O SVEUČILIŠTU / MEĐUNARODNA SURADNJA I ERASMUS / MOBILNOST STUDENATA

Mobilnost studenata

SVRHA MOBILNOSTI:
– studijski boravak u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija).
Razdoblje studija u inozemstvu može obuhvaćati i razdoblje stručne prakse. Takvom kombinacijom stvaraju se sinergije između akademskog i stručnog iskustva u inozemstvu, a može biti organizirana na  različite načine, ovisno o kontekstu: jedna aktivnost slijedi drugu ili obje u isto vrijeme. Kombinacija je u skladu s pravilima financiranja i minimalnim trajanjem mobilnosti u svrhu školovanja.

– stručna praksa (puno vrijeme, najmanje 6 sati dnevno) uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa. Ako to nije moguće, stručna praksa evidentira se u Dopunskoj izjavi o studiju. Studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od završetka studija (diplomiranja), no na natječaj se prijavljuju dok imaju status studenta. U tom slučaju po završetku prakse ista se ne upisuje u Diploma Supplement/Dopunsku ispravu o studiju. Ured za mobilnost će studentu izdati potvrdu o obavljenoj praksi, a student je dužan zatražiti istu.


TRAJANJE MOBILNOSTI: 

studijski boravak: 3 do 12 mjeseci
stručna praksa: 2 do 12 mjeseci

Preporuke za uključivanje osoba s posebnim potrebama u Erasmus + program.
Iznos financijske potpore u 2020./2021. određen je ovisno o zemlji mobilnosti.
ERASMUS+ VISOKO OBRAZOVANJE – ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
Najčešća pitanja studenata – FAQ

OBVEZE STUDENATA PRIJE ODLASKA NA MOBILNOST / NAKON NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U RIJECI

1) Sklapanje Learning Agreementa (kod odlaska na studijski boravak i kod odlaska na stručnu praksu)

LEARNING AGREEMENT ZA STUDIJSKI BORAVAK

VAŽNO: Smjernice za studente – minimalan broj ECTS bodova koji se ostvaruju na mobilnosti

Student je dužan prije odlaska na inozemnu ustanovu sa svojim Erasmus koordintorom usporediti studijski program na matičnoj i inozemnoj instituciji te izabrati kompatibilne kolegije koje će pohađati/polagati. Izabrani kolegiji/naziv završnog rada upisuju se u LA uz pripadajući broj ECTS bodova.  

LA, osim studenta, na matičnoj ustanovi potpisuje odgovorna osoba (Erasmus koordinator sastavnice ili dekan/pročelnik). Matična ustanova svojim potpisom jamči priznavanje ECTS bodova / rezultata ostvarenih na mobilnosti. 

Student i njegov/njezin koordinator također dogovaraju koje predmete/module student neće morati ponovno polagati na matičnoj ustanovi nakon uspješno završenog studija u inozemstvu. 

Student šalje potpisani i pečatirani prijedlog LA na potpisivanje inozemnoj ustanovi koja ga potom vraća studentu/koordinatoru. Potpis ovlaštene osobe iz ustanove koja namjerava primiti studente jamstvo je da student ima pravo pohađati nastavu planiranih predmetnih jedinica/modula. 

Svaka izmjena/nadopuna LA moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta na stranu visokoškolsku ustanovu. Sve izmjene se dogovaraju između sve tri strane, te se unose u LA.

Student je dužan dostaviti presliku Learning Agreementa SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Uredu za mobilnost / Erasmus.


LEARNING AGREEMENT ZA STRUČNU PRAKSU
Svaki student prije odlaska na stručnu praksu treba sklopiti LA koji uključuje plan aktivnosti, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, vezu stručne prakse sa studijem i ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse.

U Learning agreementu su opisane uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u organizaciji i izvedbi stručne prakse.

LA potpisuju student, inozemna tvrtka/ustanova/organizacija te matična visokoškolska ustanova studenta. Svaka kasnija izmjena/nadopuna moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta u stranu tvrtku/ustanovu/organizaciju u kojoj će obaviti stručnu praksu. Svaka izmjena/nadopuna treba se dogovoriti između sve tri strane, te unijeti u LA čim prije.

Student je dužan dostaviti presliku Learning Agreementa SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Uredu za mobilnost / Erasmus.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. 
Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za stručnu praksu studenata: institucije EU-a i ostala tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije (njihov iscrpni popis nalazi se na stranici https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr); organizacije koje upravljaju programima EU-a kao što su nacionalne agencije za program Erasmus+ (kako bi se izbjegao mogući sukob interesa i/ili dvostruko financiranje).

Informacije o institucijama za obavljanje stručne prakse:
www.leo-net.orgwww.globalplacement.comwww.praxisnetwork.euwww.erasmusintern.org

2) OLS+ Online Linguistic Support / Mrežna jezična potpora
Mrežna jezična potpora odnosi se na dva različita termina: Jezična procjena i Jezični tečajevi. Kao sudionici Erasmus+ programa svi odabrani studenti moraju  proći Online jezičnu procjenu prije sklapanja ugovora i polaska na mobilnost.  Rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost. Rezultate jezične procjene na uvid imaju student i matično visoko učilište.

Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski ili nizozemski, obvezni su prije odlaska na mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako je jezik mobilnosti materinji).  

Nakon procjene jezika ukoliko student/ica želi, matično visoko učilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu/ici može dodijeliti besplatan Online jezični tečaj na engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom, španjolskom ili nizozemskom jeziku.
Ukoliko nakon  riješivanja  procjene jezika  rezultat studenata  bude B2 ili viši, imate mogućnost polaziti online jezični tečaj koji nije radni jezik, tj. jezik zemlje u koju idete (samo za dostupne jezike: engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski, nizozemski, češki, švedski, danski, grčki, poljski i portugalski).
Ako je vaš rezultat radnog jezika B1 ili niže automatski vam se dodjeljuje online jezični tečaj za taj jezik.

Na kraju razdoblja mobilnosti u inozemstvu svi studenti obvezni su pisati drugi online test procjene jezičnih kompetencija na temelju kojega će doznati koliko su unaprijedili svoje jezične vještine. 

Sudionici mobilnosti potpisivanjem pojedinačnog ugovora za dodjelu financijske potpore za mobilnost obvezuju se da će ispuniti testove online procjene jezičnih kompetencija (prije i na kraju razdoblja mobilnosti) te pohađati online jezični tečaj ako mu/joj je dodijeljen.

3) Sklapanje Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ studij i stručnu praksu

Ugovore priprema Ured za mobilnost / Erasmus. Ugovore potpisuju rektor Sveučilišta u Rijeci i student. Ugovore potpisuju i studenti koji odlaze na mobilnost bez financijske potpore (zero-grant studenti).

accordion-block_5ca303e5ae0fe

Korisni linkovi

NOVOSTI:
1. siječnja 2019. stupio je na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak prema kojem se stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja, neće uzimati u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za studente, tj. stipendija postaje neoporeziv dohodak! Slijedom toga, sve Erasmus+ potpore isplaćene studentima nakon 1. siječnja 2019. više neće ulaziti u limit od 15.000 kuna i time utjecati na njihov status uzdržavanog člana. Više informacija možete pronaći ovdje.

4) Prijava na inozemno Sveučilište (samo za studente koji idu na studijski boravak)
Nakon provedenog Natječaja Sveučilište u Rijeci će inozemnim institucijama poslati pisma nominacije kojima će nominirati izabrane studente. Inozemna institucija donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kandidata.

Student je dužan prijaviti se inozemnoj instituciji. Student treba proučiti internetske stranice inozemne institucije te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži tj. ispuniti sve potrebne obrasce u dogovoru s inozemnom institucijom. Neka sveučilišta imaju i on-line prijavu. Po načelima Erasmus programa studenti trebaju tražiti informacije za Erasmus studente.

Studenti najčešće moraju ispuniti i dostaviti sljedeće dokumente: prijavni obrazac, obrazac za smještaj, prijepis ocjena (ponekad se mora prevesti na strani jezik od strane sudskog tumača), Learning Agreement, potvrdu o znanju jezika.

Nakon što inozemno sveučilište primi pismo nominacije od Sveučilišta u Rijeci te svu potrebnu dokumentaciju od studenta, izdati će studentu pozivno/prihvatno pismo. Najčešće se na dobivanje prihvatnog pisma čeka oko mjesec i pol dana. Nakon što student dobije prihvatno pismo, može započeti s pripremom za razmjenu. Ako prihvatno pismo ne stigne u roku od mjesec i pol dana, student se mora obratiti kontakt osobi na inozemnom sveučilištu. 

5) Reguliranje zdravstvenog osiguranja
Student je dužan biti zdravstveno osiguran za vrijeme boravka u inozemstvu. 

Ako imate uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu vašeg prebivališta može vam se na vaš zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom.

Detaljnije informacije

Neke inozemne ustanove imaju pakete osiguranja koji su obvezni. 

6) Reguliranje boravka (vize, privremeni boravak)
Hrvatski državljani mogu boraviti dulje od tri mjeseca na području država članica EU bez vize u svrhu studiranja ili sudjelovanja u programima razmjene, ali sukladno unutarnjem zakonodavstvu imaju obvezu regulirati boravak po drugim osnovama preko nadležnih tijela država članica.

Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Za Tursku vrijedi poseban vizni režim.

OBVEZE STUDENATA NAKON POVRATKA S MOBILNOSTI


Student je po povratku na Sveučilište u Rijeci dužan Službi za međunarodnu suradnju u roku od 30 dana dostaviti:

Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure) potvrda u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti, s potpisom i pečatom ovlaštene osobe s inozemne ustanove. Ukoliko se utvrdi da je student na razmjeni boravio manji broj mjeseci od onog predviđenog Ugovorom, od studenta će se tražiti povrat dijela stipendije.

Transcript of Records tj. Recognition Outcomes (posljednji dio Learning Agreement for Studies – section to be completed after the mobility) (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ECTS bodovima za izvršene aktivnosti) odnosno potvrdu domaćeg ili stranog mentora o izradi završnog rada Traineeship Certificate (posljednji dio Learning Agreement for Traineeships – section to be completed after the mobility; dostavljaju ga studenti koji su bili na stručnoj praksi)

Završno izvješće za studijski boravak ili Završno izvješće za stručnu praksu (studenti će po završetku mobilnosti na mail primiti obrazac završnog izvješća koji se ispunjava u bazi Mobility Tool)

Druga procjena jezika u OLS+ mrežnoj jezičnoj potpori (studenti su obvezni ispuniti online drugu procjenu jezika po završetku mobilnosti u OLS+ bazi)

Presliku police osiguranja

Popis Erasmus koordinatora sastavnica Sveučilišta u Rijeci

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI