O SVEUČILIŠTU / MEĐUNARODNA SURADNJA I ERASMUS / MOBILNOST STUDENATA

Mobilnost studenata

U okviru studija studenti mogu prijaviti odnosno ostvariti Erasmus mobilnost u vidu studijskog boravka, stručne prakse, kombinirane (blended) mobilnosti (kombinacija fizičke i virtualne mobilnosti), a doktorski studenti dodatno mogu ostvariti kratkoročnu mobilnost bez virtualnog dijela.

Studijski boravak

Studijski boravak u okviru redovitog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu, uključujući izradu završnog rada. Razdoblje studiranja u inozemstvu mora biti dio studentova studijskog programa kojim se stječe kvalifikacija u bilo kojem ciklusu studija. Razdoblje studiranja u inozemstvu može obuhvaćati i razdoblje stručne prakse (stažiranja). Takvom kombinacijom stvaraju se sinergije između akademskog i stručnog iskustva u inozemstvu. Kombinacija je u skladu s pravilima financiranja i minimalnim trajanjem mobilnosti u svrhu studijskog boravka.

Stručna praksa

Stručna praksa (stažiranje, pripravništvo) u inozemstvu u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Stručna praksa (stažiranje) u inozemstvu podupire se za vrijeme studiranja u bilo kojem ciklusu studija i za osobe koje su nedavno diplomirale. To uključuje i asistenturu u nastavi za studente na nastavnoj praksi te znanstvenu asistenturu za studente i doktorande u bilo kojoj relevantnoj istraživačkoj ustanovi. Stručna praksa odvija se u punom radnom vremenu uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa. Ako to nije moguće, stručna praksa evidentira se u Dopunskoj izjavi o studiju. Studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od završetka studija (diplomiranja), no na natječaj se prijavljuju dok imaju status studenta.  U tom slučaju po završetku prakse ista se ne upisuje u Dopunsku ispravu o studiju. Centar za međunarodnu mobilnost će studentu izdati potvrdu o obavljenoj praksi, a student je dužan zatražiti istu. Uvjet za dobivanje financijske potpore za stručnu praksu je ugovaranje obveznih osiguranja (osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti na radnom mjestu), osiguranja ugovara student o osobnom trošku.

Mobilnost u okviru doktorskog studija

Kako bi se bolje ispunile raznolike potrebe doktoranada za učenjem i osposobljavanjem i osigurale jednake mogućnosti, doktorandi i osobe koje su nedavno doktorirale („poslijedoktorandi”) mogu se odlučiti na kratkoročna ili dugoročna razdoblja fizičke mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse u inozemstvu. Potiče se dodavanje virtualne komponente fizičkoj mobilnosti.

Blended / kombinirana mobilnost

Svako razdoblje studiranja ili stručne prakse u inozemstvu bilo kojeg trajanja, uključujući mobilnost u okviru doktorskog studija, može biti u obliku kombinirane mobilnosti. Kombinirana mobilnost spoj je fizičke mobilnosti i virtualne komponente, koja olakšava suradničko učenje i timski rad putem interneta. Na primjer, virtualna komponenta može putem interneta okupiti studente iz različitih zemalja i studijskih područja radi pohađanja programa putem interneta ili zajedničkog i istodobnog rada na zadacima koji se priznaju kao dio njihova studija. Uz to, studenti (u kratkom stručnom studiju ili preddiplomskom ili diplomskom studiju) koji ne mogu sudjelovati u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, primjerice zbog svojeg studijskog područja ili zašto što imaju manje mogućnosti za sudjelovanje, moći će obaviti kratkoročnu fizičku mobilnost tako da je kombiniraju s obveznom virtualnom komponentom.

Trajanje mobilnosti

studijski boravak: 2 do 12 mjeseci (standardna fizička mobilnost)
stručna praksa: 2 do 12 mjeseci (standardna fizička mobilnost)
– blended / kombinirana mobilnost: 5-30 dana
fizička mobilnost + obvezna virtualna mobilnost
– kratkoročna mobilnost doktoranada: 5-30 dana fizička mobilnost

Preporuke za uključivanje osoba s posebnim potrebama u Erasmus + program
Financijska potpora za studente – Natječaj 2024./2026.
Najčešća pitanja studenata – FAQ

Obveze studenata prije odlaska na mobilnost / nakon natječaja Sveučilišta u Rijeci

1) Sklapanje Learning Agreementa (kod odlaska na studijski boravak i kod odlaska na stručnu praksu)

LEARNING AGREEMENT ZA STUDIJSKI BORAVAK
VAŽNO: Smjernice za studente – minimalan broj ECTS bodova koji se ostvaruju na mobilnosti

Student je dužan prije odlaska na inozemnu ustanovu sa svojim Erasmus koordintorom usporediti studijski program na matičnoj i inozemnoj instituciji te izabrati kompatibilne kolegije koje će pohađati/polagati. Izabrani kolegiji/naziv završnog rada upisuju se u LA uz pripadajući broj ECTS bodova.  

LA, osim studenta, na matičnoj ustanovi potpisuje odgovorna osoba (Erasmus koordinator sastavnice ili dekan/pročelnik). Matična ustanova svojim potpisom jamči priznavanje ECTS bodova / rezultata ostvarenih na mobilnosti. 

Student i njegov/njezin koordinator također dogovaraju koje predmete/module student neće morati ponovno polagati na matičnoj ustanovi nakon uspješno završenog studija u inozemstvu. 

Europska komisija zahtijeva da se od akademske godine 2022./23. koristi baza Online Learning Agreement putem koje se generiraju / potpisuju digitalni LA. Slijedite upute zaprimljene od inozemne ustanove vezano uz kreiranje/potpisivanje LA. U obrascu LA pod contact person / responsible person at sending institution navodite fakultetske koordinatore, a ne djelatnice Centra za međunarodnu mobilnost / Erasmus obzirom da Centar nema ovlasti potpisivati Learning Agreemente! Upute Europske komisije za online learning agreement.

Svaka izmjena/nadopuna LA moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta na stranu visokoškolsku ustanovu. Sve izmjene se dogovaraju između sve tri strane, te se unose u LA.

Student je dužan dostaviti presliku Learning Agreementa SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Centru za međunarodnu mobilnost / Erasmus čim bude sklopljen!

LEARNING AGREEMENT ZA STRUČNU PRAKSU
Svaki student prije odlaska na stručnu praksu treba sklopiti LA koji uključuje plan aktivnosti, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, vezu stručne prakse sa studijem i ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse.

U Learning agreementu su opisane uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u organizaciji i izvedbi stručne prakse. Upute za ispunjavane Learning agreementa za stručnu praksu.

LA potpisuju student, inozemna tvrtka/ustanova/organizacija te matična visokoškolska ustanova studenta. Svaka kasnija izmjena/nadopuna moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta u stranu tvrtku/ustanovu/organizaciju u kojoj će obaviti stručnu praksu. Svaka izmjena/nadopuna treba se dogovoriti između sve tri strane, te unijeti u LA čim prije.

Student je dužan dostaviti presliku Learning Agreementa SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Centru za međunarodnu mobilnost / Erasmus.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. 
Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za stručnu praksu studenata: institucije EU-a i ostala tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije (njihov iscrpni popis nalazi se na stranici https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr); organizacije koje upravljaju programima EU-a kao što su nacionalne agencije za program Erasmus+ (kako bi se izbjegao mogući sukob interesa i/ili dvostruko financiranje).

Informacije o institucijama za obavljanje stručne prakse:
www.leo-net.orgwww.globalplacement.comwww.praxisnetwork.euwww.erasmusintern.org

2) OLS Eu Academy/ Mrežna jezična potpora

Započelo je novo razdoblje OLS-a i jezičnih procjena i tečajeva. Novi sustav zove se EU Academy i nema ograničenja jezika – studenti mogu učiti više jezika odjednom ako žele.

Jezične procjene više nisu obvezne, te sustav možete koristiti ukoliko to želite. Korištenje OLS-a i dalje se ohrabruje s obzirom na brojne koristi i mogućnosti nove platforme. Jednako tako, ohrabruje se i poticanje na ispunjavanje jezične procjene prije početka mobilnosti za studente.

3) Erasmus+ App

Nova aplikacija Erasmus+ App mobilna je aplikacija za sudionike programa Erasmus+ koja će cijelo iskustvo mobilnosti mladima staviti na dohvat ruke. Cilj projekta je mobilnost učiniti jednostavnom, dostupnom i na dohvat ruke svakom korisniku, istovremeno promičući inovacije i digitalizaciju na duge staze.

Značajke Erasmus+ App-a (trenutno u razvoju):

Strukturirane informacije o postojećim Erasmus+ programima

Najbolji savjeti za život daleko od kuće (općeniti, specifični za državu i grad)

Interaktivni popisi korak po korak tijekom cijelog razdoblja mobilnosti

Integracija s Ugovorom o online učenju (Online Learning Agreement)

Odjeljak za vijesti i lokalne događaje i aktivnosti

Integracija s online platformom za jezičnu podršku (OLS Platform)

4) Sklapanje Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ studij i stručnu praksu

Ugovore priprema Centar za međunarodnu mobilnost / Erasmus. Ugovore potpisuju rektorica Sveučilišta u Rijeci i student. Ugovore potpisuju i studenti koji odlaze na mobilnost bez financijske potpore (zero-grant studenti).

VAŽNO:
1. siječnja 2019. stupio je na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak prema kojem se stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja, neće uzimati u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za studente, tj. stipendija postaje neoporeziv dohodak!

5) Prijava na inozemno Sveučilište (samo za studente koji idu na studijski boravak)

Nakon provedenog Natječaja Sveučilište u Rijeci će inozemnim institucijama poslati pisma nominacije kojima će nominirati izabrane studente. Inozemna institucija donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kandidata.

Student je dužan prijaviti se inozemnoj instituciji. Student treba proučiti internetske stranice inozemne institucije te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži tj. ispuniti sve potrebne obrasce u dogovoru s inozemnom institucijom. Neka sveučilišta imaju i on-line prijavu. Po načelima Erasmus programa studenti trebaju tražiti informacije za Erasmus studente.

Studenti najčešće moraju ispuniti i dostaviti sljedeće dokumente: prijavni obrazac, obrazac za smještaj, prijepis ocjena (ponekad se mora prevesti na strani jezik od strane sudskog tumača), Learning Agreement, potvrdu o znanju jezika.

Nakon što inozemno sveučilište primi pismo nominacije od Sveučilišta u Rijeci te svu potrebnu dokumentaciju od studenta, izdati će studentu pozivno/prihvatno pismo. Najčešće se na dobivanje prihvatnog pisma čeka oko mjesec i pol dana. Nakon što student dobije prihvatno pismo, može započeti s pripremom za razmjenu. Ako prihvatno pismo ne stigne u roku od mjesec i pol dana, student se mora obratiti kontakt osobi na inozemnom sveučilištu. 

6) Reguliranje zdravstvenog osiguranja

Student je dužan biti zdravstveno osiguran za vrijeme boravka u inozemstvu. 

Ako imate uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu vašeg prebivališta može vam se na vaš zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom.

Obvezno za studente koji idu na stručnu praksu: Uvjet za dobivanje financijske potpore za stručnu praksu je ugovaranje obveznih osiguranja (osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti na radnom mjestu), osiguranja ugovara student o osobnom trošku. Osiguranje od odgovornosti i nezgode obuhvaća štetu koju je uzrokovao sudionik ili je nanesena sudioniku tijekom boravka u inozemstvu.

Neke inozemne ustanove imaju pakete osiguranja koji su obvezni. 

7) Reguliranje boravka (vize, privremeni boravak)

Hrvatski državljani mogu boraviti dulje od tri mjeseca na području država članica EU bez vize u svrhu studiranja ili sudjelovanja u programima razmjene, ali sukladno unutarnjem zakonodavstvu imaju obvezu regulirati boravak po drugim osnovama preko nadležnih tijela država članica.

Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Za Tursku vrijedi poseban vizni režim.

INTERNATIONAL OPENING:

Studenti koji sudjeluju na mobilnosti u trećim zemljama (zemlje koje ne pripadaju EU i EFTA, tj. ostale zemlje svijeta) dužni su sami regulirati vizu, put, status boravka u zemlji destinaciji te smještaj.

8) Zeleni Erasmus

Preporuke sudionicima kako ostvariti zeleniju mobilnost u okviru programa Erasmus+, tj. korisne informacije o tome kako postupiti prije, tijekom i nakon mobilnosti kako bi ona bila što zelenija pročitajte ovdje.

9) Erasmus studentska povelja

Obveze studenata nakon povratka s mobilnosti

Student je po povratku na Sveučilište u Rijeci dužan Centru za međunarodnu mobilnost u roku od 30 dana dostaviti:

Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure) potvrda u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti, s potpisom i pečatom ovlaštene osobe s inozemne ustanove. Ukoliko se utvrdi da je student na razmjeni boravio manji broj mjeseci od onog predviđenog Ugovorom, od studenta će se tražiti povrat dijela stipendije.

Transcript of Records tj. Recognition Outcomes (posljednji dio Learning Agreement for Studies – section to be completed after the mobility) (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ECTS bodovima za izvršene aktivnosti) odnosno potvrdu domaćeg ili stranog mentora o izradi završnog rada. Studenti koji su bili na stručnoj praksi dostavljaju posljednji dio Learning Agreement for Traineeships – section to be completed after the mobility.

Završno izvješće za studijski boravak ili Završno izvješće za stručnu praksu (studenti će po završetku mobilnosti na mail primiti “Erasmus+ participant survey” koje se ispunjava online, mail šalje baza EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM)

Presliku police osiguranja

Popis Erasmus koordinatora Sveučilišta u Rijeci


Skip to content