O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI / EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA

Europska teritorijalna suradnja

Programi Europske teritorijalne suradnje, tzv. Interreg programi, su jedan od ključnih instrumenata Europske unije za postizanje ravnomjernog regionalnog razvoja putem međunarodne suradnje. Cilj Interreg programa jest partnerski rješavati zajedničke izazove te zajednički pronaći rješenja u područjima poput zdravlja, okoliša, istraživanja, obrazovanja, prometa, održive energije i dr. Kroz ovaj suradnički pristup želi se smanjiti negativan utjecaj granica i promovirati društveno-gospodarska kohezija Europske unije.

Europska teritorijalna suradnja obuhvaća čak 60 programa prekogranične suradnje, 15 programa transnacionalne suradnje i 4 programa međuregionalne suradnje, koje je moguće pretražiti na interaktivnoj mapi. Republika Hrvatska može punopravno sudjelovati u 13 programa, a Sveučilište u Rijeci je, sukladno teritorijalnim i tematskim ograničenjima, fokusirano na njih šest, koje detaljnije opisujemo u nastavku.

Financiranje Interreg programa osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj. Ukupni proračun Programa za programsko razdoblje 2021.-2027. iznosi 8 bilijuna eura koji su namijenjeni za ostvarenje ciljeva kohezijske politike EU, odnosno pametnije, zelenije, povezanije, solidarnije Europe te Europe koja je bliža građanima.

Interreg Italija-Hrvatska

Interreg Italija-Hrvatska je program prekogranične suradnje kojim se potiče suradnja između Italije (25 pokrajina) i Hrvatske (8 županija)

Pripremne aktivnosti  za razdoblje 2021.-2027. još uvijek su u tijeku, a planira se da će Program, uz podržavanje ciljeva iz razdoblja 2014.-2020., biti fokusiran na plavu ekonomiju, kapitalizaciju prijašnjih iskustava suradnje i kreiranje jače sinergije sa Strategijom EU za jadransko-jonsku regiju.

 Prioriteti Programa su:

 • Promocija održivog ekonomskog razvoja kroz zelenu i plavu inovacijsku politiku;
 • Zaštita prirodnih dobara također kroz strategije prilagodbe klimi i mjere prevencije rizika, povećanje biološke raznolikosti i borba protiv onečišćenja;
 • Valorizacija kulturne baštine kroz održive i raznolike turističke proizvode;
 • Implementacija održivih preko-graničnih mobilnih rješenja.

Sve novosti i važne informacije o Programu su dostupne na mrežnim stranicama te na službenom YouTube kanalu Programa.

Za sva pitanja o programu na raspolaganju je nacionalna kontakt točka.

Interreg Slovenija – Hrvatska

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska obuhvaća sljedećih 9 slovenskih regija i 8 hrvatskih županija:

Program promiče održivo, sigurno i vitalno granično područje te podržavanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit tamošnje zajednice.

Primarni fokus programskih aktivnosti je usmjeren na iskorištavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti za uspostavu inovativnih, pametnih i učinkovitih rješenja za pomoć očuvanju i unapređenju kvalitete okoliša i njegove raznolikosti s jedne strane te njegovog socioekonomskog potencijala s druge strane.

Prioriteti Programa u razdoblju od 2021. do 2027. godine su:

 • Zelena i prilagodljiva regija;
 • Otporna i održiva regija;
 • Pristupačna i povezana regija.

Predstavljanje Programa za novo programsko razdoblje 2021.-2027. održano je 16. veljače 2022. godine, a prezentaciju sa predstavljanja, koja obuhvaća opis prioriteta i područja financiranja možete preuzeti ovdje.

Više informacija o Programu može se pronaći na njegovim službenim mrežnim stranicama.

Interreg IPA Adrion

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) je europski transnacionalni program kojeg u razdoblju od 2021.-2027. čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Slovenija i Srbija (koje cijelim teritorijem sudjeluju u Programu), Italija (koja sudjeluje u Programu samo sa dijelom svojih regija) te dvije nove države članice – Sjeverna Makedonija i Republika San Marino.

Članice Programa zajedničkim djelovanjem nastoje putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju područja.

Prioriteti u razdoblju od 2021. do 2027. godine su:

 • Istraživanje – Inovativna i pametna regija – promicanje poslovnih ulaganja u istraživanje i razvoj, razvoj veza i sinergija među poduzećima, istraživačkim i razvojnim centrima te sektorom visokog obrazovanja;
 • Okoliš – Održiva regija – poticanje očuvanja, zaštite, promicanja, vrednovanja i razvoja prirodne i kulturne baštine, biološke raznolikosti, vode, tla, zelenih usluga i usluga ekosustava;
 • Transport – Povezana regija – promicanje razvoja i poboljšanja ekološki prihvatljivih transportnih sustava i transportnih sustava s niskom razinom ugljika, uključujući razvoj i poboljšanje unutarnjih vodnih putova, pomorskog transporta, luka, multimodalnih veza i aerodromske infrastrukture u cilju promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti;
 • Upravljanje – Potpora Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).

Predstavljanje novog Programa održano je u prosincu 2022. godine, a više pojedinosti o tipovima projekata koji će moći biti financirani iz novog Programa možete pronaći ovdje.

Svim zainteresiranima koji žele biti upućeni u aktualnosti u vezi programa Interreg IPA Adrion i svih prethodno financiranih projekata je na raspolaganju i službeni YouTube kanal, a za sva pitanja o programu na raspolaganju je nacionalna kontakt točka.

Program Dunavske regije

Program transnacionalne suradnje Dunavska regija prvenstveno je usmjeren na postizanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Dunavskoj regiji, s ciljem rješavanja zajedničkih izazova i potreba programskog područja. Cilj aktivnosti unutar Programa je utjecaj na nacionalne, regionalne i lokalne politike svih 14 država članica (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Njemačka – dio regija, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina – dio regija).

U programskom razdoblju od 2021.-2027. godine, određeni su slijedeći prioriteti Programa:

Prvi poziv bio je otvoren u zadnjem kvartalu 2022. godine, a informacije o novim pozivima možete pratiti ovdje.

Interreg Euro-MED

Program transnacionalne suradnje Interreg Euro-MED obuhvaća 14 država sa sjeverne obale Mediterana, koje zajedničkim aktivnostima promiču održiv rast u regiji. To su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Malta, Sjeverna Makedonija i Slovenija koje sudjeluju cijelim teritorijem te Francuska, Italija, Portugal i Španjolska koje sudjeluju u Programu samo sa dijelom svojih regija.

Program će u razdoblju od 2021.-2027. godine prvenstveno biti usmjeren na ostvarenje doprinosa tranziciji u klimatski-neutralno i otporno društvo, kroz borbu protiv učinaka globalnih promjena na mediteranske resurse te istodobno osiguranje održivog rasta i dobrobiti svih građana.

U novom programskom razdoblju, prioriteti Euro-MED programa su:

 1. Zeleno Euro-Med područje,
 2. Pametnije Euro-Med područje,
 3. Bolje upravljanje Euro-Med područjem.

U sklopu prva dva (tematska) prioriteta, sufinancirat će se projekti transnacionalnog karaktera koji pokrivaju četiri specifična cilja Programa:

 1. Istraživanje i inovacije,
 2. Kružna ekonomija,
 3. Klimatske promjene i sprječavanje rizika te
 4. Priroda i bioraznolikost.

Dodatno, svi projekti u sklopu Programa trebaju doprinositi ostvarenju sljedeće četiri misije:

 • Jačanje inovativne održive ekonomije,
 • Zaštita, obnova i valorizacija prirodnog okoliša i baštine,
 • Promicanje zelenih životnih područja,
 • Jačanje održivog turizma,

Svim prijaviteljima projektnih prijedloga u novom programskom razdoblju su na raspolaganju Program suradnje Interreg Euro-MED, FAQ i službene stranice Programa, na kojima se nalazi više informacija o samom Pozivu te forumi (za svaku od četiri misije Programa), putem kojih se ujedno mogu pronaći budući projektni partneri.

Za sva pitanja o Programu na raspolaganju su nacionalne kontakt točke, g. Marko Opančar (marko.opancar@mrrfeu.hr) i gđa. Ivana Živković (ivana.zivkovic@mrrfeu.hr) iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Interreg Središnja Europa

Interreg Središnja Europa je program transnacionalne suradnje koji podupire rješavanje zajedničkih izazova i potreba između njezinih članica: Austrije, Češke, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije (koje cijelim teritorijem sudjeluju u Programu) te Njemačke i Italije (koje sudjeluju u Programu samo sa dijelom svojih regija).

Prioriteti ulaganja u sljedećem razdoblju su:

 • Suradnja za pametniju Središnju Europu;
 • Suradnja za zeleniju Središnju Europu;
 • Suradnja za povezaniju Središnju Europu;
 • Suradnja za poboljšano upravljanje Središnjom Europom.

Program će u razdoblju 2021. do 2027. sufinancirati projekte u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj. Ciljevi Programa su detaljnije objašnjeni u videima koji se mogu pronaći na službenom kanalu Programa.

U svrhu potpore potencijalnim prijaviteljima Program je osmislio i virtualnu zajednicu projektnih prijavitelja koja olakšava traženje projektnih partnera te daje mogućnost pretraživanja postojećih i dodavanja svojih projektnih ideja.

Objava drugog Poziva je najavljena za 22. ožujka 2023. godine, a biti će financirani visoko inovativni pionirski projekti koji će provedbom pilot akcija testirati konkretne akcije ili se fokusirati na nove pristupe integriranom teritorijalnom razvoju. Projektno partnerstvo će činiti od 3 do 6 partnera, a predviđeno trajanje projekata je od 12 do 18 mjeseci.

Za više informacija o Programu može se obratiti nacionalnoj kontakt točki, g. Ivanu Lajtmanu iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (ivan.lajtman@mrrfeu.hr).

Skip to content