišta za budućnost Europe (engl. Young Universities for the Future of Europe). Sveučilište aktivno doprinosi radu Mreže i u segmentu različitosti i uključivosti (diversity and inclusivity) pa je oformljen je UNIRI tim za različitost i uključivost koji sudjeluje u svim aktivnostima YUFE radne skupine , a u prosincu 2020. u organizaciji Sveučilišta u Rijeci održana je online radionica za svo osoblje YUFE institucija pod nazivom „Gender Equality in Academia“.

Na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 2019. godine izvodi se kolegij Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti temeljen na metodi društveno korisnog učenja. Riječ je o prvom takvom kolegiju u Hrvatskoj koji omogućuje studentima upoznavanje s temama ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti kroz njihovu primjenu u organizacijama civilnog društva i direktan rad u lokalnoj zajednici.

U sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-CORONA-04-2086 “Life in the time of COVID-19 – Social implications on the security and well-being of vulnerable groups in the European context” na Pravnom fakultetu u Rijeci pokrenut je program cjeloživotnog obrazovanja Pravo u zajednici kako bi se osnažila zaštita prava ranjivih građana i poboljšali uvjeti njihove socijalne uključenosti.

Posebna se pažnja na Sveučilištu posvećuje aktivnostima prevencije spolnog ali i drugih oblika uznemiravanja kroz znanost i umjetnost, otvorenu riječ i dijalog pa Sveučilište i sastavnice organiziraju brojne izložbe, tribine, okrugle stolove i sl.

U veljači je 2020. godine tako na Filozofskom fakultetu u Rijeci održana izložba pod naslovom Komentari s komentarima  studentica polaznica prve generacije upisane na kolegij Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti, koji se od 2109. izvodi na Fakultetu. Autorice su izložbom propitale komentare s društvenih mreža nastale kao reakcija na medijsko izvještavanje o rodno uvjetovanom nasilju i nasilju u obitelj.

U lipnju 2020. u Galeriji Studentskog kulturnog centra održana je radionica izrade oštrog aktivističkog nakita od recikliranog materijala paralelno s virtualnom akcijom prikupljanja umjetničkih impulsa otpora – brzih, jednostavnih reakcija u nekom od umjetničkih medija s aktivističkom porukom. Pozvani su studentice i studenti, građanke i građani da progovore o kritičnom ugrožavanju stečenih sloboda i otporu svim oblicima nasilja.

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci tijekom 2020. godine dala je svoj doprinos ravnopravnosti spolova brojnim događajima organiziranima u okviru projekta „Wom@rts – Women Equal Share Presence in the Arts And Creative Industries“: izložbom na vanjskim panelima na Sveučilišnom Kampusu te gostujućom izložbom na riječkom Korzu; trima međunarodnim izložbama u okviru  „Women (RI) visible“ i to:  izložbom ilustracije i stripa, izložbom umjetničkih video radova te izložbom umjetničkih grafika; izradom Zbirnog kataloga o izložbama i umjetnicama projekta „Wom@rts“ te predavanjem i izložbom Dunje Janković „Block the view, rock the boat“.

U studenom 2020. godine, u organizaciji Ureda studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci, održana je onlinetribina o seksualnom uznemiravanju u akademskoj zajednici na kojoj se okupilo preko 110 studenata i članova akademske zajednice iz cijele Hrvatske.

Sveučilište u Rijeci također je donijelo Prijedlog politike za otvoreno, transparentno te na zaslugama utemeljeno zapošljavanje istraživača (OTM-R), kojim predlaže poštene i transparentne procese odabira kandidata prilikom zapošljavanja koji uključuju zasluge, vještine, jednake mogućnosti i nediskriminaciju na temelju spola, nacionalnosti, etničke ili društvene pripadnosti, invaliditeta, dobi, vjere, seksualne orijentacije, političkih stavova ili socio-ekonomskog položaja, čime podržava proaktivne elemente za inkluzivnu politiku kako je predviđeno zakonom.

Sveučilište u Rijeci donijelo je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Sveučilištu u Rijeci s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti na Sveučilištu u Rijeci u smislu kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesnog upravljanja javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa ili štetnu radnju koja se odnosi na radni odnos, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Sveučilišta u Rijeci.

Dodatno, Sveučilište u Rijeci svoju je pisanu komunikaciju te pravilnike, dokumente, odluke i ostale akte uskladio s važećim propisima i preporukama o uporabi rodno osjetljivog jezika, a dodatne aktivnosti vezane uz korištenju rodno osjetljivog jezika u sveučilišnim dokumentima dio su nacrta Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta.

 

Čista, pitka voda i higijenski uvjeti

Ponosni na rezultate Hrvatske koja koristi manje od 1% raspoložive pitke vode, UNIRI nastavnim programima koji se odnose na zaštitu i očuvanje voda razvija osviještenost i promiče kulturu očuvanja voda.

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa KD Vodovod i kanalizacija Rijeka povodom Dana voda objavljuje katalog iz Edicije Mrav te organizira izložbu u prostorima Izlozi grada Rijeke, dok GRADRI i OFRI potpisuju ugovor o uslugama analize vodnog potencijala i dinamike izmjene voda izvorišta vodoopskrbe na Učki sa Hrvatskim Vodama.

Pristupačna i čista energija

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključujući odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/09) i Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) te time pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja koji predstavljaju strateške razvojne pravce Republike Hrvatske – postizanje energetske neovisnosti i rasta učinkovitosti korištenja energije.

UNIRI kroz studijske programe koji se odnose na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razvija osviještenost i promiče tehnološki napredak, štednju energije, potiče uporabu obnovljivih prirodnih resursa i veću energetsku učinkovitost.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci izrađuje glavni projekt za Sunčanu elektranu i potpisuje ugovor sa HEP-Operaterom distribucijskog sustava za korištenje mreže za FNE, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci provodi energetsku obnovu zgrade nakon koje se ista nalazi u energetskom razredu A, a Tehnički fakultet nudi program CO “Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada“.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci kao član PRME (Principles for Responsible Mana­gement Education) inicijative koju podupiru Ujedinjeni narodi (UN) koja djeluje kao platforma za podizanje svijesti o održivosti na ekonomskim fakultetima diljem svijeta te za poticanje razumijevanja i razvijanje sposobnosti današnjih studenata ekonomije kako bi u budućnosti pridonijeli pozitivnim promjenama i kao partner u projektu „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikova otiska po­slovnih subjekata“ (Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint) mjeri i izračunava svoj ugljikov otisak te sukladno, podatke javnosti čini dostupnim u svom Izvješću o ugljikovom otisku. Iako nazvan ugljikovim, navedeni se otisak ne odnosi isključivo na emisije CO2, nego i na emisi­je ostalih stakleničkih plinova (GHG – Greenhouse Gas Emissions). Izračun ugljikova otiska omogućio je EFRI upoznavanje sa strukturom emisija stakleničkih plinova te izravno utječe na odabir mjera za njegovo smanjenje, s ciljem ublažavanja klimatskih promjena.

Dostojanstven rad i gospodarski rast

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe prethodno opisanog zakonodavnog okvira dodatno oblikovanom Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), čime pridonosi i promovira uključivi i održivi ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve, što je propisano Pravilnikom o radu.

Međunarodna organizacija definira dostojanstveni rad kao produktivan rad za žene i muškarce u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva, što znači da mora biti pošteno plaćen, jamčiti siguran oblik zaposlenja i sigurne uvjete rada, omogućiti jednake prilike i uvjete za sve, uključivati socijalnu zaštitu radnika i njihovih obitelji, nuditi prilike za osobni razvoj i socijalnu integraciju radnika te omogućiti radnicima izražavanje zabrinutosti.

UNIRI je već 2003., donijevši Etički kodeks (revidirana verzija iz 2018. godine) te Etički kodeks za studente/studentice2019. godine, uspostavilo mehanizme i institucijska postupanja koja osiguravaju uživanje zajamčenih ljudskih prava i uvjete za ostvarenje načela jednakosti i pravednosti. UNIRI je potpisnik Europske povelje za istraživače i Kodeksa ponašanja za zapošljavanje istraživača, koji utvrđuje nediskriminaciju kao jedno od općih načela i zahtjeva za poslodavce; poslodavci i/ili financijeri istraživača neće diskriminirati istraživača na bilo koji način na temelju spola, dobi, etničke, nacionalne ili društveno podrijetlo, vjera ili uvjerenje, seksualna orijentacija, jezik, invaliditet, političko mišljenje, društveno ili ekonomsko stanje.

UNIRI nastavnim programima koji se odnose na navedenu tematiku pruža studentima, sutrašnjim  aktivnim društvenim akterima, znanja o stanju i razvoju gospodarstva, definiranog raspoloživošću prirodnih i proizvedenih resursa, ljudskim znanjima i sposobnostima njihove uporabe te organizacijskim oblicima i društvenim institucijama koje reguliraju i usmjeruju gospodarske aktivnosti.

Udruga studenata Odjela za biotehnologiju ispred Sveučilišta u Rijeci svake godine organizira konferenciju pod nazivom „Budućnost i perspektiva“, čiji je cilj povezati studente s industrijskim i akademskim sektorom, umrežiti ih s budućim poslodavcima te omogućiti uvid u mogućnosti i načine zaposlenja nakon stečene diplome.

Industrija, inovacije i infrastruktura

Transfer tehnologije predstavlja proces kojim se rezultati istraživanja pretvaraju u nove ili unaprijeđene proizvode ili usluge koji se potom plasiraju na tržište. Temeljni cilj Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci je jačanje veze između Sveučilišta i gospodarstva, poticanje istraživačkog i stručnog rada te podupiranje zaštite i komercijalizacije rezultata tog rada u svim fazama: od razvoja ideje, zaštite intelektualnog vlasništva do komercijalizacije. Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci osnovan je 2009. godine u okviru Projekta tehnologijskog razvoja (STP) financiranog iz zajma Svjetske banke uz ugovorno učešće Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Kako bi podigao svijest o važnosti zaštite i gospodarenja intelektualnim vlasništvom nastalom na Sveučilištu i pospješio proces njegove komercijalizacije, UNIRI Uredom za transfer tehnologije potiče stvaranje intelektualnog vlasništva na Sveučilištu, identificira, evaluira i štiti intelektualno vlasništvo Sveučilišta, komercijalizira intelektualno vlasništvo Sveučilišta te potiče suradnju akademske zajednice i gospodarstva. Usluge koje Ured za transfer tehnologije pruža znanstvenicima pri prijenosu rezultata istraživačkog i stručnog rada Sveučilišta u gospodarstvo jesu: edukacija znanstvenika i studenata Sveučilišta o važnosti transfera tehnologije i intelektualnog vlasništva, stručna procjena (evaluacija) komercijalnog potencijala rezultata istraživanja, savjetovanje o mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva i načina komercijalizacije, pronalaženje partnera za komercijalizaciju i izvora financiranja te predstavljanje i promoviranje rezultata znanstveno-istraživačkog i stručnog rada znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti.

UNIRI ostvaruje doprinos aktivnostima reguliranim sljedećim dokumentima:

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu Sveučilišta u Rijeci, 2010.

UniRi Innovation Strategy

UniRi Regulation on IP Management

Inovacijska strategija Sveučilišta u Rijeci, 2012.

Politika gospodarenja intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Rijeci, 2009.

UniRi IP Management Policy

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu Sveučilišta u Rijeci, 2010.

Procedura o raspolaganju nekretninama (29. svibnja 2020.)

 

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. – STeP Ri osnovan je radi komercijalizacije rezultata znanstvenog i stručnog rada, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika i jačanja za znanost zasnovanog gospodarstva.  Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci partner je Europske poduzetničke mreže (EEN), uživa podršku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO i dio je poduzetničke potporne infrastrukture Republike Hrvatske: https://uniri.hr/sveuciliste-i-drustvo/sveuciliste-i-gospodarstvo/znanstveno-tehnologijski-park-step-ri/

Infrastruktura Kampusa UNIRI stoji na raspolaganju svim dionicima društva: https://uniri.hr/sveuciliste-i-drustvo/usluge-sveucilista/

Prvo superračunalo računalo u Hrvatskoj i najmoćnije u jadranskoj regiji, koje se nalazi na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, namijenjeno je i dostupno istraživačima koji rade na razvojno-inovacijskim projektima, a dolaze iz znanstvene zajednice, industrije i javnog sektora. Više na https://uniri.hr/sveuciliste-i-drustvo/sveuciliste-i-gospodarstvo/superracunalni-resursi-na-sveucilistu-u-rijeci/

Sveučilište u Rijeci kroz pripremu i provođenje akademskih aktivnosti u Palači osigurava funkcionalnu iskorištenost jedinstvenog prostora kulture – Palače Moise na otoku Cresu, a te aktivnosti otoku i široj regiji pružaju nove sadržaje, ali i razvojni poticaj s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i rada.

Susjedstvo Kampus (UNIRI) jedinstveni je primjer programa s kojim se promovira i unapređuje suvremena kampus kultura. Dana 2. ožujka 2020. g. održalo se otvorenje Festivala Susjedstva Kampus – “Kampus za sve”.

 

Smanjenje nejednakosti

SDG10 usmjeren je dominantno na smanjenje nejednakosti u dohotku (a najbolji rezultati postignuti su u zemljama koje ostvaruju kontinuirani ekonomski rast), kao i onih na temelju spola, dobi, invaliditeta, rase, klase, etničke pripadnosti, vjeroispovijesti, itd., kako unutar tako i među zemljama.

Održivi rast prihoda, potreban za smanjenje nejednakosti i osiguranje zajedničkog prosperiteta, neizostavno je popraćen održivim ekonomskim rastom. UNIRI nastavnim programima koji se odnose na navedenu tematiku pruža studentima, sutrašnjim  aktivnim društvenim akterima, znanja o stanju i razvoju gospodarstva, definiranog raspoloživošću prirodnih i proizvedenih resursa, ljudskim znanjima i sposobnostima njihove uporabe te organizacijskim oblicima i društvenim institucijama koje reguliraju i usmjeruju gospodarske aktivnosti.

Stoga, UNIRI djeluje sukladno odredbama Etičkog kodeksa, Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika koji artikulira nedopustivost bilo kakvog diskriminatornog postupanja i uznemiravanja, Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata koji artikulira nedopustivost bilo kakvog diskriminatornog postupanja i dokumenta Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja „Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj“ te kroz Sveučilišni savjetovališni centar u okviru kojeg djeluju Psihološko savjetovalište, Ured za studente s invaliditetom i Ured za karijere, pruža različite oblike besplatne podrške i pomoći studentima i djelatnicima riječkog Sveučilišta.

 

Trenutno Sveučilište u Rijeci sustavno prati samo udio upisanih studentica u ukupnoj studentskoj populaciji, a podaci o studentima raščlanjeni prema spolu dostupni su na web stranici Sveučilište u brojkama, rubrika “Dokumenti” / “Broj studenata u 2019./2020.”, stupac “Žene”. Sveučilište također prikuplja podatke o studentima koji ostvaruju dodatna studentska prava zbog invaliditeta i studentima koji su roditelji, ali ti podaci još nisu javno objavljeni.

 

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci raspolaže liftovima u obje zgrade, sve sastavnice UNIRI djeluju sukladno Protokolu za skrb i praćenje studenata sa zdravstvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima te Odluci o visini participacije u troškovima studija (točka II. I III.), a Studentski centar Sveučilišta u Rijeci ostvaruje doprinos smanjivanju nejednakosti kako je propisano Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (čl. 8.).

Održivi gradovi i zajednice

Teologija u Rijeci i Katedra za filozofiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, te Teološki fakultet Sveučilišta Nicolaus Copernicus, Toruń (Poljska), organizirali su interdisciplinarni znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem »Riječki znanstveni mostovi 5«, koji je ove godine imao naslovnu temu: »Urbano i humano: scenariji i planovi za grad kakav želimo«. Predavači iz različitih znanstvenih i akademskih disciplina i podijelili su svoja promišljanja o brojnim bitnim odrednicama i o temi Grada budućnosti, kao što su: grad u službi građanina, građanin u službi grada; evolucija urbanih formi – ujednačenost između tradicije i razvoja; problematika prenapučenih gradova i praznih sela; povezanost i infrastruktura gradova – solidarnost koja uključuje sve slojeve građanstva; nove tehnologije i oblikovanje „pametnih“ gradova; grad kao živi organizam – inkluzivnost, sigurnost, zdravlje i sloboda; turizam i grad; ekologija i grad – zelene oaze i smetlišta; duhovnost i religiozni prostori unutar grada; religiozna događanja u Gradu.

Udruga inovatora Hrvatske Zagreb (UIH) i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, uz podršku Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka organizirali su 4. ADRIATECH – Hrvatsku izložbu inovacija u građevinarstvu.

Koordinator projekta CAMPMASTER je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a u projektu sudjeluje još pet partnera: , Breda University of Applied Sciences (Nizozemska), Universitat de Girona (Španjolska), Associació de Càmpings de Girona (Španjolska), The Leading Camping & Caravaning Parks of Europe e.V. (Njemačka) i Kamping udruženje Hrvatske. Cilj projekta je razviti prvi europski kurikulum u području održivog upravljanja kamping odmaralištem – CAMPMASTER. Prepoznajući potrebu industrije kampinga za kvalitetno obučenim osobljem sa specifičnim znanjima i vještinama, tri su europska sveučilišta u partnerstvu s nacionalnim kamping udruženjima pokrenula inicijativu za usklađivanje potreba kamping industrije sa vještinama i kvalifikacijama stečenim u specijaliziranim studijskim programima na europskoj razini.

 

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

UNIRI u svim segmentima i poslovnim procesima primjenjuje odredbe važećeg zakonodavnog okvira koji uključuje odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/09) i Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) te time pridonosi jednom od osam definiranih ključnih područja održivog razvoja –  usmjeravanje na održivu proizvodnju i potrošnju koja ima za cilj „s manje raditi više i bolje“, odnosno podrazumijeva smanjenje upotrebe resursa, degradacije i onečišćenje okoliša te poboljšanje kvalitete življenja.

Kako bi u navedenom uspjeli kao društvo, potrebna je daljnja edukacija i senzibilizacija svih dionika da postupaju racionalno i blagonaklono prema resursima koji se svakodnevno koriste te stoga UNIRI nastavnim programima koji se odnose na navedenu tematiku pruža studentima, sutrašnjim  aktivnim društvenim akterima, znanja o trenutnom stanju te ih potiče na preispitivanje i promjenu usvojenih obrazaca ponašanja. Odgovorna proizvodnja i potrošnja doprinosi ostvarivanju razvojnih planova, smanjenju budućih ekonomskih, ekoloških i društvenih troškova, osnaživanju gospodarske konkurentnosti i smanjenju siromaštva (SDG1, SDG2, SDG8 i SDG9), doprinosi zaštiti okoliša i minimiziranju negativnih učinaka proizvodnje i potrošnje (SDG13, SDG14 i SDG15).

Odgovorni na klimatske promjene

Klimatske promjene, usko povezane sa ekstremnim potrebama ljudi za energijom i hranom, općeprisutna su prijetnja koja  utječe na sve segmente društva svih zemalja. Borba protiv njih smatra se jednim od najznačajnijih izazova današnjice jer neposredno utječu na ostvarivanje održivog razvoja, a od visokih se učilišta očekuje da budu pioniri u osvješćivanju ozbiljnosti problema i njihovih posljedica koji će najviše pogoditi one najsiromašnije, kroz istraživanje i obrazovanje, kako i pružanjem inovativnih zelenih rješenja koja se koriste obnovljivim izvorima energije.

SDG 13 odnosi se na sve ostale SDG-ove jer, ako se ništa ne poduzme, klimatske promjene mogu pogoršati oluje i prirodne katastrofe te uzrokovati prijetnje kao što su oskudijevanje hranom i vodom (SDG2 i SDG6). I u ovome slučaju, učinke negativnih klimatskih promjena najintenzivnije će zahvatiti one najsiromašnije (SDG1), utjecati će na živote i na kopnu (SDG15) i u moru (SDG14). Međutim, inovacije (SDG9) i rad na čistoj energiji (SDG7) mogu pomoći da se ublaži utjecaj klimatskih promjena na gospodarstvo i društvo u cjelini te smanji ranjivost ekosustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena i poveća sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena.

UNIRI potiče, aktivno podupire i provodi brojne inicijative kojima daje svoj doprinos osvješćivanju ozbiljnosti klimatskih promjena i njihovih posljedica, među kojima valja istaknuti još jednu u nizu sadnju stabala na Sveučilišnom kampusu, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza umjesto osobnih automobila s ciljem smanjenja zagađenja okoliša, EFRI kao član PRME (Principles for Responsible Mana­gement Education) inicijative koju podupiru Ujedinjeni narodi (UN) i kao partner u projektu „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikova otiska po­slovnih subjekata“ (Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint) kontinuirano prati i izvješćuje o vlastitom ekološkom otisku, OFRI je održao okrugli stol na temu klimatskih promjena, UNIRI sudjeluje u projektu KLIMOD u sklopu sheme za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama, PFRI sudjeluje u projektu Development of system for control and protection ports from introduction of invasive species i Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta – ProtectAS, studenti FMTU sudjelovali su u akciji pošumljavanja Učke u suradnji s Ekološkim društvom Žmergo, a djelatnici održali radni sastanak s dionicima sportskog događaja u sklopu projekta ZERO WASTE.

Očuvanje vodenog svijeta

Svjesni prijetnji klimatskih promjena, onečišćenja s kopna, uništenja obalnih ekosustava, invazivnih vrsta obalnog razvoja, prelova i slučajnog ulova i ostalih negativnih učinaka, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci provode sklopljeni ugovor o uslugama analize vodnog potencijala i dinamike izmjene voda izvorišta vodoopskrbe na Učki sa Hrvatskim Vodama.

 

UNIRI svojim aktivnostima ostvaruje značajan doprinos zaštiti i održivom korištenju oceana,  mora i morskih resursa. Kao rezultat  projekta KLIMOD u sklopu sheme za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama, kojim se provode primijenjena znanstvena istraživanja i razvija se računalni model za učinkovito modeliranje strujanja i širenja onečišćenja u otvorenim vodotocima i obalnom morskom području, s prihvatom riječnih utoka, bujičnih utoka te industrijskih i kanalizacijskih ispusta u obalno morsko područje, uz istodobni razvoj predikcijskog modela mikrobiološkog onečišćenja baziranog na modelima umjetne inteligencije te integraciju modela širenja onečišćenja mikroplastikom u ukupni model. Računalni model prilagođen je superračunalnom okružju što omogućuje provođenje simulacija visoke rezolucije s ciljem provođenja mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena na prioritetnim ranjivim i trasverzalnim područjima, kao jedan od rezultata valja istaknuti publikacijeprojektnog tima.

Nadalje, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci partner je u međunarodnom projektu AdriAquaNet – Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture kojim se želi dati doprinos zaustavljanju negativnih učinaka na obalne ekosustave, invazivnih vrsta obalnog razvoja, prelova i slučajnog ulova i ostalih negativnih učinaka te je u sklopu projekta CASTWATER u suradnji sa Institutom za poljoprivredu i turizam održao radionicu „Održivo upravljanje vodom u turizmu na priobalnom području“. FMTU objavljuje Zero Waste Guidelines for Events and Festivals s ciljem smanjenja onečišćenja i ostalih negativnih učinaka turizma, festivala i industrije događaja te je u suradnji sa Gradom Opatija, Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Dubrovačko – neretvanskom županijom, ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA (Italija), Emilia-Romagna Regione del Veneto (Italija), Veneto Innovazione S.p.a. (Italija), Regione Molise (Italija) i Comune di Ancona (Italija) partner u projektu ZERO WASTE BLUE – Zero Waste Blue sport events for territorial development.

Očuvanje života na kopnu

Uz SDG14 očuvanje vodenog svijeta, ovo je drugi od ciljeva održivog razvoja koji sagledavaju ekosustav sa šire perspektive. U vrijeme kada bioraznolikost predstavlja veliki izazov, a život na kopnu dragocjeni resurs, valja poduzeti odgovarajuće napore koji će osigurati da ih sačuvamo za nadolazeće generacije. Od visokih učilišta u tom se segmentu očekuje odgovornost koja uključuje širi kontekst od samog lokalnog okruženja u kojem djeluje, u smislu stvaranja doprinosa održivom upravljanju šumama, borbe protiv dezertifikacije, zaustavljanja degradacije zemljišta i zaštite bioraznolikosti. Doprinosom ostvarivanju ovoga cilja istovremeno se doprinosi i drugim, komplementarnim ciljevima jer ekosustav i bioraznolikost predstavljaju ishodište prilagodbe klimatskim promjenama (SDG13). Nužna pretpostavka života na kopnu su čista voda (SDG6) i čista energija (SDG7), a život na kopnu i vodeni svijet (SDG14) međusobno su povezani te u sinergiji doprinose smanjivanju gladi (SDG2) i siromaštva (SDG1).

Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i spriječiti daljnji gubitak biološke raznolikosti, prepoznati su kao neizostavni na putu ka održivom razvoju. Stoga UNIRI potiče, aktivno podupire i provodi brojne inicijative kojima daje svoj doprinos među kojima valja istaknuti sadnju stabala na Sveučilišnom kampusu i akciju pošumljavanja Učke u suradnji s Ekološkim društvom Žmergo, Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti Tehničkog fakulteta te aktivnosti  FMTU u sklopu projekta ZeroWaste, suradnju sa Gradom Crikvenica sa kojim je potpisao ugovor o izradi “Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Crikvenice” i sudjelovanje u projektu FOST INNO.

Mir, pravda i snažne institucije

SDG16 i SDG17 predstavljaju ključne preduvjete ostvarivanja ostalih SDG-jeva. Stoga su snažne, uključive i učinkovite institucije, među koje spadaju i visoka učilišta koja pružaju kvalitetno visoko obrazovanje (SDG4), uz zdravstvo (SDG3), pravedne ekonomske politike (SDG8) i zaštita okoliša (SDG13, SDG14 i SDG15), ključne za ostvarivanje ostalih ciljeva održivog razvoja.

Aktivnosti kojima UNIRI kao snažna institucija koja podupire mir i pravdu te doprinosi promicanju miroljubivog, inkluzivnog i pravednog društva očituju se u na svim razinama svih poslovnih aspekata, među kojima valja spomenuti Statut Sveučilišta u Rijeci (čl. 60.)  kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta i različitih područja znanosti i umjetnosti, podrška radu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i ostalim studentskim udrugama na svim sastavnicama, Savjet Sveučilišta u Rijeci koji predstavlja tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, nadzire izvršavanje zadaća sveučilišta, zakonitost njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te ostvarivanje odluka Senata, a sastoji se od predstavnika sveučilišnih znanstvenika ili nastavnika, studenata, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske gospodarske komore i tijela jedinica lokalne samouprave.

UNIRI je prvo od sveučilišta u Republici Hrvatskoj potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača (“ The European Charter for Researchers“, ” The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“) i time prihvatilo inicijativu Europske komisije koja je 2005. godine usvojila ove dokumente s ciljem unapređenja mogućnosti zapošljavanja i povećanja vrijednosti istraživačke karijere kao vitalnih elemenata strategije poticanja rasta ekonomije i zapošljavanja te uspostave europskog istraživačkog prostora. Također, prvi smo potpisnici Deklaracije o sudjelovanju u “Skupini za provedbu strategije ljudskih resursa” Europske komisije.

Promicanje vrijednosti mira, dijaloga, tolerancije i međunarodne solidarnosti ogleda se i u izložbi ”Kultura sjećanja i Španjolski građanski rat”, online tribini održanoj u okviru riječkog Festivala znanosti „Sustav etike u znanosti i visokom obrazovanju: od obećavajućih polazišta do dirigirane marginalizacije.“ Filozofski fakultet u Rijeci aktivno sudjeluje u inicijativi Rijeka Zdravi grad i Zdrava Županija, dok su uvaženi pripadnici akademske zajednice uključeni u sve segmente rada lokalne i regionalne uprave (npr. Pomorski fakultet u Rijeci – Lučka uprava Rijeka), kao i različita istraživanja: izv. prof. dr. sc. Nena Rončević – nacionalna voditeljica međunarodnog OECD-ovog Programa za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) kojeg provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih s ciljem kontinuiranog praćenja razvoja vještina u odrasloj dobi; prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski – Education Officer in ESGAP (ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship, ESCMID –  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases); Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci  – suradnja s Gradom Rijekom u vezi s translacijskim istraživanjima u cilju pronalaženja novih biomarkera za target terapiju, u cilju proučavanja sljedećih bolesti: tumora dojke, karcinoma debelog crijeva, melanoma, tumora glave i vrat, tumora pluća, ginekoloških tumora, tumora urotrakta i muškog spolnog sustava te biouzoraka u sklopu istraživanja spontanih i medicinskih indiciranih pobačaja).

Valja spomenuti i osnivanje Intersektorskog vijeća Sveučilišta u Rijeci za međureligijski dijalog i diplomaciju, kolegijalnog tijela rektorice kojemu je svrha doprinijeti osnaženju međureligijske suradnje s naglaskom na razvijanje međunarodne suradnje, društvenog angažmana i socijalne osjetljivosti. Vijeće se sastoji od predstavnika Sveučilišta u Rijeci, predstavnika religijskih zajednica te predstavnika iz redova diplomacije koji će u svojem budućem radu kroz niz javnih događanja, tribina, okruglih stolova i drugih prigodnih aktivnosti poticati međureligijski dijalog i međunarodnu suradnju te osvijestiti zajednicu o pitanjima iz područja djelovanja Vijeća.

I konačno, održana je tribina pod nazivom ”Kako birati rektora – potrebe i mogućnosti revizije izbora”, koja ističe važnost načina izbora rektora, jer je bitno imati dobre institucije, a onda i njihovo rukovodstvo.

Partnerstvom do ciljeva

Kao odgovor na sve veće zahtjeve da se sveučilišta otvore prema društvu i pokažu svoj utjecaj na društvo te time učvrsti globalno partnerstvo za održivi razvoj, UNIRI kao partner sudjeluje u projektu “Upravljanje visokim obrazovanjem za angažman u zajednici“ (Steering Higher Education for Community Engagement – SHEFCE), koji predstavlja nastavak projekta TEFCE.  Dugoročni cilj projekta SHEFCE je doprinijeti povećanju angažmana u zajednici europskih sveučilišta, u obliku partnerstva s lokalnim i regionalnim dionicima u rješavanju društvenih izazova. Specifični cilj projekta je izgraditi kapacitete sveučilišta, kreatora politika i dionika za uključivanje zajedničkog angažmana u visoko obrazovanje u Europi.  Kao partner u projektu Sveučilište u Rijeci sudjelovalo je u stvaranju okvira za promišljanje o sadašnjem i budućem radu na pokretanju, promicanju i jačanju angažmana visokoškolske institucije u zajednici. TEFCE institucionalnom izvješću može se pristupiti ovdje.

UNIRI ALUMNI mreža osnovana je 2020. godine kao kontinuirana strateška programska aktivnost Sveučilišta u Rijeci, što obuhvaća promociju, poticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti Sveučilišta, njegovih završenih studenata i alumni organizacija sastavnica Sveučilišta, provedbu suradnji, projekata, održavanje javnih predavanja ili drugih prigodnih događanja, prikupljanje podataka za potrebnu obradu, evidentiranja, praćenja, izvještavanja i sl. Predviđeno je da UNIRI ALUMNI mreža i YUFE mreža (Young Universities for the Furure of Europe) svoje aktivnosti provode u suradnji s visokim učilištima, javnim i privatnim sektorom te građanima diljem Europe.

UNIRI njeguje i razvija strateška partnerstva s tvrtkama, posebice s Jadran galenskim laboratorijem na novom studijskom programu Farmacija te razvojem novog inovacijskog ekosustava Sveučilišta u Rijeci i JGL-a, unaprjeđuje preduvjete za pokretanje kolaborativnih projekata i jačanje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih centara Sveučilišta te razvija integriranu institucijsku podršku transferu znanja u gospodarstvo i zajednicu, čime doprinosi usko povezanim SDG16 i SDG17.

Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci dijelom je Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine, UNIRI je u suradnji sa tijelima lokalne samouprave doprinijelo realizaciji Mitskog parka, partner u projektu ZERO WASTE BLUE – Zero Waste Blue sport events for territorial development i projektu Projekt Riviera4Seasons2 .

Zaklada Sveučilišta u Rijeci, ispred UNIRI otvorila je prijave za petu ediciju studentskog case study natjecanja Realizator 2020, kao primjera dobre prakse povezivanja sveučilišne i poslovne zajednice, dok se suradnja sa NGO očituje suradnjom sa udrugom SMART, na način da je održana radionica u 2019. u sklopu Akademije za održivi razvoj, a tijekom 2020. godine mentorirana je izrada neformalnih programa za obrazovanje za održivi razvoj, sve u sklopu iste aktivnosti SMART organizacije.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci sudjeluje u 2 projekta koji se bave održivim razvojem. Izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić voditeljica je HRZZ projekta Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja , a izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić voditelj UNIRI projekta Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj (ADOOR).

Sastavnice UNIRI izvode kolegije i studijske programe koji se odnose na održivost i to Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: preddiplomski studij Menadžment održivog razvoja, diplomski studij Održivi razvoj turizma i poslijediplomski studij Menadžment održivog razvoja; Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci obavezni i izborni kolegiji u sklopu preddiplomskog i diplomskog studija: Fizika okolišaOpća ekologijaGospodarenje otpadomGospodarenje vodamaEkologija kopnenih sustavaEkologija vodaFizičko modeliranje okolišaFizika mora, Geohazardi, Instrumentalne metode u fizici okolišaMikrobiologija okolišaProcjena utjecaja na okolišZaštita okolišaZbrinjavanje otpada.

 

Skip to content
Virtualna sova UNIRI