O SVEUČILIŠTU / MEĐUNARODNA SURADNJA I ERASMUS / ERASMUS PARTNERSKE ZEMLJE KA171

Erasmus partnerske zemlje KA171

INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY KA171 – ERASMUS +, suradnja s partnerskim zemljama

Napomena: ovaj program je namijenjen suradnji sa zemljama koje nisu programske zemlje u okviru Erasmusa.

Prijavu projekta mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja podnosi Sveučilište u Rijeci.  Prijava podliježe kvalitativnoj ocjeni zasebno za svaku partnersku zemlju, i to u četiri područja – relevantnost strategije internacionalizacije, kvaliteta sporazumne suradnje, kvaliteta projektnog prijedloga i provedbe te učinak i diseminacija rezultata projekta.

Moguća je mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i stručne prakse (2-12 mjeseci), te mobilnost osoblja (održavanje nastave i stručno usavršavanje, 5 dana do 2 mjeseca).

Osoblju i studentima dodjeljuju se sredstva za putne troškove i dnevnice za broj mjeseci/dana u trajanju koliko Agencija za mobilnost i programe EU dodijeli Sveučilištu u Rijeci.

Mobilnost studenata

Svrha mobilnosti:

studijski boravak u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija).

stručna praksa: stažiranje, pripravništvo u inozemstvu u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Stručna praksa (stažiranje) u inozemstvu podupire se za vrijeme studiranja u bilo kojem ciklusu studija i za osobe koje su nedavno diplomirale. 
Preporuke za uključivanje studenata s posebnim potrebama u Erasmus + program…

Mobilnost u okviru doktorskog studija

Kako bi se bolje ispunile raznolike potrebe doktoranada za učenjem i osposobljavanjem i osigurale jednake mogućnosti, doktorandi i osobe koje su nedavno doktorirale („poslijedoktorandi”) mogu se odlučiti na kratkoročna ili dugoročna razdoblja fizičke mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse u inozemstvu. Potiče se dodavanje virtualne komponente fizičkoj mobilnosti.

Blended / kombinirana mobilnost

Svako razdoblje studiranja ili stručne prakse u inozemstvu bilo kojeg trajanja, uključujući mobilnost u okviru doktorskog studija, može biti u obliku kombinirane mobilnosti. Kombinirana mobilnost spoj je fizičke mobilnosti i virtualne komponente, koja olakšava suradničko učenje i timski rad putem interneta. Na primjer, virtualna komponenta može putem interneta okupiti studente iz različitih zemalja i studijskih područja radi pohađanja programa putem interneta ili zajedničkog i istodobnog rada na zadacima koji se priznaju kao dio njihova studija. Uz to, studenti (u kratkom stručnom studiju ili preddiplomskom ili diplomskom studiju) koji ne mogu sudjelovati u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, primjerice zbog svojeg studijskog područja ili zašto što imaju manje mogućnosti za sudjelovanje, moći će obaviti kratkoročnu fizičku mobilnost tako da je kombiniraju s obveznom virtualnom komponentom.

Obveze studenata prije odlaska na mobilnost: 

1) Sklapanje Learning Agreementa

LEARNING AGREEMENT ZA STUDIJSKI BORAVAK
VAŽNO: Smjernice za studente – minimalan broj ECTS bodova koji se ostvaruju na mobilnosti
LEARNING AGREEMENT ZA STRUČNU PRAKSU

Student je dužan prije odlaska na inozemnu ustanovu sa svojim Erasmus koordinatorom usporediti studijski program na matičnoj i inozemnoj instituciji te izabrati kompatibilne kolegije koje će pohađati/polagati. Izabrani kolegiji/naziv završnog rada upisuju se u LA uz pripadajući broj ECTS bodova. 

LA, osim studenta, na matičnoj ustanovi potpisuje odgovorna osoba (Erasmus koordinator sastavnice ili dekan/pročelnik). Matična ustanova svojim potpisom jamči priznavanje ECTS bodova / rezultata ostvarenih na mobilnosti. 

Student i njegov/njezin koordinator također dogovaraju koje predmete/module student neće morati ponovno polagati na matičnoj ustanovi nakon uspješno završenog studija u inozemstvu. 

Student šalje potpisani i pečatirani prijedlog LA na potpisivanje inozemnoj ustanovi koja ga potom vraća studentu/koordinatoru. Potpis ovlaštene osobe iz ustanove koja namjerava primiti studente jamstvo je da student ima pravo pohađati nastavu planiranih predmetnih jedinica/modula. 

Svaka izmjena/nadopuna LA moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta na stranu visokoškolsku ustanovu. Sve izmjene se dogovaraju između sve tri strane, te se unose u LA.

Student je dužan dostaviti presliku Learning Agreementa SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Uredu za mobilnost / Erasmus.

2) OLS Eu Academy/ Mrežna jezična potpora

Započelo je novo razdoblje OLS-a i jezičnih procjena i tečajeva. Novi sustav zove se EU Academy i nema ograničenja jezika – studenti mogu učiti više jezika odjednom ako žele.

Jezične procjene više nisu obvezne, te sustav možete koristiti ukoliko to želite. Korištenje OLS-a i dalje se ohrabruje s obzirom na brojne koristi i mogućnosti nove platforme. Jednako tako, ohrabruje se i poticanje na ispunjavanje jezične procjene prije početka mobilnosti za studente.

3) Sklapanje Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ za studij

Ugovore priprema Ured za mobilnost / Erasmus. Ugovore potpisuju rektorica Sveučilišta u Rijeci i student. Ugovore potpisuju i studenti koji odlaze na mobilnost bez financijske potpore (zero-grant studenti).

NOVOSTI: Od 1. siječnja 2019. stupio je na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak prema kojem se stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja, neće uzimati u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za studente, tj. stipendija postaje neoporeziv dohodak! Slijedom toga, sve Erasmus+ potpore isplaćene studentima nakon 1. siječnja 2019. više neće ulaziti u limit od 15.000 kuna i time utjecati na njihov status uzdržavanog člana. Više informacija možete pronaći ovdje.
IZNOSI FINANCIJSKE POTPORE…
DODATAK ZA STUDENTE S MANJE MOGUĆNOSTI

4) Prijava na inozemno Sveučilište (studijski boravak)

Nakon zaprimljene odluke od izboru sudionika, Sveučilište u Rijeci će inozemnim institucijama poslati pisma nominacije kojima će nominirati izabrane studente. Inozemna institucija donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kandidata.

5) Reguliranje zdravstvenog osiguranja

Student je dužan biti zdravstveno osiguran za vrijeme boravka u inozemstvu. Student je dužan dostaviti policu putnog zdravstvenog osiguranja Uredu za mobilnost prije odlaska na mobilnost i prije isplate prve rate stipendije.

6) Reguliranje boravka (vize, privremeni boravak)

Studenti su dužni napraviti vizu o svom trošku prije polaska za zemlju u kojoj će provesti mobilnost te regulirati boravak u toj zemlji. 

Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

7) Zeleni Erasmus

Preporuke sudionicima kako ostvariti zeleniju mobilnost u okviru programa Erasmus+, tj. korisne informacije o tome kako postupiti prije, tijekom i nakon mobilnosti kako bi ona bila što zelenija pročitajte ovdje.

Obveze studenata nakon povratka s mobilnosti:

Student je po povratku na Sveučilište u Rijeci dužan Službi za međunarodnu suradnju u roku od 30 dana dostaviti:

1) Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure)

potvrda u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti, s potpisom i pečatom ovlaštene osobe s inozemne ustanove. Ukoliko se utvrdi da je student na razmjeni boravio manji broj mjeseci od onog predviđenog Ugovorom, od studenta će se tražiti povrat dijela stipendije.

2Transcript of Records tj. Recognition Outcomes (posljednji dio Learning Agreement for Studies – section to be completed after the mobility) (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim bodovima/ocjenama za izvršene aktivnosti) odnosno potvrdu domaćeg ili stranog mentora o izradi završnog rada;  Traineeship Certificate (posljednji dio Learning Agreement for Traineeships – section to be completed after the mobility; dostavljaju ga studenti koji su bili na stručnoj praksi)

3) Završno izvješće za studijski boravak  (studenti će po završetku mobilnosti na mail primiti obrazac završnog izvješća koji se ispunjava u bazi Beneficiary Module)
Popis Erasmus koordinatora  sastavnica Sveučilišta u Rijeci

Mobilnost osoblja

Svrha mobilnosti: održavanje nastave za nastavno osoblje i stručno usavršavanje za nastavno i nenastavno osoblje
Preporuke za uključivanje osoblja s posebnim potrebama u Erasmus + program…

Trajanje mobilnosti:   

Mobilnosti u svrhu održavanja nastave može trajati najmanje 5 dana (uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave/tjedno), a najdulje 60 dana (ne uključujući dane putovanja). 
Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati najmanje 5 dana, a najdulje 60 dana (ne uključujući dane putovanja).
Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.
Mobilnost se može produžiti do najdužeg trajanja od 2 mjeseca ukoliko bude dovoljno raspoloživih financijskih sredstava.

U slučaju kombinirane (blended) mobilnosti fizički dio mora trajati od 5 do 30 dana.

Formalni uvjeti:

Mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na partnerskim visokoškolskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između hrvatskih i stranih partnerskih visokoškolskih ustanova.

Napomena: financijski se pokriva broj dana koji Agencija za mobilnost i programe EU dodijeli Sveučilištu.

U izračun financijske potpore ulaze:

– troškovi života za radne dane boravka; određeni od strane Europske komisije
– stvarni putni troškovi (ovisno o udaljenosti, 20-1500 EUR).
IZNOSI FINANCIJSKE POTPORE…
Kalkulator Europske komisije – izračun kilometara

Obveze osoblja prije odlaska na mobilnost

1) Sklopiti Mobility Agreement (nakon provedenog natječaja na sastavnici i dostavljene odluke o izboru kandidata) – MA potpisuju član osoblja koji ide na Erasmus mobilnost te ovlaštene osobe na domaćoj i inozemnoj instituciji. Član osoblja dužan je presliku MA sa svim potpisima i pečatima dostaviti Službi za međunarodnu suradnju prije početka mobilnosti.
Mobility agreement for Teaching
Mobility agreement for Training


2) Sklopiti Ugovor o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja  
Služba za međunarodnu suradnju priprema ugovore. Ugovore potpisuju rektor Sveučilišta u Rijeci i korisnik stipendije. Tek nakon potpisivanja ovog ugovora korisniku može biti isplaćena financijska potpora za mobilnost.
Ugovor potpisuju i članovi osoblja koji idu na Erasmus mobilnost bez financijske potpore (zero-grant osoblje).

3) Dostaviti putno zdravstvenog osiguranje
Osoblje je dužno ugovoriti putno zdravstveno osiguranje za cijelo razdoblje boravka na mobilnosti i dostaviti Uredu za mobilnost/Erasmus potrebno osiguranje prije polaska na mobilnost . Isto vrijedi i za zero-grant osoblje. Dostavljanje osiguranja Uredu za mobilnost je uvjet za isplatu stipendije ukoliko je ista dodijeljena.

4) Regulirati boravak / vizu
Korisnik financijske potpore je odgovoran za reguliranje boravka u inozemstvu u svrhu održavanja nastave / stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj instituciji o vlastitiom trošku. Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Obveze osoblja nakon povratka s mobilnosti:

Po povratku na Sveučilište u Rijeci članovi nastavnog i administrativno-tehničkog osoblja dužni su Centru za mobilnost/erasmus) u roku od 30 dana dostaviti:

1) Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure)standardni obrazac kojim se potvrđuje dužina boravka na dotičnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi

2) Završno izvješće za održavanje nastave
 odnosno Završno izvješće za stručno usavršavanje (svi sudionici mobilnosti će po povratku na mail adresu dobiti obrazac završnog izvješća koji se ispunjava u bazi Beneficiary Module)

Korisni linkovi

Skip to content