O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / SENAT SVEUČILIŠTA U RIJECI

Senat Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišni Senat je izborno stručno i poslovodno tijelo sveučilišta koje se bira tako da budu zastupljene znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice sveučilišta, različita područja znanosti i umjetnosti i predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Rektor/rektorica je član/članica Senata po položaju. Senat odlučuje o svim akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima te ukupnome poslovanju i razvoju. Osim članova, u radu Senata sudjeluju prorektori/prorektorice, pomoćnici/pomoćnice rektora/rektorice, glavni tajnik / glavna tajnica Sveučilišta te predstavnik/predstavnica sindikata u djelatnosti znanosti i visokoga obrazovanja.

 1. prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
 2. prof. art. Hrvoje Urumović, dekan Akademije primijenjenih umjetnosti
 3. prof. dr. sc. Saša Drezgić, dekan Ekonomskog fakulteta
 4. prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić, dekanica Fakulteta dentalne medicine
 5. prof. dr. sc. Marko Perić, dekan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 6. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija
 7. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, dekan Filozofskog fakulteta
 8. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, dekan Građevinskog fakulteta
 9. prof. dr. sc. Goran Hauser, dekan Medicinskog fakulteta
 10. izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić, dekanica Pomorskog fakulteta
 11. prof. dr. sc. Dario Đerđa, dekan Pravnog fakulteta
 12. prof. dr. sc. Lado Kranjčević, dekan Tehničkog fakulteta
 13. izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić, dekan Učiteljskog fakulteta
 14. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, dekanica Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova
 15. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, dekanica Fakulteta za fiziku
 16. prof. dr. sc. Patrizia Poščić, dekanica Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija
 17. prof. dr. sc. Dean Crnković, dekan Fakulteta za matematiku
 18. Goran Manestar, mag. oec., ravnatelj Studentskog centra Rijeka
 19. Lea Lazzarich, prof., ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka

Studentski predstavnici s pravom glasa:
20. Lana Par, studentica Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
21. Eugen Car, student Medicinskog fakulteta, zamjenik predsjednice Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
22. Rea Žigant, studentica Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija

prof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić, predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Dokumenti

Odluke Senata

Skip to content