O SVEUČILIŠTU / SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE / USTROJ SUSTAVA

Ustroj sustava

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci temelji se na proceduri unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete sastavnica Sveučilište te na rezultatima analize različitih kvalitativnih i kvantitativnih podataka, pri čemu se posebna pažnja pridaje povratnim informacijama studenata. U nastavku možete pronaći informacije o tijelima koja djeluju.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta

Upravlja sustavom za kvalitetu sveučilišta te provodi strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguranja i unapređenja kvalitete.

 • Predlaže rektoru i Senatu konkretne prijedloge i aktivnosti te potiče inovacije i razvoj u svrhu osiguranja i unapređenja kvalitete.
 • Osigurava djelotvornost postupaka unapređenja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe internih mehanizama za osiguranje i unapređenje kvalitete.

Sastav Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci i trajanje mandata članova Odbora određeno je Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

Predstavnici nastavnika znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta:

 1. izv. prof. art. Marko Koržinek, Akademija primijenjenih umjetnosti
 2. dr. sc. Zoran Ježić, Ekonomski fakultet
 3. dr. sc. Vlatka Debeljak, Fakultet dentalne medicine
 4. dr. sc. Sanja Čandrlić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
 5. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, Fakultet za fiziku
 6. dr. sc. Ana Jurasić, Fakultet za matematiku
 7. dr. sc. Suzana Bareša, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 8. dr. sc. Iva Rinčić, Fakultet zdravstvenih studija
 9. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultet
 10. dr. sc. Silvija Mrakovčić, Građevinski fakultet
 11. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, Medicinski fakultet
 12. dr. sc. Ines Kolanović, Pomorski fakultet
 13. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, Pravni fakultet
 14. dr. sc. Maja Verdonik, Učiteljski fakultet
 15. dr. sc. Željka Maglica, Odjel za biotehnologiju
 16. dr. sc. Duško Pavletić, Tehnički fakultet
 17. Orieta Lubiana, predstavnica Sveučilišne knjižnice Rijeka
 18. Ivana Gaćina, predstavnica Studentskog centra Rijeka
 19. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete, predstavnica uprave Sveučilišta
 20. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta, predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja
 21. Vedran Kružić, predstavnik vanjskih dionika
 22. Mate Poropat, predstavnik vanjskih dionika
 23. Nina Vukelić, predstavnica studenata
 24. Neda Sindik, predstavnica studenata

Odbori za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na sastavnicama Sveučilišta

Odbor sastavnice organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenje kvalitete na razini sastavnice Sveučilišta posebice s obzirom na sljedeće elemente: 

 • samovrednovanje
 • razvijanje indikatora kvalitete
 • sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija
 • istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja
 • istraživanje kompetencije nastavnog osoblja
 • usavršavanje sveučilišnih nastavnika (cijeloživotno obrazovanje)
 • usavršavanje administrativnog i tehničkog osoblja
 • dokazi o unaprjeđenju nastave
 • kvaliteta općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programom
 • definiranje i uvođenje tipa standardizacije u administrativnom dijelu sastavnica

Sastav Odbora sastavnice:
najmanje pet (5) članova:

 • predstavnik uprave
 • najmanje dva (2) predstavnika nastavnog osoblja
 • predstavnik studenata
 • predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja

Savjet za kvalitetu

Savjet za kvalitetu objedinjuje aktivnosti jedinica sustava za kvalitetu te se prema potrebi uključuje u njihov rad u području razvoja postupaka osiguravanja kvalitete.

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci uspostavljen je na Sveučilištu u Rijeci 2002. godine kao odraz svijesti akademske zajednice o važnosti kvalitete u visokome obrazovanju i težnji Sveučilišta u Rijeci da se uspješno integrira u “Europski prostor visokoga obrazovanja”.

Na njegovim temeljima odlukom 14. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci održane 27. siječnja 2006. godine formiran je Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci.

Zadaća Centra je stvaranje mreže za upravljanje i unapređenje kvalitete na sveučilištu te integriranje sveučilišta u nacionalnu mrežu za unapređenje kvalitete. Centar je pokretač i koordinator inicijativa i provedbe razvojnih programa u svrhu kontinuiranoga osiguranja i unaprjeđenja kvalitete.

Centar utvrđuje karakteristične indikatore kvalitete i organizira njihovo sustavno praćenje i posebice:

 • potiče i organizira stalne rasprave o kvaliteti, širenje kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti;
 • definira standarde i kriterije kvalitetnoga funkcioniranja sastavnica sveučilišta;
 • razvija postupke vanjskoga i unutrašnjega vrednovanja, razvija metode za istraživanje različitih aspekta kvalitete obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnoga i tehničkoga osoblja, rukovoditelja, poslodavaca, javnog mnijenja);
 • provodi analize i prikuplja povratne informacije o kvaliteti svih korisnika sustava; 
 • istražuje uzroke nekvalitetnoga, neefikasnoga i predugoga studiranja;
 • uspostavlja sustav interne prosudbe, kao temeljne postavke upravljanja kvalitetom;
 • osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike;
 • potiče i organizira stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnoga osoblja.

Projekti i aktivnosti

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta sistematični je, periodični postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu sa, Sveučilišnim, nacionalnim i ESG-standardima. Njome se procjenjuje doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete visokog učilišta. Svako visoko učilište određuje svoju misiju, viziju, strategiju i razvojne ciljeve. Kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete neprestano se unapređuju sve djelatnosti, a naročito obrazovanje u cijelosti.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci zajedno s Centrom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete organizira i provodi unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci i odgovoran je za njezinu učinkovitost. Unutarnja prosudba se provodi na temelju trogodišnjeg plana kojeg donosi Odbor za kvalitetu, a odobrava Senat Sveučilišta u Rijeci. Uspješno su provedena dva ciklusa unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu na Sveučilištu u Rijeci.

Izvješće o provedbi unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu 2017-2019

Izvjesce o provedbi unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu 2012-2015

Dokumenti

accordion-block_69b4dd4fd04a497716ed32ca9f8f67d6

Korisni linkovi

Kontakt

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci

Ulica Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka

kvaliteta@uniri.hr

Skip to content